Furosemid "Accord"

C03CA01
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Ødemer 

 • 20-40 mg (2-4 ml) i.v. eller i.m.

Lungeødem 

 • 40-120 mg (4-12 ml) i.v., kan gentages efter ca. 20 min.

Lungeødemer ved nyreinsufficiens 

 • 250-500 mg (25-50 ml) i.v.

Hypertensive kriser 

 • Voksne. 40-80 mg (4-8 ml) i.v.
 • Børn. 1 mg/kg legemsvægt i.v. eller i.m.

Forceret diurese 

 • Initialt 20-40 mg (2-4 ml) i.v. Interval og dosis afpasses efter ønsket diurese.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese. 

  Kontraindiceret ved vedvarende anuri. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

 • Latent eller manifest diabetes mellitus
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales
 • Præmature spædbørn med respiratorisk distress-syndrom pga. risiko for persisterende ductus arteriosus Botalli
 • Præmature pga. risiko for udvikling af nefrocalcinose og nefrolithiasis. Nyrefunktionen skal kontrolleres, og nyrerne ultralydsscannes.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Dehydrering  (især hos ældre), Hypertriglyceridæmi.
Hypovolæmi  (især hos ældre).
Almindelige (1-10 %) Hyperlipidæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Anfald af arthritis urica.
Hepatisk encefalopati*.
Polyuri.
Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Høretab  (almindeligvis reversibelt).
Diabetes, Hyperglykæmi  (efter 2-4 uger), Nedsat glucosetolerans.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Eosinofili, Leukopeni.
Gulsyn, Synsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier.
Akut nefropati.
Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi.
Tinnitus.
Pancreatitis.
Kolestase.
Porfyri.
Ikke kendt hyppighed Arytmier.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi  (oftest efter måneders behandling).
Kramper, Rhabdomyolyse, Systemisk lupus erythematosus  (forværring eller aktivering).
Bevidsthedstab.
Konfusion.
Pseudo-Bartters Syndrom, Urinretention.
Impotens.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Hypotension, Kredsløbskollaps, Trombose.

* Ved patienter med levercirrose. 

 

Meget almindeligt ses nefrocalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig behandling med ceftazidim medførte forøget AUC for ceftazidim. Ceftazidim bør indtages mindst 2 timer før furosemid.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion. Det samme gælder for thiaziddiuretika.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) kan nedsættes.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin.
 • Colestyramin og colestipol binder furosemid.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med risperidon.
 • Furosemid bør om muligt seponeres midlertidigt eller reduceres tre dage, inden behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist begyndes eller dosis forhøjes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 5 %. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Anvendes kun på særlige indikationer. Specialistopgave. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps). 

 

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem. 

 • Tabletter og orale dråber. Virkningen indtræder efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-8 timer.
 • Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof kontinuerligt. Virkningen indtræder efter ca. 45 minutter (fastende) og efter 2 timer (sammen med føde). Virkningsvarighed 10-12 timer.
 • Injektionsvæske. Virkningen indtræder efter 5 minutter. Virkningsvarighed 2-4 timer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 0,5-2,0 timer (op til 24 timer ved nyreinsufficiens).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 50-70 % med betydelig inter- og intraindividuel variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden med 20-30 %.
  Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 8,0-9,3.  

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Må ikke blandes med andre farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys
 • ikke opbevares i køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 054293
10 x 2 ml
70,70 3,54 14,14
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 053556
10 x 4 ml
111,05 2,78 11,11
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 093041
10 x 25 ml
555,35 2,22 8,89

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml
Furosemid "Hameln" hameln, Furosemid, injektionsvæske, opl. 10 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 27. oktober 2021)

 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...