Wakix

N07XX11
 
 

Middel mod narkolepsi. Pitolisant er en selektiv invers histamin H3-agonist, der øger aktiviteten af histaminerge neuroner i hjernen og frigivelsen af acetylkolin, dopamin og noradrenalin. 

Anvendelsesområder

Narkolepsi med eller uden katapleksi. 

 

Bemærk: 

Pitolisant bør kun anvendes, når behandlingen forestås af neurologer med særligt kendskab til narkolepsi. Behandlingen centreres til afdelinger med mulighed for udførelse af polygrafisk søvnregistrering til såvel diagnosticering som til opfølgning af behandlingseffekt, se Midler mod narkolepsi

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 4,5 mg eller 18 mg pitolisant (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Doseringsinterval: 4,5 mg - 36 mg dgl. 

Behandlingen indledes sædvanligvis efter følgende skema: 

Uge 1 

9 mg dgl. 

Uge 2 

Dosis øges til 18 mg dgl. eller reduceres til 4,5 mg dgl. 

Uge 3 

Dosis kan øges til 36 mg dgl. 

 

Børn og unge 6 - 17 år 

Doseringsinterval 4,5 mg - 18 mg (vægt < 40 kg) eller 36 mg (vægt ≥ 40 kg). 

Behandlingen indledes sædvanligvis efter følgende skema: 

Uge 1 

4,5 mg dgl. 

Uge 2 

Dosis kan øges til 9 mg dgl. 

Uge 3 

Dosis kan øges til 18 mg dgl. 

Uge 4 

Ved legemsvægt ≥ 40 kg
kan dosis øges til 36 mg dgl. 

 

Bemærk: 

 • Dosis tages 1 gang dgl. om morgenen i forbindelse med et måltid.
 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Langsom CYP2D6-metaboliseringsevne: Op til 3 gange højere systemisk eksponering er forekommet. Forsigtighed ved dosisøgning.
 • Langtidsvirkning: Begrænset erfaring vedr. langtidsbehandling. Behandlingen bør derfor løbende vurderes mht. effekt.
 • Børn under 6 år: Ingen erfaring.
 • Ældre: Begrænset erfaring.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Døgndosis højst 18 mg 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A). Ingen dosisjustering
 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B). Ved behandlingsindledning øges dosis først efter 2 ugers behandling til højst 18 mg dgl.
 • Svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). Kontraindiceret.

Se endvidere

Seponering

Der er ikke set rebound-effekt i de kliniske forsøg, men det anbefales, at patienten overvåges ifm. seponering. 

Forsigtighedsregler

Epilepsi 

Forværret epilepsi er forekommet. Forsigtighed ved svær epilepsi. 

 

Psykiatriske lidelser 

Angst og depression er set som almindelige bivirkninger ved behandling med pitolisant. Suicidaltanker er desuden forekommet hos patienter med tidligere psykiatriske lidelser. Forsigtighed ved psykiatriske lidelser som svær angst eller svær depression med risiko for suicidal adfærd i anamnesen. 

 

Spiseforstyrrelser samt overvægt og fedme 

Vægtændringer er forekommet ved behandling med pitolisant. Forsigtighed ved svær anoreksi eller svær overvægt. Ved betydelig vægtændring bør behandlingen revurderes. 

 

Syrerelaterede lidelser 

Pitolisant kan medføre bivirkninger som gastro-øsofageal refluks, gastritis og hyperaciditet. Forsigtighed ved syrerelaterede lidelser, fx ulcussygdom. 

 

Tilstande med øget risiko for forlænget QT-interval 

Ved meget høje doser over terapeutisk niveau kan pitolisant medføre forlænget QT-interval. Øget monitorering (blodtryk og ekg) anbefales ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression Irritabilitet, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi, Ventrikulær ekstrasystoli Øget hjertefrekvens
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Hyperaciditet, Mundtørhed, Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser Kraftesløshed, Utilpashed
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjede leverenzymer, Vægtændring
Metabolisme og ernæring Nedsat eller øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelsvaghed, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter Muskelstivhed, Muskuloskeletale smerter, Myalgi
Nervesystemet Dyskinesier, Dystoni, Epileptisk anfald, Katapleksi, Migræne, Oral paræstesi, Paræstesier Blefarospasme, Bradykinesi, Restless legs syndrome
Psykiske forstyrrelser Agitation, Apati, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Hyperaktivitet, Hypersomni, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Panikangst, Suicidaltanker Abnorme drømme, Anspændthed, Døsighed, Mareridt, Rastløshed
Nyrer og urinveje Hyppig vandladning
Det reproduktive system og mammae Metroragi Ændring af libido
Luftveje, thorax og mediastinum Gaben, Smerter i thorax
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer, Ødemer Hedeture, Væskeretention
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Enterocolitis, Odynofagi Flatulens, Meteorisme, Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter
Undersøgelser Ekg-forandringer Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hyperfagi
Knogler, led, muskler og bindevæv Nakkesmerter
Nervesystemet Bevidsthedstab, Hukommelsesbesvær
Graviditet, puerperium og den perinatale periode Spontan abort
Psykiske forstyrrelser Anorexia nervosa, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Konfusion, Personlighedsændringer, Psykose
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet

