Mavenclad

L04AA40
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit, purinanalog. Middel mod sklerose. 

Anvendelsesområder

 • 2. linje præparat til behandling af aktiv attakvis multipel sklerose (MS) hos patienter med høj sygdomsaktivitet trods sygdomsmodificerende behandling, defineret ved et eller flere attakker på ét år og en eller flere gadolinium-positive læsioner eller et stort antal T2 læsioner.
 • Kan desuden anvendes som 1. valg til patienter med hurtigt udviklende svær attakvis MS, defineret som to eller flere attakker inden for ét år.

 

Cladribin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af MS. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg cladribin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Anbefalet kumulativ dosis 3,5 mg/kg legemsvægt i løbet af 2 år, administreret som 1 behandlingsforløb på 1,75 mg/kg legemsvægt pr. år. Mange patienter vil herefter ikke have behov for behandling i år 3 og 4.
 • Hvert behandlingsforløb består af 2 behandlingsuger, én i begyndelsen af den første måned og én i begyndelsen af den anden måned i det pågældende behandlingsår.
 • Der gives 40-100 mg i hver behandlingsuge fordelt over 4 eller 5 dage. Dosis afhængig af legemsvægt, se tabellen herunder.

 

Dosisfordeling 

Fordelingen af den totale dosis pr. år i 2 års-behandlingen kan ses i tabel 1. For nogle vægtgrupper kan antallet af tabletter variere fra én behandlingsuge til den næste.  

 

Tabel 1: Dosis pr. behandlingsuge efter legemsvægt i hvert behandlingsår. 

Vægtgruppe  

 

Dosis i mg pr. behandlingsuge  

Legemsvægt i kg 

Behandlingsuge 1 

Behandlingsuge 2  

40 til < 50 

40 mg 

40 mg  

50 til < 60 

50 mg 

50 mg 

60 til < 70 

60 mg 

60 mg 

70 til < 80 

70 mg 

70 mg 

80 til < 90 

80 mg 

70 mg 

90 til < 100 

90 mg 

80 mg 

100 til < 110 

100 mg 

90 mg 

≥ 110 

100 mg 

100 mg 

Vedr. detaljeret information om hvordan det totale antal tabletter pr. behandlingsuge fordeles over de enkelte dage i forløbet, se produktresumé

Daglig dosis skal tages som én enkelt dosis, der bør indtages på samme tidspunkt på hver behandlingsdag. 

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. patienter med legemsvægt < 40 kg.
 • Genoptagelse af behandlingen efter år 4 er ikke undersøgt.

 

Glemt dosis 

 • Glemt dosis skal straks tages; men der må aldrig tages flere doser på samme behandlingsdag.
 • Ved indtagelse af glemt dosis den/de efterfølgende dage, skal behandlingsperioden tilsvarende forlænges.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke tygges.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Krav til lymfocyttal før behandlingsstart i:
  • År 1: Normalt
  • År 2: ≥ 800 celler/mm3
  • Hvis nødvendigt, kan behandlingsforløbet i år 2 udsættes med op til 6 måneder, så lymfocyttallet opnår den ovenfor anførte værdi (≥ 800 celler/mm3).

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let nedsat nyrefunktion. Kontraindiceret ved GFR < 60 ml/min. Der findes ingen data.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B eller C score> 6). 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • HIV
 • Aktiv kronisk infektion (tuberkulose eller hepatitis)
 • Immunkompromitterede patienter, herunder patienter, der aktuelt får immunsuppressiv eller myelosuppressiv behandling
 • Aktiv malignitet.

