Systemiske smertestillende midler (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 10.01.2023

Ordineres i forbindelse med eller forebyggelse af smerter fra tænder eller mundslimhinde. Til præoperativ og postoperativ smertebehandling ved kortvarige operative indgreb. 

 

Der gives lavest mulig dosis i kortest mulig tid. Således bør behandling af kroniske smerter fra det orofaciale område, fx kæbeledssmerter, varetages af specialist eller i samarbejde med kvalificeret tandlæge eller læge. 

Præparatvalg

Ved forventning om akutte smerter: 

 • Lette smerter: Paracetamol.
 • Moderate smerter: Ibuprofen, evt. kombination med paracetamol (5055), hvor kombinationsterapi umiddelbart har bedre effekt (5056).
 • Stærke smerter: Opioid - morfin er 1. valg (5274).
 • Kodein (5056) eller tramadol, eventuelt i kombination med NSAID og/eller paracetamol.
 • Ibuprofen er det NSAID der er bedst undersøgt i forbindelse med tandsmerter (5055).
 • Opmærksomhed på, at nogle præparater kun er til behandling af voksne og at dosisjustering kan være nødvendig hos ældre.

Behandlingsvejledning

Præoperativ smertebehandling (1 time præoperativt) med analgetika nedsætter de postoperative smerter, og optimal postoperativ smertebehandling er nødvendig for at undgå endokrin stressrespons med risiko for øget morbiditet.  

Paracetamol og NSAID

 • Paracetamol 1 g x 4 er førstevalg. Vurderet døgndosis: 3.000 mg (højst 4.000 mg) (5275).
 • Paracetamol + caffein. Døgndosis: 3.000 mg paracetamol/390 mg caffein (højst 3.000 mg/390 mg]).
 • Additiv analgetisk virkning ved kombination af paracetamol og caffein er usikker, men kombinationen kan forsøges. Bør seponeres ved manglende effekt efter 2-4 dage (5275).

 

Hvis der er akutte smerter i forbindelse med inflammation, kan kortvarig behandling med NSAID ved lavest mulig dosis være relevant ved fravær af risikofaktorer. Det anbefales ikke at anvende NSAID mere end 2 uger. 

 

Der er synergetisk effekt ved paracetamol og NSAID, men her skal risikofaktorer ved NSAID-behandling tages med i behandlingsovervejelserne - NSAID anvendt til kronisk smertebehandling er forbundet med øget risiko pga. gastro-intestinale og kardiovaskulære bivirkninger (2375). Se endvidere NSAID, præparatvalg.  

Opioider

Ved smerter, der ikke behandles sufficient med paracetamol og/eller NSAID, anbefales behandling med opioider.  

Pro necissitate (p.n.) dosis er 1/6 af den maksimale døgndosis (5274)

 

Morfin 

Voksne og børn > 12 år: Morfin (ren opioid agonist) er 1. valg ved behandling med opioid (5274). Der er betydelig variation i dosisbehov og -respons, også hos patienter med normal lever- og nyrefunktion. 

 • Voksne: Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt.
 • Ældre: Pas på overdosering- dosis skal nedsættes.
 • Børn > 12 år: Initialt 0,2-0,4 mg/kg legemsvægt/dosis. Dosis justeres herefter, således at smertegennembrud så vidt muligt undgås.
 • Maksimal virkning efter 1-1,5 timer. Virkningsvarighed 4 timer.
 • Se evt. de enkelte præparatbeskrivelser.

 

Kodein 

Kodein er et prodrug, hvor 10 % omdannes af CYP2D6 til morfin (ren opioid agonist). Morfin er 10 gange stærkere end kodein. 

 • Voksne og børn > 12 år: 25-50 mg hver 6. time efter behov. Maksimal døgndosis: 200 mg.
 • Maksimal virkning efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 6 timer (5274).
 • Kodein i kombination med paracetamol (60 mg/600 mg) giver ekstra effekt i forbindelse med amotio (5276) af 3. molar. Vurderet døgndosis: 183,6 mg kodein + 3.000 mg paracetamol (højst 244,8 mg + 4.000 mg).

 

Tramadol 

Tramadol (dual action opioid agonist) er et prodrug, der omdannes til den aktive metabolit via CYP2D6. Morfin er > 5 gange stærkere end tramadol. 