Interaktioner

 • Pitolisant metaboliseres via CYP2D6 og CYP3A4, mens pitolisant og dens metabolitter inducerer CYP2B6 og CYP3A4. Der er derfor risiko for interaktioner med stoffer, der er hæmmere eller substrater for disse enzymer:
  • Samtidig brug af potente hæmmere af CYP2D6 skal ske med forsigtighed. Der er set fordobling i AUC for pitolisant ved kombination med paroxetin.
  • Samtidig brug af potente induktorer af CYP3A4: Ved kombination med rifampicin er der set nedsættelse af AUC for pitolisant med 50 %. Forsigtighed ved samtidig anvendelse af potente CYP3A4-induktorer.
  • Kombination med CYP3A4-substrater med smalt terapeutisk indeks (fx docetaxel, immunsuppressiva, pimozid, proteinkinasehæmmere) anbefales ikke. Forsigtighed ved samtidig behandling med øvrige CYP3A4- samt CYP2B6-substrater.
  • Pitolisant kan nedsætte effekten af hormonale kontraceptiva pga. induktion af CYP3A4. Alternativ kontraception bør anvendes under behandlingen og i mindst 21 dage efter seponering.
  • Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet for en oversigt over substrater, inhibitorer og induktorer.
 • Antidepressiva med histamin H1-antagonistisk effekt (fx TCA, se tabel 4 i Antidepressiva) og antihistaminer, der passerer blod-hjerne-barrieren ( sederende antihistaminer), kan nedsætte virkningen af pitolisant, da de kan ophæve virkningen af den endogene histamin, der bliver frigivet ved pitolisants invers-agonistiske virkning på histamin H3-receptorerne.
 • Virkningen af substrater for CYP2C (fx phenytoin, repaglinid, warfarin), P-glykoprotein (fx dabigatran, digoxin) og UDP-glucuronosyltransferase (fx morphin, paracetamol) kan evt. nedsættes pga. pitolisants (og dens metabolitters) mulige inducerende effekt.
 • Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler, der er associeret til gastro-intestinal blødning og irritation, fx NSAID og SSRI, pga. øget risiko for denne type bivirkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertile kvinder og mænd

I produktresuméet anbefales, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 21 dage efter behandlingens ophør. Denne anbefaling er baseret på en teoretisk vurdering af det aktive stofs egenskaber. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Der er ikke humane data som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Potent selektiv invers histamin H3-agonist, der øger aktiviteten af histaminerge neuroner i hjernen og frigivelsen af acetylkolin, dopamin og noradrenalin. 

 • Histamin H3-receptorer findes i hjernen og fungerer som autoreceptorer og kontrollerer histaminsyntese og -frigørelse gennem negativ feedback. H3-receptorerne hæmmer desuden frigørelsen af en række andre neurotransmittere, bl.a. dopamin, acetylkolin og noradrenalin.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og godt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Steady state efter 5-6 dage.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-12 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 4,5 mg, Bioprojet Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 18 mg, Bioprojet Pharma  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages med mad.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 4,5 mg 072703
30 stk. (Orifarm)
2.748,00 91,60 366,40
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 4,5 mg 406616
30 stk. (2care4)
2.667,65 88,92 355,69
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 4,5 mg 522660
30 stk. (Medartuum)
2.741,05 91,37 365,47
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 4,5 mg 596229
30 stk.
3.208,70 106,96 427,83
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 18 mg 120781
30 stk.
3.090,80 103,03 103,03
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 18 mg 147311
30 stk. (Medartuum)
2.623,15 87,44 87,44
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 18 mg 186714
30 stk. (2care4)
2.559,10 85,30 85,30
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 18 mg 574787
30 stk. (Orifarm)
2.614,00 87,13 87,13
(NBS) (Neurologi) filmovertrukne tabletter 18 mg 583644
30 stk. (Paranova)
2.596,35 86,55 86,55

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  4,5 mg

Præg:
5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 3,7 x 3,7
filmovertrukne tabletter 4,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  18 mg

Præg:
20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,5 x 7,5
filmovertrukne tabletter 18 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

27.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...