Provera® 100 mg og 250 mg

Provera
L02AB02
 
 

Anvendelsesområder

 • Recidiverende eller primært metastaserende endometrie- og brystkræft.

Medroxyprogesteronacetat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg (delekærv) eller 250 mg (delekærv) medroxyprogesteronacetat. 

Doseringsforslag

Individuel dosering. Sædvanligvis 900-1.500 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Risiko for væskeretention. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Blødningsforstyrrelser, hvor årsagen ikke er klarlagt.
 • Tidligere eller aktuel tromboembolisk sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Ved samtidige risikofaktorer for tromboemboliske tilfælde
 • Ved ændret blødningsmønster under behandlingen.
 • Ved tidligere depression, idet gestagener kan påvirke stemningslejet.
 • Ved diabetes, da nedsat glucosetolerans kan forekomme.

 

Behandlingen bør seponeres i tilfælde af: 

 • nyt anfald af migrænelignende hovedpine
 • akutte synsforstyrrelser
 • tromboemboliske tilfælde.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Vægtændring.
Øget appetit.
Hovedpine, Tremor.
Søvnløshed.
Erektil dysfunktion.
Øget svedtendens.
Væskeretention, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Venstresidig hjerteinsufficiens.
Angioødem.
Forværring af diabetes, Hypercalcæmi, Hyperkorticisme.
Muskelkramper.
Depression, Eufori.
Lungeemboli, Tromboflebitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Myokardieinfarkt.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Nedsat glucosetolerans.
Nervøsitet.
Alopeci.
Cerebrovaskulære tilfælde, Hypertension, Tromboemboli.
Ikke kendt Trombocytose.
Katarakt, Retinal blodprop, Synsforstyrrelser.
Leverpåvirkning.
Anafylaktisk reaktion.
Glucosuri.
Koncentrationsbesvær, Konfusion.
Amenoré.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt kraftige CYP3A4-induktorer, fx phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin samt naturlægemidler med perikon, øger metaboliseringen af gestagener, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gestagener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Metaboliseringen af ciclosporin, visse 2. generations antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.500 1. trimester-eksponerede, hvor moderen har været i behandling for vaginalblødning eller truende abort, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes, da enkelte undersøgelser af gestagener som gruppe har fundet en øget hyppighed af hypospadi - dog ikke ved kontraceptive doser. Virilisering af pigefostre har også været meddelt ved høje doser af gestagener, men fortrinsvis for norethisteron. 

Referencer: 3711, 4271, 4272

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Syntetisk progesteronanalog. Supprimerer vækst af hormonafhængigt cancervæv. 

 

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, primært via CYP3A4.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på 4-5 timer og ca. 30 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne som glucuronider.

Indholdsstoffer

Medroxyprogesteronacetattabletter  100 mgtabletter  250 mg

Hjælpestoffer

Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : tabletter 100 mg, tabletter 250 mg
Andre:
Macrogoler : tabletter 100 mg, tabletter 250 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 100 mg 559880
100 stk.
Udgået 06-09-2021
(B) tabletter 250 mg 077164
50 stk.
891,50 17,83 71,32

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg

Præg:
U 467
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,9 x 7,9
tabletter 100 mg
 
 
 

Tabletter  250 mg

Præg:
U, 403
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,4 x 11,4
tabletter 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4272. Yovich JL, Turner SR, Draper R. Medroxyprogesterone acetate therapy in early pregnancy has no apparent fetal effects. Teratology. 1988; 38(2):135-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3175947 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4271. Katz Z, Lancet M, Skornik J et al. Teratogenicity of progestogens given during the first trimester of pregnancy. Obstet Gynecol. 1985; 65(6):775-80, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3158848 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

05.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...