 • Voksne og børn > 12 år:
  • Korttidsvirkende: 50-100 mg tramadol x 3-4. Maksimal virkning efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4 timer (5274).
  • Startdosis langtidsvirkende (depot): 50-100 mg tramadol x 2. Maksimal virkning efter 5-6 timer. Virkningsvarighed 12 timer (5274).

 

Opmærksomhedspunkter 

 • Behandlingsvarighed med opioider er højst 1-2 uger pga. afhængighedsrisiko.
 • Korttidsvirkende opioider anvendes ved få dages behandlingsbehov.
 • Langtidsvirkende opioider anvendes, hvis behandlingen forventes at vare mere end en uge, idet der er mindre risiko for afhængighed ved langtidsvirkende opioider (5275).
 • Behandling med opioider bør suppleres med laksantia for at modvirke obstipation (5275).
 • Umiddelbart er der en trafiksikkerhedsmæssig risiko forbundet med opioidbehandling, og som udgangspunkt er korttidsbehandling med opioider ikke forenelig med bilkørsel.
 • Ordination og udstedelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal ske ved personligt fremmøde og ikke over e-konsultation eller pr. telefon.
 • Patienter med nedsat eller manglende CYP2D6-aktivitet (5-10 % af befolkningen) får ingen eller reduceret effekt af behandling med kodein og tramadol og bør behandles med andre opioider. Se Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Patienter med ultrahurtig CYP2D6-aktivitet (1 % af befolkningen) risikerer at få forgiftning i forbindelse med normal dosis af kodein og tramadol og bør behandles med andre opioider eller dosis reduceres. Se Elimination og cytokrom P450-systemet.

Kontraindikationer

 • Børn < 12 år: Acetylsalicylsyre bør ikke anvendes pga. risiko for udvikling af Reyes syndrom.
 • NSAID bør ikke anvendes ved:
  • Erkendt hjerte-kar-sygdom.
  • Akut peptisk ulcus.
  • Gastro-intestinal blødning.
  • Inflammatoriske tarmlidelser; morbus crohn og collitis ulcerosa.
  • Tidligere NSAID- induceret gastro-intestinal blødning eller perforation.
  • Astma eller allergisk reaktion udløst af ASA eller NSAID.
  • Nyreinsufficiens.
  • Graviditet i 3. trimester, se endvidere NSAID.
 • Opioider bør ikke anvendes ved:
  • Akut abdomen.
  • Stærkt nedsat leverfunktion.
  • Alvorlig respirationsinsufficiens.
  • Alvorlig svækkelse af centralnervesystemet.
  • Samtidig behandling med MAO-hæmmere eller inden for 14 dage efter seponering af MAO-hæmmere.
  • Kodein er kontraindiceret til patienter som har betydelig øget CYP2D6-aktivitet (ultrarapid metabolizers).

Forsigtighed

Personer med nedsat leverfunktion (fx alkoholmisbrugere) eller nedsat nyrefunktion kan have nedsat elimination af lægemidler. 

 

Paracetamol 

 • Patienter med dårlig ernæringstilstand, skadeligt alkoholforbrug og leverfunktionspåvirkning.

 

NSAID 

 • Personer > 65 år: Tilbageholdenhed ved behandling.
 • Risikofaktorer og interaktioner vurderes inden behandlingsstart.
 • Ved kortvarig behandling hos patienter med højrisiko for ulcus ventriculi kombineres med syrepumpehæmmer.

 

Opioider 

 • Unormal langsom eller hurtig metaboliseringsevne kan hhv. kompromittere virkningen eller medføre forgiftning (kodein og tramadol er prodrugs) - se Opioider, farmokokinetik.
 • Nedsat nyrefunktion - se Opioider, farmokokinetik.
 • Elimineres langsommere af ældre.
 • Kan give konfusion hos ældre.
 • Der kan opstå afhængighed ved længerevarende behandling.
 • Risiko for respirationsdepression ved nedsat lungefunktion.
 • Forsigtighed ved motorkørsel og maskinbetjening.
 • Umiddelbart er der en trafiksikkerhedsmæssig risiko forbundet med opioidbehandling, og som udgangspunkt er korttidsbehandling med opioider ikke forenelig med bilkørsel.

