Dropizol®

A07DA02
 
 

Opiumsalkaloider, peristaltikhæmmende middel

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af alvorlig diarré ved utilstrækkelig virkning af andre obstipantia.  

 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Dispenseringsform

Oral dråber, opløsning. 1 ml (20 dråber) indeholder rå opium (svarende til 10 mg morphin). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 5-10 dråber (0,25-0,5 ml) 2-3 gange dgl.
 • Enkeltdosis højst 20 dråber (1 ml) og total døgndosis højst 120 dråber (6 ml).

 

Bemærk 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år på grund af problemstillinger vedr. sikkerhed.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Reduceret og forsinket elimination.  

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Eufomanirisiko
 • Ikke-opioid-induceret paralytisk ileus
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Epilepsi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Diarré, hvor grundig undersøgelse ikke er udført, og infektiøse eller inflammatoriske tarmsygdomme, idet der er øget risiko for absorption af toksiner samt risiko for udvikling af paralytisk ileus, toksisk megacolon og tarmperforation. Se endvidere Rene agonister.
 • Alkoholindhold
  Orale dråber indeholder 33% v/v alkohol. 1 ml indeholder ca. 0,3 g alkohol, der svarer til ca. 2,5 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefuntion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering. Dødelig.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed, Obstipation.
Døsighed.
Almindelige (1-10 %) Miosis.
Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Urticaria.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Urinretention.
Bronkospasme.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Respirationsdepression.
Sjældne (0,01-0,1 %) Pancreatitis.
Abstinenser.
Dyspnø.
Ortostatisk hypotension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Sløret syn.
Abdominalsmerter, Ileus.
Kramper.
Ufrivillige bevægelser.
Amenoré.
Perifere ødemer.
Ikke kendt Afhængighed af midlet, Hypertermi.
Binyrebarkinsufficiens.
Eufori, Hallucinationer, Humørforstyrrelser.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40%.
 • Ved samtidig behandling med orale P2Y12-hæmmere (fx clopidogrel) og med morphin er der set forsinket og nedsat eksponering for den trombocythæmmende behandling hos patienter med akut koronarsyndrom. Denne interaktion kan være relateret til reduceret gastro-intestinal motilitet og kan også være gældende for andre opioider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.  

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af opium medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Har direkte virkning på tarmvæggens nerver og hæmmer derved tarmperistaltikken.
 • Virkningsvarighed 3-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) orale dråber, opløsning 10 mg/ml 140563
10 ml
504,05 50,41 504,05
(AP4) orale dråber, opløsning 10 mg/ml 141805
3 x 10 ml
1.399,00 46,63 466,33

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...