Furosemid "Accord"

C03CA01
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Ødemer 

 • 20-40 mg (2-4 ml) i.v. eller i.m.

Lungeødem 

 • 40-120 mg (4-12 ml) i.v., kan gentages efter ca. 20 min.

Lungeødemer ved nyreinsufficiens 

 • 250-500 mg (25-50 ml) i.v.

Hypertensive kriser 

 • Voksne. 40-80 mg (4-8 ml) i.v.
 • Børn. 1 mg/kg legemsvægt i.v. eller i.m.

Forceret diurese 

 • Initialt 20-40 mg (2-4 ml) i.v. Interval og dosis afpasses efter ønsket diurese.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese. 

  Kontraindiceret ved vedvarende anuri. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

 • Latent eller manifest diabetes mellitus
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales
 • Præmature spædbørn med respiratorisk distress-syndrom pga. risiko for persisterende ductus arteriosus Botalli
 • Præmature pga. risiko for udvikling af nefrocalcinose og nefrolithiasis. Nyrefunktionen skal kontrolleres, og nyrerne ultralydsscannes.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dehydrering  (især hos ældre), Hypertriglyceridæmi.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Hypovolæmi  (især hos ældre).
Almindelige (1-10%) Anfald af arthritis urica.
Hepatisk encefalopati*.
Hyperlipidæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Synkope.
Polyuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Diabetes mellitus, Hyperglykæmi  (efter 2-4 uger), Nedsat glucosetolerans.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Høretab  (almindeligvis reversibelt).
Ortostatisk hypotension.
Trombocytopeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Akut nefropati.
Anafylaktisk reaktion.
Eosinofili, Leukopeni.
Gulsyn, Synsforstyrrelser.
Paræstesier.
Svimmelhed.
Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi.
Kolestase.
Pancreatitis.
Porfyri.
Tinnitus.
Ikke kendt Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Arytmier.
Bevidsthedstab.
Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi  (oftest efter måneders behandling).
Hypotension, Kredsløbskollaps, Trombose.
Impotens.
Konfusion.
Kramper, Rhabdomyolyse, Systemisk lupus erythematosus  (forværring eller aktivering).
Pseudo-Bartters Syndrom, Urinretention.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.

* Ved patienter med levercirrose. 

 

Meget almindeligt ses nefrocalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig behandling med ceftazidim medførte forøget AUC for ceftazidim. Ceftazidim bør indtages mindst 2 timer før furosemid.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion. Det samme gælder for thiaziddiuretika.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) kan nedsættes.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin.
 • Colestyramin og colestipol binder furosemid.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med risperidon.
 • Furosemid bør om muligt seponeres midlertidigt eller reduceres tre dage, inden behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist begyndes eller dosis forhøjes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 5%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Anvendes kun på særlige indikationer. Specialistopgave. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps). 

 

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem. 

 • Tabletter og orale dråber. Virkningen indtræder efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-8 timer.
 • Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof kontinuerligt. Virkningen indtræder efter ca. 45 minutter (fastende) og efter 2 timer (sammen med føde). Virkningsvarighed 10-12 timer.
 • Injektionsvæske. Virkningen indtræder efter 5 minutter. Virkningsvarighed 2-4 timer.

 

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 0,5-2,0 timer (op til 24 timer ved nyreinsufficiens).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 50-70% med betydelig inter- og intraindividuel variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden med 20-30%.
  Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 8,0-9,3.  

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og Ringer-acetatinfusionsvæske.
 • Må ikke blandes med andre farmaka.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys
 • ikke opbevares i køleskab.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 054293
10 x 2 ml
70,80 14,16
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 053556
10 x 4 ml
111,25 11,13
(B) injektions- og infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 093041
10 x 25 ml
556,35 8,90

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

10.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...