Interaktioner

 

Forgiftning

Obs for paracetamols levertoksiske effekt, selv ved beskedne overdoseringer. Se endvidere Paracetamol (forgiftninger)

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  250 mg 10 stk. (blister)  (Junior)
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   8,87
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  500 mg 100 stk.   2,83
Paracetamol Arax
Vitabalans
tabletter  500 mg 300 stk.   1,63
Caffein
Paracetamol
Arax Extra
Vitabalans
tabletter  500 mg+65 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Brufen SR
Parallelimport
depottabletter  800 mg 100 stk. (blister)   1,86
Ibuprofen Brufen®
Viatris
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   2,50
Ibuprofen Brufen®
Viatris
depottabletter  800 mg 30 stk. (blister)   4,32
Ibuprofen Brufen®
Viatris
depottabletter  800 mg 100 stk.   1,66
Ibuprofen Brufen®
Viatris
depottabletter  800 mg 30 stk. (blister)   4,49
Ibuprofen Brufen®
Viatris
depottabletter  800 mg 100 stk. (blister)  
Ibuprofen Brufen®
Viatris
depottabletter  800 mg 120 stk.   1,70
Ibuprofen Brufen®
Viatris
depottabletter  800 mg 120 stk. (blister)   1,70
Ibuprofen
Paracetamol
Doleron
Karo Pharma
filmovertrukne tabletter  150+500 mg 30 stk. (blister)  
Tramadol Dolol Retard UNO
Orifarm Healthcare
hårde depotkapsler  100 mg 20 stk. (blister)   14,02
Tramadol Dolol Retard UNO
Orifarm Healthcare
hårde depotkapsler  100 mg 100 stk. (blister)   9,95
Tramadol Dolol Retard UNO
Orifarm Healthcare
hårde depotkapsler  150 mg 20 stk. (blister)   13,09
Tramadol Dolol Retard UNO
Orifarm Healthcare
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk. (blister)   10,48
Tramadol Dolol Retard UNO
Orifarm Healthcare
hårde depotkapsler  200 mg 20 stk. (blister)   11,96
Tramadol Dolol Retard UNO
Orifarm Healthcare
hårde depotkapsler  200 mg 100 stk. (blister)   10,47
Tramadol Dolol®
Orifarm Healthcare
hårde kapsler  50 mg 20 stk. (blister)  
Tramadol Dolol®
Orifarm Healthcare
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   5,49
Tramadol Dolol®
Orifarm Healthcare
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   3,04
Codein
Paracetamol
Fortamol®
Nordic Drugs
tabletter  28,7+400 mg 20 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Fortamol®
Nordic Drugs
tabletter  28,7+400 mg 40 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Fortamol®
Nordic Drugs
tabletter  28,7+400 mg 100 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Fortamol®
Nordic Drugs
tabletter  28,7+400 mg 250 stk.  
Tramadol Gemadol® Retard
Viatris
depotkapsler  50 mg 20 stk. (blister)   15,90
Tramadol Gemadol® Retard
Viatris
depotkapsler  50 mg 100 stk. (blister)   7,65
Tramadol Gemadol® Retard
Viatris
depotkapsler  50 mg 20 stk. (blister)   18,56
Tramadol Gemadol® Retard
Viatris
depotkapsler  50 mg 100 stk. (blister)   7,71
Tramadol Gemadol® Retard
Viatris
depotkapsler  100 mg 100 stk. (blister)   5,97
Tramadol Gemadol® Retard
Viatris
depotkapsler  100 mg 100 stk. (blister)   7,02
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  200 mg 50 stk. (blister)   5,54
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   4,16
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   3,22
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  400 mg 50 stk. (blister)   3,40
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk.   2,11
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk.   2,51
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk.   2,18
Ibuprofen Ibumax®
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   1,39
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   3,10
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  400 mg 50 stk.   2,47
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk.   1,41
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  400 mg 250 stk.   1,02
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   1,85
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk.   1,86
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   1,28
Ibuprofen Ibumetin®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  600 mg 250 stk.   0,87
Ibuprofen Ibuprofen "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  400 mg 250 stk.   1,04
Ibuprofen Ibuprofen "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk.   1,53
Ibuprofen Ibuprofen "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   0,97
Ibuprofen Ibuprofen "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  600 mg 250 stk.  
Ibuprofen Ibuprofen "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   2,71
Ibuprofen Ibuprofen "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   1,45
Ibuprofen Ibuprofen "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   2,10
Ibuprofen Ibuprofen "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibuprofen "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk. (blister)   1,13
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  200 mg 62 stk.   4,13
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  200 mg 112 stk.   2,47
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  400 mg 35 stk.   2,99
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  400 mg 62 stk.   2,48
