Triplo®

Triplo Citrus
N02BA51
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum med caffein. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 50 mg caffein. 

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 50 mg caffein.
Triplo® Citrus, brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA) og 50 mg caffein. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 15 år. 1-2 tabletter/brusetabletter højst 4 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Brusetabletter:
  • Brusetabletterne opløses i et glas vand.
  • Kan tages med eller uden mad. Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
  • Bør maksimalt anvendes i 10 dage pr. måned pga. øget risiko for medicinoverforbrugshovedpine.
 • Tabletter:
  • Tabletterne tages med et glas vand.
  • Tabletterne kan knuses
  • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
  • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
  • Kan tages med eller uden mad. Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 10-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion kan være nødvendig pga. acetylsalicylsyre. 

Kontraindiceret

 • GFR 0-10 ml/min.

  Kontraindiceret pga. acetylsalicylsyre. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Blødningstendens (trombocytopeni, vitamin K-mangel, hæmofili)
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID
 • Børn < 15 år med feber. Se omtalen af Reyes syndrom i Acetylsalicylsyre (analgetika).

Forsigtighedsregler

 • ASA hæmmer trombocytternes aggregationsevne irreversibelt ved døgndoser på 50-100 mg, og evt. blødningstendens kan derfor forværres i op til 7 døgn efter behandlingsophør.
 • Langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinal blødning.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin og dets derivater pga. risiko for krydsallergi.
 • Ved medfødt G6PD-mangel kan høje doser af ASA forårsage hæmolyse eller hæmolytisk anæmi.
 • Natriumindhold: 1 brusetablet indeholder 15 mmol natrium, som svarer til ca. 878 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Takykardi
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro
Nervesystemet Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese, Melæna
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øre og labyrint Høretab
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Vasculitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Colitis, Stomatitis Øsofagitis
Lever og galdeveje Hepatitis*
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Dosisrelateret, mild, reversibel toksisk hepatitis i forbindelse med virale sygdomme, fx influenza A og B og varicella. 

Tinnitus eller hørenedsættelse kan være et tidligt tegn på intoksikation. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Triplo®, komb.

For ASA i analgetiske doser:  

 • Risiko for blødning ved behandling med vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g.
 • Samtidig behandling med DOAK (Direkte orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. nedsat albuminbinding. Dosisreduktion bør overvejes, selvom plasmakoncentrationen af valproat er i referenceområdet.
 • ASA kan nedsætte den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyreinsufficiens.
 • Samtidig behandling med højdosis methotrexat øger plasmakoncentrationen af methotrexat med 20-40 %. Forsigtighed, især ved nedsat nyrefunktion.
 • Glukokortikoider kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten. 

 • ASA: Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. ASA er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester, se endvidere Acetylsalicylsyre (analgetika).
 • Caffein: I moderate doser har caffein ingen negative effekter på fosteret, men excessiv brug bør undgås.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4239, 4243, 4244

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Kombinationspræparat.  

 • ASA: Den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1 %, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende. Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose hos et 16 dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion hos et barn har også været meddelt. Teoretisk er der risiko for Reyes syndrom. Der er ingen tegn på, at intermitterende anvendelse af moderate doser har negativ effekt på barnet. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes.
 • Caffein: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 6 %, og kortvarig anvendelse er tilladelig. Langvarig anvendelse kan føre til høje plasmakoncentrationer hos barnet, især i den neonatale periode. Der har været meddelt irritabilitet og søvnløshed hos barnet.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Triplo® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Triplo® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

Farmakodynamik

ASA 

 • Hæmmer cyclooxygenase og derved prostanoiderne prostaglandin E2, prostaglandin I2 og tromboxan A2. Hæmmer blodpladernes aggregationsevne. Den irreversible hæmning af cyclooxygenase påvirker specielt blodpladerne, da disse ikke kan resyntetisere enzymet.

Caffein 

 • Virker stimulerende på CNS. Virker almindeligvis perifert vasodilaterende, men menes at give cerebral vasokonstriktion og nedsat cerebral blodgennemstrømning. Dette antages at have effekt ved hovedpine og migræne.

Farmakokinetik

ASA 

 • Absorberes hurtigt, men allerede i tarmvæg og lever hydrolyseres ca. 50 % til salicylat.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (salicylat).
 • Både ASA og salicylsyre har klinisk effekt, men ASA's plasmahalveringstid er kun 15-30 minutter, mens salicylsyrens veksler fra få timer til et døgn, afhængig af plasmakoncentration.
 • Salicylat metaboliseres hovedsageligt via leveren og udskilles gennem nyrerne ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. I tubuli sker en vis tilbageabsorption, som er mindre, jo mere basisk urinen er. Dette forhold udnyttes ved overdosering ved alkalinisering af urinen.

Caffein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Metaboliseres i leveren til aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
brusetabletter 500+50 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv
brusetabletter 500+50 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Kan tages med eller uden mad.

Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Administration

Opløses i et glas vand.

 
tabletter 500+50 mg, Orifarm Generics  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
brusetabletter 500+50 mg  (Orifarm Generics)
Caffein (50 mg)
500+50 mg  (Orifarm Generics)
Caffein (50 mg)
Smag
tabletter 500+50 mg  (Orifarm Generics)
Caffein (50 mg)
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA18) tabletter 500+50 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.)
Triplo
397029
20 stk. (blister)
33,30 2,17
(HA18) brusetabletter 500+50 mg  (Orifarm Generics)
Triplo
163082
20 stk.
33,30 2,17
(HA18) brusetabletter 500+50 mg  (Citrus)   (Orifarm Generics)
Triplo Citrus
149789
20 stk.
33,30 2,17

Substitution

brusetabletter 500+50 mg
Treo Viatris, Acetylsalicylsyre, Caffein, brusetabletter 500+50 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  500+50 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
tabletter 500+50 mg
 
 
 

Brusetabletter  500+50 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20 x 20
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Brusetabletter  500+50 mg  (Citrus)  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 20 x 20
brusetabletter 500+50 mg (Citrus)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4243. Olsen J, Overvad K, Frische G. Coffee consumption, birthweight, and reproductive failures. Epidemiology. 1991; 2:370-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1742388 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4244. Linn S, Schoenbaum SC, Monson RR et al. No association between coffee consumption and adverse outcomes of pregnancy. N Engl J Med. 1982; 306:141-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7054656 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4239. Slone D, Siskind V, Heinonen OP et al. Aspirin and congenital malformations. Lancet. 1976; 1:1373-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/59014 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...