Dropizol®

A07DA02
 
 

Opiumsalkaloider, peristaltikhæmmende middel

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af alvorlig diarré ved utilstrækkelig virkning af andre obstipantia.  

 

Se endvidere Opioider (analgetika)

Dispenseringsform

Oral dråber, opløsning. 1 ml (20 dråber) indeholder rå opium (svarende til 10 mg morphin). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 5-10 dråber (0,25-0,5 ml) 2-3 gange dgl.
 • Enkeltdosis højst 20 dråber (1 ml) og total døgndosis højst 120 dråber (6 ml).

 

Bemærk 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge < 18 år på grund af problemstillinger vedr. sikkerhed.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

  Reduceret og forsinket elimination.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Cor pulmonale
 • Svær KOL eller akut svær astma
 • Eufomanirisiko
 • Ikke-opioid-induceret paralytisk ileus
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage.

Forsigtighedsregler

 • Ældre eller bevidsthedspåvirkede patienter
 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypovolæmi
 • Hypotension
 • Epilepsi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Diarré, hvor grundig undersøgelse ikke er udført, og infektiøse eller inflammatoriske tarmsygdomme, idet der er øget risiko for absorption af toksiner samt risiko for udvikling af paralytisk ileus, toksisk megacolon og tarmperforation. Se endvidere Rene agonister.
 • Alkoholindhold
  Orale dråber indeholder 33 % v/v alkohol. 1 ml indeholder ca. 0,3 g alkohol, der svarer til ca. 2,5 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik anden behandling med respirationsdæmpende effekt i fast eller varierende dosering. Overdosering. Indlæggelse på intensiv afdeling.
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop.
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefuntion. Pneumoni, relateret til dårlig ventilation ved morfinoverdosering. Dødelig.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed, Obstipation
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Almindelige (1-10 %)
Øjne Miosis
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Immunsystemet Urticaria
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinretention
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi Palpitationer, Takykardi
Lever og galdeveje Galdesten
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Ansigtsrødme
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser
Undersøgelser Forhøjet niveau af pancreasenzymer
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Ileus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Utilpashed
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ufrivillige bevægelser Hyperalgesi
Det reproduktive system og mammae Amenoré
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypertermi
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet, Eufori, Hallucinationer, Humørforstyrrelser Rastløshed
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af MAO-hæmmere kan ses excitation, hyperpyreksi, kramper samt hyper- eller hypotension.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.
 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40 %.
 • Ved samtidig behandling med orale P2Y12-hæmmere (fx clopidogrel) og med morphin er der set forsinket og nedsat eksponering for den trombocythæmmende behandling hos patienter med akut koronarsyndrom. Denne interaktion kan være relateret til reduceret gastro-intestinal motilitet og kan også være gældende for andre opioider.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling.  

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af opium medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Har direkte virkning på tarmvæggens nerver og hæmmer derved tarmperistaltikken.
 • Virkningsvarighed 3-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(AP4) orale dråber, opløsning 10 mg/ml 140563
10 ml
526,50 52,65 526,50
(AP4) orale dråber, opløsning 10 mg/ml 141805
3 x 10 ml
1.462,70 48,76 487,57

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...