Rydapt

L01EX10
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Nydiagnosticeret akut myeloid leukæmi (AML) med FLT3-mutation, både intern tandempublikation (ITD) og mutation i tyrosinkinasedomæne (TKD). I induktions- og konsolideringsfasen i kombination med daunorubicin og cytarabin.
 • Aggressiv systemisk mastocytose (ASM).
 • Systemisk mastocytose associeret med hæmatologisk neoplasi (SM-AHN).
 • Mastcelleleukæmi (MCL).

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 25 mg midostaurin. 

Doseringsforslag

AML 

 • Voksne. 50 mg 2 gange dgl. med ca. 12 timers mellemrum på dag 8-21 i en 28-dages cyklus i induktions- og konsolideringsfasen indtil komplet respons. Derefter i vedligeholdelsesfasen dagligt som monoterapi indtil tilbagefald i op til 12 serier af 28 dages varighed.

 

ASM, SM-AHN og MCL 

 • Voksne. 100 mg 2 gange dgl. med ca. 12 timers mellemrum.

 

Bemærk

 • Kapslerne synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes.
 • Tages med mad.
 • Dosisnedsættelse, midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen kan blive nødvendig, se produktresumè.
 • Ved glemt dosis eller ved opkastning tages den efterfølgende dosis til planlagt tid.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat nyrefunktion. Erfaring savnes ved GFR < 30 ml/min. Der er begrænsede data, og forsigtighed tilrådes. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Dosisjustering er ikke nødvendig ved let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-B).
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Behandling med potente CYP3A4-induktorer, se Interaktioner

Forsigtighedsregler

 • Midostaurin kan medføre QTc-forlængelse. Forsigtighed ved samtidig behandling med anden medicin, som kan forlænge QTc, og/eller ved elektrolytforstyrrelser. Regelmæssig ekg bør overvejes.
 • Alkoholindhold. Kapslerne indeholder ca. 14 v/v % alkohol. 1 dosis (100 mg) indeholder ca. 0,33 g alkohol, der svarer til ca. 3 % af én genstand.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Stomatitis Diarré, Hæmorider, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning, Træthed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget QT-interval Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi, Hypernatriæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Interstitiel alveolitis/pneumonitis, Pleuraekssudat Epistaxis, Hoste, Nasopharyngitis, Smerter i øvre luftveje
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Purpura Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Perikardiel ekssudation Takykardi
Øjne Keratitis Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning Anal irritation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Kulderystelser
Infektioner og parasitære sygdomme Herpesvirusinfektioner, Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens, Kontusion
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypercalcæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Knoglesmerter, Smerter i ekstremiteter Nakkesmerter
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Koncentrationsbesvær
Nyrer og urinveje Cystitis
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni Sinuitis
Hud og subkutane væv Erysipelas Tør hud
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hæmatom, Synkope, Trombose  (kateterrelateret), Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-inducerende midler, fx carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, rifabutin, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter koncentrationen af midostaurin, og kombinationen er kontraindiceret.
 • Potente CYP3A4-/P-gp-hæmmere, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ritonavir og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af midostaurin.
  Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om midostaurin kan nedsætte virkningen af hormonelle kontraceptiva, som derfor bør suppleres med prævention af barrieretypen.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter afslutning af behandlingen. Hormonel prævention skal suppleres med anden prævention, jf. interaktioner

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer en række tyrosinkinaser, herunder FLT3- og KIT-kinase, VEGFR2 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 2) og PDGFR (platelet derived growth factor receptor).  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer. Absorptionen øges ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til to aktive hovedmetabolitter, CGP62221 og CGP52421.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 21 timer (midostaurin) og hhv. 32 og 482 timer (de to aktive metabolitter).
 • Udskilles primært med fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

bløde kapsler 25 mg, Novartis  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) bløde kapsler 25 mg 519755
56 stk. (blister)
59.670,30 1.065,54 4.262,16
(BEGR) bløde kapsler 25 mg 500476
112 stk. (blister)
119.323,75 1.065,39 4.261,56

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  25 mg

Præg:
PKC, NVR
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 8,5 x 23,9
bløde kapsler 25 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

15.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...