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  400 mg 112 stk.   1,39
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  400 mg 250 stk.   1,02
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk.   1,89
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  600 mg 62 stk.   1,79
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  600 mg 112 stk.   0,97
Ibuprofen Ibuprofen "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  600 mg 250 stk.   0,87
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  200 mg 250 stk.   2,26
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   2,87
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  400 mg 50 stk. (blister)   3,01
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk.   2,11
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  400 mg 250 stk.   1,10
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   2,51
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk. (blister)   2,18
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk.   0,99
Ibuprofen Ibuprofen "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  600 mg 250 stk.   0,88
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 50 stk. (blister)   4,32
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   2,29
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   3,00
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  400 mg 60 stk. (blister)   2,55
Ibuprofen Ibuprofen "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   1,44
Ibuprofen Ibuprofen "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  200 mg 50 stk. (blister)   4,18
Ibuprofen Ibuprofen "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   2,77
Ibuprofen Ibuprofen "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   2,77
Ibuprofen Ibuprofen "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  400 mg 50 stk. (blister)   3,01
Ibuprofen Ibuprofen "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   1,43
Ibuprofen Ibuprofen "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  600 mg 30 stk. (blister)   2,10
Ibuprofen Ibuprofen "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  600 mg 50 stk. (blister)   1,79
Ibuprofen Ibuprofen "Zentiva"
Zentiva
filmovertrukne tabletter  600 mg 100 stk. (blister)   0,96
Ibuprofen Ipren®
McNeil
filmovertrukne tabletter  200 mg 20 stk. (blister)  
Caffein
Codein
Magnesiumoxid
Propyphenazon
Salicylamid
Kodamid® "DAK"
Orifarm Healthcare
tabletter  250+9,6+50+150+80 mg 20 stk.  
Codein Kodein "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   6,32
Codein Kodein "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk.   3,84
Codein Kodein "DAK"
Orifarm Healthcare
oral opløsning  8 mg/ml 200 ml   13,37
Codein Kodein "EQL Pharma"
EQL Pharma
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   6,19
Codein Kodein "EQL Pharma"
EQL Pharma
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk.   3,87
Codein Kodein "SAD"
Amgros
tabletter  25 mg 100 stk  
Acetylsalicylsyre
Codein
Magnesiumoxid
Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg 10 stk. (blister)  
Acetylsalicylsyre
Codein
Magnesiumoxid
Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg 20 stk. (blister)  
Acetylsalicylsyre
Codein
Magnesiumoxid
Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg 100 stk.  
Acetylsalicylsyre
Codein
Magnesiumoxid
Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg 250 stk.  
Codein
Paracetamol
Kodipar®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  30,6 + 500 mg 20 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Kodipar®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  30,6 + 500 mg 40 stk. (blister)  
Codein
Paracetamol
Kodipar®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  30,6 + 500 mg 100 stk.  
Acetylsalicylsyre Magnyl® "DAK"
Orifarm Healthcare
enterotabletter  100 mg 100 stk.   29,91
Tramadol Mandolgin®
Sandoz
brusetabletter  50 mg 15 stk.   86,30
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
hårde kapsler  50 mg 100 stk.   6,63
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   5,43
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)   6,42
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   5,26
Tramadol Nobligan®
Grünenthal
orale dråber, opløsning  100 mg/ml 10 ml   20,28
Paracetamol Pamol®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pamol®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   10,43
Paracetamol Pamol®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   2,08
Paracetamol Pamol®
Orifarm Healthcare
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.   1,22
Paracetamol Pamol® Flash
Orifarm Healthcare
dispergible tabletter  250 mg 12 stk. (blister)  
Paracetamol Pamol® Flash
Orifarm Healthcare
smeltetabletter  500 mg 8 stk. (blister)  
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   10,73
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (dåse)   2,56
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.   1,26
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  1000 mg 100 stk.   1,32
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
