Anagrelide "Sandoz"

L01XX35
 
 
Antineoplastisk middel.

Anvendelsesområder

 • Essentiel trombocytose, hvor anden behandling har haft utilstrækkelig effekt eller medført uacceptable bivirkninger.

Anagrelid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af essentiel trombocytose. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,5 mg 2 gange dgl.
 • Efter 1 uge kan døgndosis øges med 0,5 mg med mindst 1 uges interval.
 • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 1-3 mg dgl.
 • Behandlingen styres under nøje kontrol af trombocyttallet, som bør være 150x109/l - 400x109/l.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne tages med et glas vand.
 • Kapslerne kan åbnes.
 • Indholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Indholdet kan opslæmmes i vand.
 • Indholdet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-50 ml/min.

  Risiko for akkumulation, da det primært udskilles gennem nyrerne. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 50-60 ml/min.

  Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes, især i starten af behandlingen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Trombotiske komplikationer 

 • Pludselig afbrydelse af anagrelid:
  • Medfører en øget risiko for trombotiske komplikationer, herunder apopleksi.
  • Bør undgås pga. risikoen for pludselig stigning i trombocyttallet og potentielt letale trombotiske komplikationer som apopleksi.
 • I tilfælde af pausering eller seponering af anagrelid:
  • Hyppig monitorering af trombocyttallet er påkrævet.
 • Information til patienter
  • Patienter skal rådgives om at genkende tidlige tegn og symptomer på trombotiske komplikationer, fx apopleksi, og om at kontakte en læge, hvis der opstår symptomer.

 

Forhøjede transaminaser 

Ved transaminaser, som er mere end 5 gange den øvre normalgrænse, bør behandlingen seponeres.  

 

Anamnese med hjertesygdom 

Forsigtighed ved hjertesygdom i anamnesen pga. risiko for kardiomegali og kongestiv hjerteinsufficiens.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Væskeretention
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Blødning, Pancytopeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier, Atrieflimren, Hjerteinsufficiens, Supraventrikulære arytmier, Ventrikulær takykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis Gastro-intestinale gener, Mundtørhed, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kuldegysninger, Utilpashed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Vægttab
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelsvaghed, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression, Konfusion, Nervøsitet Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Impotens Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pleuraekssudat, Pneumoni Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Misfarvning af huden
Vaskulære sygdomme Hypertension, Pulmonal hypertension, Synkope, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris, Kardiomegali, Kardiomyopati, Myokardieinfarkt, Perikardieansamling, Prinzmetal angina
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Colitis Gastritis, Gingival blødning
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning
Nervesystemet Koordinationsbesvær, Migræne
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Somnolens
Nyrer og urinveje Nyresvigt Nykturi
Luftveje, thorax og mediastinum Lungeinfiltrater
Hud og subkutane væv Tør hud
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension Vasodilatation
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Torsades de pointes-takykardi
Lever og galdeveje Hepatitis
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Allergisk alveolitis, Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose
Vaskulære sygdomme Apopleksi

Interaktioner

 • Kraftige CYP1A2-hæmmere som fluvoxamin må forventes at hæmme anagrelids metabolisme.
 • Omeprazol, en CYP1A2-induktor, nedsætter plasmakoncentrationen af anagrelid. Øget monitorering og/eller dosisjustering anbefales.
 • Grapefrugtjuice kan muligvis hæmme omsætningen.

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer modning af megakaryocytter. Hæmmer cyclisk AMP-fosfodiesterase III. Typisk ses et fald i trombocyttallet indenfor 14- 21 dage efter behandlingsstart. Ved ophør vender trombocyttallet tilbage til udgangspunkt efter ca. 14 dage. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75 %.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i original beholder for at beskytte mod fugt.
 • Efter åbning: Kan opbevares højst 100 dage.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 0,5 mg, Sandoz  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Indholdet kan opslæmmes i vand.

Indholdet må ikke tygges eller knuses.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 0,5 mg 191597
100 stk.
6.045,50 60,46

Substitution

hårde kapsler 0,5 mg
Anagrelide "Stada" STADA Nordic, Anagrelid, hårde kapsler 0,5 mg
Xagrid Takeda Pharma, Anagrelid, hårde kapsler 0,5 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 14,4
hårde kapsler 0,5 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

19.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...