Pemetrexed "Fresenius Kabi"

L01BA04
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit. Folsyreantagonist. 

Anvendelsesområder

 • Ikke-småcellet lungecancer i kombination med cisplatin som primærbehandling, som monoterapi efter tidligere kemoterapi eller som vedligeholdelsesbehandling.
 • Inoperabelt malignt pleuramesotheliom i kombination med cisplatin.

Pemetrexed bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg pemetrexed (som diacid). 

Doseringsforslag

Voksne. 500 mg/m2 legemsoverflade som i.v. infusion over 10 min. Doseringen gentages hver 21. dag.  

 

For at mindske risikoen for bivirkninger gives 

 • kortikosteroid (svarende til 4 mg dexamethason oralt 2 gange dgl.) dagen før, på dagen for og dagen efter indgift af pemetrexed
 • folsyre (0,35-1 mg dgl.) første gang 7 dage før indgift af pemetrexed og til og med 21 dage efter sidste pemetrexedindgift
 • B12-vitamin (1 mg i.m.) første gang i ugen før første dosis pemetrexed, herefter 1 gang ved hver 3. behandling.

Bemærk: Erfaring savnes vedr. patienter < 18 år. 

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-45 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved GFR > 45 ml/min. Der er utilstrækkelige data ved GFR < 45 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Gul feber-vaccine. 

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin, Nedsat hæmoglobin
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa
Luftveje, thorax og mediastinum Pharyngitis
Hud og subkutane væv Hudafskalning, Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, Hjerteinsufficiens
Øjne Conjunctivitis, Keratoconjunctivitis sicca Tåreflåd, Øjenlågsødem, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Dyspepsi, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis, Smerter Feber
Immunsystemet Hypersensitivitet Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Nervesystemet Perifer neuropati, Svimmelhed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme Hudkløe, Hyperpigmentering
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Pancytopeni
Hjerte Angina pectoris, Myokardieinfarkt, Supraventrikulære arytmier
Mave-tarm-kanalen Colitis, Gastro-intestinal blødning eller perforation, Rektal blødning Øsofagitis
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel pneumonitis
Vaskulære sygdomme Apopleksi, Cerebral hæmoragi, Cerebrovaskulære tilfælde, Iskæmi, Lungeemboli, Perifer iskæmi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Hæmolytisk anæmi
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Radiation recall syndrome (RRS)
Hud og subkutane væv Erytem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Bulløs pemfigoid, Dermatitis, Eksem, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Ødem i huden
Ikke kendt hyppighed
Nyrer og urinveje Nefrogen diabetes insipidus, Renal tubulær nekrose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pemetrexed "Fresenius Kabi"
 • Gul feber-vaccine er kontraindiceret, og andre levende, svækkede vacciner bør undgås.
 • Høje doser af NSAID, fx ASA (> 1,3 g dgl.) og ibuprofen (> 1.600 mg dgl.), hæmmer udskillelsen af pemetrexed.
  NSAID med lang halveringstid bør undgås fra 5 dage før og til 2 dage efter behandling med pemetrexed.
  Patienter med mild til moderat nyreinsufficiens (GFR på 45-79 ml/min.) skal undgå NSAID såsom ibuprofen og ASA (> 1,3 g) fra minimum 2 dage før og til 2 dage efter behandling.
 • Forsigtighed tilrådes ved samtidig behandling med andre lægemidler, der udskilles ved aktiv tubulær sekretion, fx penicillin og probenecid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver, at fertile kvinder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 6 måneder efter behandling. Dette synes baseret på teoretiske overvejelser om det aktive stofs egenskaber. 

Det frarådes, at kønsmodne mænd gør en kvinde gravid under behandlingen og i op til 3 måneder efter behandlingen. Det anbefales at anvende prævention. 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertilitet hos mænd

Produktresumeet angiver på baggrund af dyreforsøg en mulig risiko for varig skadelig effekt på sæddannelsen. Mandlige patienter bør opfordres til at søge rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen påbegyndes. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Pemetrexed "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Pemetrexed "Fresenius Kabi" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Specifik antidot: folininsyre/ folsyre

Farmakodynamik

Hæmmer folatafhængige enzymer, som deltager i syntesen af thymidin og purinnukleotider. Omdannes intracellulært til en polyglutamatform, som forbliver i cellen og er en endnu mere potent enzymhæmmer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • 70-90 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 6,8-7,8.  

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske tilsættes isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske til et slutvolumen på 100 ml. 


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med calciumholdige infusionsvæsker. Bør ikke tilsættes andre farmaka.
 • Intravenøse adgange bør skylles før indgivelse, da hjælpestoffet trometamol ikke er forligeligt med cisplatin.

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af pemetrexed bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 21 dage i køleskab (2-8°C) og højst 7 dage ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart eller efter højst 24 timer i køleskab (2-8°C).

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Pemetrexed "Fresenius Kabi"
116888
4 ml
164,35 41,09
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml
Pemetrexed "Fresenius Kabi"
467467
20 ml
754,40 37,72

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

13.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...