Uvadex

L03AX
 
 

Fotosensibiliserende middel til anvendelse i forbindelse med fotoferese. 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i forbindelse med fotoferese i den palliative behandling af hudmanifestationer ved fremskreden kutant T-celle-lymfom (CTCL), som er resistent over for andre behandlingsformer.

 

Methoxsalen bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til fotoferesebehandling af CTCL. 

Dispenseringsform

Opløsning til modificering af blodfraktioner. 1 ml indeholder 20 mg methoxsalen. 

Doseringsforslag

 • Dosis af methoxsalen beregnes på baggrund af behandlingsvolumen af leukocytberiget blod i fotoaktiveringsposen, se produktresume. Tilsættes ex vivo direkte til fotoaktiveringsposen. Patienten behandles 2 dage i træk hver måned i 6 måneder.
 • Ved utilstrækkelig respons efter 8 behandlinger kan behandlingen udvides til 2 dage i træk hver 2. uge i de efterfølgende 3 mdr. Respons fastsættes efter hudscore, se produktresume.

Bemærk

 • Til ekstrakorporal anvendelse.
 • ikke injiceres direkte i patienten.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

Kontraindikationer for anvendelse af methoxsalen: 

 • Samtidigt melanom, basalcellekarcinom eller pladecellekarcinom i huden.

 

Kontraindikationer for fotoferese: 

 • Sygdom, der medfører fotosensibilitet (fx porfyri, systemisk lupus erythematosus eller albinisme).
 • Patienter, der ikke tåler ekstrakorporalt blodtab (fx pga. svær hjertelidelse, anæmi).
 • Leukocyttal > 25.000 mm³.
 • Tidligere splenektomi.
 • Koagulationsforstyrrelser.

Forsigtighedsregler

 • Fotoferese er forbundet med øget risiko for irreversible øjenskader. Der skal benyttes tætsiddende solbriller med UVA-beskyttelse under hver behandling og i de efterfølgende 24 timer.
 • Pga. risiko for bivirkninger på huden, især forbrænding, skal patienten undgå eksponering for sollys i 24 timer efter hver fotoferese.
 • Alkoholindhold. Opløsningen indeholder 5% alkohol. 1 dosis indeholder op til 0,41 g alkohol, der svarer til 3,4 % af én genstand. Den ekstrakorporale, systemiske eksponering forventes at være lav.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Feber.
Infektioner.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hypotension.

Interaktioner

 • Der skal udvises særlig forsigtighed ved samtidig lokal eller systemisk behandling med kendte fotosensibiliserende midler, fx fluorquinoloner, furosemid, levomepromazin, retinoider, sulfonamider, sulfonylurinstoffer, tetracyclin og thiazider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Produktresumeet angiver methoxsalen som ”kontraindiceret til gravide eller kvinder som kan blive gravide” alene på baggrund af præklinisk reproduktionstoksicitet ved markant højere doser (som medførte svær maternel toksicitet) end hvad der relevant for human anvendelse.  

Der er humane data for < 100 eksponerede for systemisk (oral) methoxsalen i forbindelse med PUVA-behandling. Der er i disse data ikke tegn på en væsentlig øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3218, 3219, 3220, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet angiver, at ”Både mænd og kvinder der behandles med methoxsalen bør træffe de fornødne foranstaltninger til antikonception både under og efter behandlingen med fotoferese”.  

Dette synes alene at bero på teoretiske overvejelser og prækliniske studier, hvor der er anvendt markant højere doser, end hvad der er relevant for human anvendelse. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Anvendes ved ekstrakorporal fotoferese, hvorved T-lymfocytternes sensibilitet over for UVA-lys øges. De eksponerede T-lymfocytter undergår proliferationsstop og apotose. Efter reinfusion menes påvirkningen af T-lymfocytterne at føre til yderligere immunologiske processer, der bl.a. øger antitumorreaktioner. Mekanismerne ikke endeligt fastlagt.  

Farmakokinetik

Ved fotoferese er de målte plasmakoncentrationer væsentligt lavere end ved i.v. administration. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) Opløsning til modificering af blodfraktioner 20 mikrogram/ml 444410
12 x 10 ml
9.197,05 76,64

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


3218. Garbis H, Eléfant E, Bertolotti E et al. Pregnancy outcome after periconceptional and first-trimester exposure to methoxsalen photochemotherapy. Arch Dermatol. 1995; 131(4):492-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7726600 (Lokaliseret 2. januar 2018)


3220. Gunnarskog JG, Källén AJ, Lindelöf BG et al. Psoralen photochemotherapy (PUVA) and pregnancy. Arch Dermatol. 1993; 129(3):320-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7772086 (Lokaliseret 4. december 2017)


3219. Stern RS, Lange R. Outcomes of pregnancies among women and partners of men with a history of exposure to methoxsalen photochemotherapy (PUVA) for the treatment of psoriasis. Arch Dermatol. 1991; 127(3):347-50, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1998364 (Lokaliseret 4. december 2017)

 
 

Revisionsdato

19.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...