Tagrisso

L01EB04
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Adjuverende behandling ved stadie IB-IIIA ikke-småcellet lungecancer med muteret epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) efter komplet tumorresektion
 • Lokalt fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med aktiveret, muteret EGFR.
 • Lokalt fremskreden eller metastaserende ikke-småcellet lungecancer med T790M-muteret EGFR.

Osimertinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 40 mg eller 80 mg osimertinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 80 mg 1 gang dgl.
 • Dosisreduktion til 40 mg 1 gang dgl., behandlingspause eller helt ophør kan være nødvendig ved bivirkninger, fx interstitiel lungesygdom/pneumonitis og forlænget QT-interval, se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knuses.
 • Tabletten kan opslæmmes i vand uden kulsyre under omrøring og indtages umiddelbart. Glasset skylles med vand, der også drikkes.
 • Tages med et glas vand.
 • Vedr. indgivelse via nasogastrisk sonde, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Glemt dosis kan tages indtil 12 timer før næste dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 15 ml/min. Erfaring savnes ved GFR < 15 ml/min, og forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-B).
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig brug af naturlægemidler med perikon. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Tør hud
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Venstresidig hjerteinsufficiens
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Nedsat venstre ventrikel uddrivningsfraktion (LVEF) Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-kreatinkinase
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom  (pneumonitis) Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci, Palmar-plantar erytrodysæstesi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Øjne Keratitis
Undersøgelser Forlænget QT-interval
Hud og subkutane væv Erythema multiforme
Vaskulære sygdomme Kutan vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi*
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Knogler, led, muskler og bindevæv Myositis
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Der er rapporteret sjældne tilfælde med letal udgang. Patienter bør informeres før opstart af behandling om tegn på symptomer som vedvarende feber, blå mærker, blødning. Behandling bør seponeres ved bekræftet mistanke om aplastisk anæmi. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tagrisso
 • Potente CYP3A4-induktorer kan nedsætte eksponeringen af osimertinib. Naturlægemidler med perikon kan medføre en betydelig nedsættelse, og kombinationen skal undgås, se tabel 1 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Osimertinib kan hæmme brystcancerresistensprotein (BCRP), hvorved den systemiske eksponering af BCRP-substrater, fx rosuvastatin, kan øges. Tæt monitorering anbefales.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt og irreversibelt tyrosinkinasedomænet af den humane epidermale vækstfaktorreceptor med sensibiliseringsmutationer (EGFRm). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-24 timer.
 • Steady state efter ca. 15 dage.
 • Metaboliseres overvejende i leveren via CYP3A4 og CYP3A5.
 • Plasmahalveringstid ca. 48 timer.
 • Under 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Indgivelse via nasogastrisk sonde 

 • Tabletten opslæmmes i 15 ml postevand.
 • Der skylles efter med mindst 15 ml postevand.
 • Skal gives via sonden inden for 30 minutter.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 40 mg, AstraZeneca  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 80 mg, AstraZeneca  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Kan opslæmmes.

OBS

Tabletten kan opslæmmes i vand uden kulsyre under omrøring og indtages umiddelbart. Glasset skylles med vand, der også drikkes. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 070512
30 stk. (blister)
52.686,95 1.756,23 3.512,46
(BEGR) filmovertrukne tabletter 80 mg (kan dosisdisp.) 456795
30 stk. (blister)
52.686,95 1.756,23 1.756,23

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  40 mg

Præg:
AZ, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 40 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  80 mg

Præg:
AZ 80
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7,3 x 14,5
filmovertrukne tabletter 80 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

29.08.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...