Mysimba

A08AA62
 
 

Centralt virkende middel mod adipositas

Anvendelsesområder

Som supplement til kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet til regulering af legemsvægt hos voksne med en BMI ved behandlingsstart på: 

 • > 30 kg/m2

eller 

 • > 27 kg/m2 og < 30 kg/m2 samtidig med en eller flere komorbidiiteter, fx type 2-diabetes, dyslipidæmi eller kontrolleret hypertension.

 

Hvis legemsvægten ved behandlingsstart ikke er reduceret med mindst 5% efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. 

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 8 mg naltrexonhydrochlorid og 90 mg bupropionhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

Uge  

Dosis  

Morgen 

Aften 

1 tablet 

1 tablet 

1 tablet 

2 tabletter 

1 tablet 

≥ 4 

2 tabletter 

2 tabletter 

 

Behov for fortsat behandling skal evalueres: 

 • efter 16 ugers behandling
 • årligt.

Bemærk: 

 • Glemt dosis bør ikke tages.
 • Depottabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Må ikke tygges eller knuses.
 • Bør tages sammen med mad.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Kontraindiceret ved nyresvigt i slutstadiet. 

Dosisjustering

 • GFR 10-60 ml/min.
  • Voksne. Uge 1: 1 tablet morgen.
  • Voksne. Uge ≥ 2: 1 tablet morgen og 1 tablet aften.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Ved let nedsat leverfunktion:
  • Voksne. Uge 1: 1 tablet morgen.
  • Voksne. Uge ≥ 2: 1 tablet morgen og 1 tablet aften.
 • Bør ikke anvendes ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret hypertension.
 • Krampeanfald eller anamnese hermed.
 • CNS-tumor.
 • Igangværende akut afvænning mht.:
 • Anamnese med bipolar lidelse.
 • Samtidig behandling med andre lægemidler, der indeholder bupropion eller naltrexon.
 • Bulimi eller anorexia nervosa som nuværende eller tidligere diagnose.
 • Afhængighed af kronisk opioid- eller opioid-agonist-behandling.
 • Samtidig brug af MAO-hæmmere, se Interaktioner vedr. periode efter seponering.

Forsigtighedsregler

 • Ved forhøjet risiko for nedsat nyrefunktion bør eGFR vurderes før behandlingsstart.
 • Bør ikke anvendes ved:
  • Ældre > 75 år
  • Børn og unge < 18 år, da erfaring savnes.
 • Forsigtighed ved:
  • Ældre 65-75 år
  • Prædisposition for krampeanfald
  • Kontrolleret hypertension
  • Aktiv koronararteriesygdom
  • Anamnese med cerebrovaskulær sygdom
  • Anamnese med mani.
 • Tæt monitorering under behandlingen mht. psykiske ændringer inkl. suicidaladfærd.
 • Fravær af opioider kan evt. verificeres med en urintest for opioider eller en provokationstest med naloxon før naltrexonbehandlingen startes.
 • Patienten bør advares om, at forsøg på at omgå naltrexons blokerende virkning ved indtag af opioider kan resultere i akut opioidforgiftning, som kan være livstruende.
 • Patienten bør bære et kort på sig, der anfører, at vedkommende er i naltrexonbehandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Palpitationer, Øget hjertefrekvens.
Tinnitus.
Abdominalsmerter, Mundtørhed, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed, Træthed.
Sedation, Tremor.
Angst, Døsighed, Irritabilitet, Nervøsitet, Søvnløshed.
Alopeci, Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Hedeture, Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Balanceforstyrrelser.
Cholecystitis.
Hypersensitivitet.
Hukommelsesbesvær.
Agitation, Dissociative symptomer, Humørforstyrrelser.
Erektil dysfunktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Caries, Hernia, Hæmatokeksi, Hævelse af tunge, læber og tandkød, Tandsmerter.
Hepatotoksicitet.
Angioødem.
Nedsat hæmatokritværdi, Nedsat lymfocyttal.
Dehydrering.
Kramper.
Bevidsthedstab, Paræstesier.
Hallucinationer.
Pludselig vandladningstrang.
Vaginalblødning.
Synkope.
Ikke kendt Lymfadenopati.
Øresmerter.
Sløret syn, Øjensmerter.
Gastro-duodenale ulcera.
Hepatitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Blodtryksændringer.
Artralgi, Rhabdomyolyse.
Dystoni, Parkinsonisme.
Aggressivitet, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Psykose, Suicidale tanker eller adfærd.
Urinretention.
Dysfoni, Dyspnø.
Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Samtidig brug af MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger. Kombination er kontraindiceret. Behandling med naltrexon/bupropion må først påbegyndes mindst 14 dage efter seponering af MAO-hæmmer(e).
 • Samtidig afvænning af kronisk opioid- eller opioid-atagonist-behandling eller akut opiat-afvænning er kontraindiceret.
 • Effekten af opioider kan mindskes eller udeblive.
 • Indgift af store doser opioider med lang halveringstid (fx methadon) eller i depotformulering til personer i naltrexonbehandling kan medføre respirationsdepression og livstruende opioidforgiftning, når blokaden ophører.
 • Bupropion hæmmer CYP2D6, (der er beskrevet en 5-dobling af AUC af desipramin). Der er derfor teoretisk mulighed for hæmmet omsætning af de lægemidler, som omsættes af CYP2D6, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Clopidogrel øger AUC for bupropion ca. 60% gennem hæmning af CYP2D6.
 • Ritonavir og efavirenz kan nedsætte AUC for bupropion med henholdsvis 65% og 55%.
 • Carbamazepin kan nedsætte AUC for bupropion 10 gange gennem induktion af bupropions omsætning i CYP3A4. Kombinationen bør undgås.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data for kombinationspræparatet. For bupropion er der tegn på øget risiko for fosterskadelig effekt. For naltrexon er der utilstrækkelige data til et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711, 4179

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse af naltrexon i modemælk. Bupropion udskilles i lav mængde med en relativ vægtjusteret dosis på < 2%. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Bupropion 

 • Hæmmer genoptagelsen af dopamin og noradrenalin ved at blokere henholdsvis dopamins transportprotein (DAT) og noradrenalins transportprotein (NET). Mængden af dopamin og noradrenalin uden for nervecellen øges derved.

Naltrexon 

 • Blokerer effekten af opioider ved kompetitivt at binde sig til opioidreceptorerne. Naltrexon fortrænger tilstedeværende opioidagonister og forhindrer efterfølgende administreret opioid i at virke.

Mekanismen for den appetitundertrykkende virkning af kombinationen er ikke klarlagt. 

Farmakokinetik

Naltrexon 

 • Biotilgængelighed 5-6% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Fordelingsvolumen 81,4 l/kg.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. den aktive metabolit 6-β-naltrexol.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 timer (naltrexon) og ca. 13 timer (6-β-naltrexol).
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Bupropion 

 • Biotilgængelighed ca. 90%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP2B6 til flere farmakologisk aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer (bupropion) og ca. 35 timer (aktive metabolitter).
 • Ca. 85% udskilles gennem nyrerne i form af aktive metabolitter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) depottabletter 8 mg/90 mg (kan dosisdisp.) 190131
112 stk. (blister)
896,45
(A) depottabletter 8 mg/90 mg (kan dosisdisp.) 483600
112 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 14-12-2020

Foto og identifikation

Depottabletter  8 mg/90 mg

Præg:
NB-890
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 12,1 x 12,1
depottabletter 8 mg/90 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4179. Louik C, Kerr S, Mitchell AA. First-trimester exposure to bupropion and risk of cardiac malformations. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014; 23(10):1066-75, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24920293 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...