Forsigtighedsregler

 • Lymfocyttallet skal bestemmes:
  • før behandlingsstart i år 1
  • før behandlingsstart i år 2
  • 1, 2 og 6 måneder efter behandlingsstart i hvert behandlingsår.
   Hvis lymfocyttallet er under 500 celler/mm³, skal det aktivt overvåges, indtil værdierne igen stiger. Der skal derudover overvåges aktivt for tegn på infektioner, særligt herpes zoster. Ved infektion behandles efter normale retningslinjer. Afbrydelse eller udsættelse af cladribin kan gives, indtil infektionen er tilstrækkeligt afhjulpet. Hvis lymfocyttallet falder til under 200 celler/mm³, bør der gives profylakse mod herpes i henhold til lokal standardpraksis i løbet af perioden med grad 4-lymfopeni.
 • Screening for latente infektioner, især tuberkulose og hepatitis B og C før behandlingsstart i år 1 og år 2.
 • Underliggende leversygdomme eller tidligere episoder med leverskade. Monitorering af leverfunktionstests inden behandlingsstart i år 1 og år 2.
 • Vaccination af antistof-negative patienter for varicella zoster-virus anbefales før behandling med cladribin påbegyndes. Initiering af behandlingen med cladribin skal udsættes i 4 til 6 uger, så vaccinationen kan opnå sin fulde virkning.
 • Når der skiftes fra et andet MS-lægemiddel, bør der udføres en baseline MR-scanning, før første dosis af cladribin gives.
 • Fructose-intolerans.
 • Hos kvinder i den fertile alder skal graviditet udelukkes, før cladribin påbegyndes i år 1 og år 2, og forhindres ved at bruge sikker kontraception i mindst 6 måneder efter den sidste dosis. Det er aktuelt ukendt, om cladribin kan nedsætte virkningen af systemisk virkende hormonel kontraception. Derfor bør kvinder, der anvender systemisk virkende hormonel kontraception, tilføje en barrieremetode under behandlingen med cladribin og i mindst 4 uger efter den sidste dosis i hvert behandlingsår. Kvinder, som bliver gravide under behandlingen med cladribin, bør seponere behandlingen.
 • Da cladribin påvirker DNA-syntesen, kan der forventes virkninger på den humane gametogenese. Derfor skal mandlige patienter tage forholdsregler for at undgå, at deres kvindelige partner bliver gravid i løbet af behandlingen med cladribin, og i mindst 6 måneder efter den sidste dosis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Lymfopeni
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Immunsystemet Hypersensitivitet  (inkl. hudkløe, urticaria, hududslæt)
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster Herpes simplex
Hud og subkutane væv Alopeci Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Lever og galdeveje Leverskade
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Angioødem
Meget sjældne (< 0,01 %)
Infektioner og parasitære sygdomme Tuberkulose

Interaktioner

Anden medicin sammen med Mavenclad
 • Indeholder hydroxypropylbetadex, hvilket kan kompleksdanne med andre lægemidler, og evt. føre til en øget biotilgængelighed for sådanne præparater (især lægemidler med lav opløselighed). Det anbefales, at der går mindst 3 timer mellem indtag af cladribin og andre orale lægemidler.
 • Cladribin er kontraindiceret hos immunkompromitterede patienter, herunder patienter i aktuel immunsuppressiv eller myelosuppressiv behandling med fx methotrexat, cyclophosphamid, ciclosporin eller azathioprin, eller ved kronisk anvendelse af kortikosteroider pga. risikoen for additiv virkning på immunsystemet.
 • Samtidig brug af andre stoffer, som påvirker den hæmatologiske profil (fx carbamazepin) pga. den cladribin-inducerede reduktion af lymfocyttallet.
 • Vaccination med levende eller levende svækkede vacciner bør undgås, under og efter behandling med cladribin, og så længe patientens hvide blodlegemer ikke er inden for normalområdet.
 • Kendte BCRP-hæmmere (bl.a. eltrombopag) kan øge den orale biotilgængelighed og systemiske eksponering af cladribin og samtidig brug bør undgås.
  Potente ENT1- og CNT3-transporter-hæmmere (bl.a. nifedipin og nimodipin), samt kortikoider og P-glykoprotein induktorer (fx rifampicin og naturlægemidler med perikon) kan ligeledes påvirke biotilgængeligheden af cladribin, men effekten af dette er usikker.

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data.  

På baggrund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse under graviditet.  

Yderligere information i afsnittet Forsigtighedsregler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4626

 

Fertile kvinder og mænd

I Produktresuméet anbefales, at kvinder og mænd i den fertile alder skal anvende sikker kontraception i mindst 6 måneder efter sidste behandling. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. Se yderligere under forsigtighed

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. På baggrund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

Høje doser kan medføre svær nyreskade, CNS-påvirkning og gastro-intestinale symptomer. 

Farmakodynamik

Det er påvist, at cladribin udøver en langvarig virkning ved fortrinsvis at påvirke lymfocytter og de autoimmune processer, som er involveret i patofysiologien af MS. 

Farmakokinetik

 • Cladribin er en prodrug, der i målcellerne omdannes til den aktive substans Cd-ATP.
 • Biotilgængelighed ca. 40 % (cladribrin).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 0,5 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 7 l/kg.
 • Intracellulær halveringstid ca. 10 timer (Cd-ATP).
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cladribin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 10 mg, Merck  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) tabletter 10 mg 062292
1 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 01-05-2023
(BEGR) tabletter 10 mg 396254
1 stk. (blister)
19.460,60 19.460,60 661,68
(BEGR) tabletter 10 mg 124231
4 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 29-05-2023
(BEGR) tabletter 10 mg 195262
4 stk. (blister)
77.618,75 19.404,69 659,76
(BEGR) tabletter 10 mg 026884
6 stk. (blister)
116.390,85 19.398,48 659,55
(BEGR) tabletter 10 mg 129436
6 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 29-05-2023

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  10 mg

Præg:
C, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,5 x 8,5
tabletter 10 mg
 
 
 

Referencer

4626. EMA. Press release: European Medicines Agency finalises review of recent published data on cardiovascular safety of NSAIDs. 2012, https://www.ema.europa.eu/en/news/european-medicines-agency-finalises-review-recent-published-data-cardiovascular-safety-nsaids (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

08.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...