tabletter med modificeret udløsning  665 mg 100 stk. (dåse)   3,18
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
brusetabletter  500 mg 20 stk. (blister)   12,56
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
brusetabletter  500 mg 60 stk. (blister)   5,65
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
oral suspension  24 mg/ml 100 ml  
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
oral suspension  24 mg/ml 200 ml  
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
pulver til oral opløsning, breve  500 mg 10 stk.  
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
suppositorier  125 mg 10 stk.  (junior)
Paracetamol Panodil®
Haleon Denmark
suppositorier  250 mg 10 stk.  (junior)
Caffein
Paracetamol
Panodil® Extra
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  500+65 mg 20 stk. (blister)  
Paracetamol Panodil® Zapp
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Panodil® Zapp
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk (blister)   11,85
Paracetamol Panodil® Zapp
Haleon Denmark
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   3,25
Paracetamol Paracetamol "Krka"
KRKA
tabletter  500 mg 120 stk. (blister)   1,94
Paracetamol Paracetamol "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  500 mg 120 stk.   1,93
Paracetamol Paracetamol "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  500 mg 375 stk.   1,29
Paracetamol Paracetamol "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   10,43
Paracetamol Paracetamol "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 125 stk.   1,87
Paracetamol Paracetamol "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.  
Paracetamol Paracetamol "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 350 stk.   1,41
Paracetamol Paracetamol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 110 stk.   2,15
Paracetamol Paracetamol "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 350 stk.   1,49
Paracetamol Paracetamol "Scanpharm"
Scanpharm
Udgået 01.05.2023
suppositorier  1000 mg 20 stk. (blister)  
Paracetamol Paracetamol "Zentiva"
Zentiva
tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   2,10
Paracetamol Paracetamol "Zentiva"
Zentiva
tabletter  1000 mg 100 stk. (blister)   1,31
Caffein
Paracetamol
Paracoff
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  500+65 mg 20 stk. (blister)  
Paracetamol Pinemol
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   1,98
Paracetamol Pinemol
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.  
Paracetamol Pinemol
2care4 Generics
filmovertrukne tabletter  1000 mg 100 stk.  
Paracetamol Pinex®
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk.   10,43
Paracetamol Pinex®
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   2,08
Paracetamol Pinex®
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 300 stk.   1,41
Paracetamol Pinex®
TEVA
brusetabletter  500 mg 20 stk. (blister)   11,96
Paracetamol Pinex®
TEVA
brusetabletter  500 mg 60 stk. (blister)   5,56
Paracetamol Pinex®
TEVA
oral opløsning  24 mg/ml 60 ml  
Paracetamol Pinex®
TEVA
oral opløsning  24 mg/ml 200 ml  
Paracetamol Pinex®
TEVA
suppositorier  125 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
suppositorier  250 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
suppositorier  500 mg 10 stk. (blister)  
Paracetamol Pinex®
TEVA
suppositorier  1000 mg 10 stk. (blister)   16,26
Codein
Paracetamol
Pinex® comp
TEVA
filmovertrukne tabletter  500+30 mg 100 stk.  
Paracetamol Pinex® Retard
TEVA
depottabletter  500 mg 100 stk.   6,05
Paracetamol Pinex® Retard
TEVA
depottabletter  500 mg 300 stk.   4,42
Tramadol Tadol
STADA Nordic
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   4,12
Tramadol Tadol
STADA Nordic
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   3,73
Tramadol Tadol
STADA Nordic
suppositorier  100 mg 20 stk.   23,55
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  50 mg 20 stk. (blister)   16,91
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   6,54
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)  
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)   6,53
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   3,43
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  150 mg 20 stk. (blister)   12,03
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)   5,68
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  200 mg 20 stk. (blister)   10,52
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   2,26
Tramadol Tradolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)  
Tramadol Tramadol "Actavis"
TEVA
hårde kapsler  50 mg 20 stk. (blister)   16,56
Tramadol Tramadol "Actavis"
TEVA
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   4,14
Tramadol Tramadol "Actavis"
TEVA
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   2,25
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 20 stk. (blister)   15,86
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 50 stk. (blister)   3,70
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
hårde kapsler  50 mg 100 stk. (blister)   2,01
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)   6,51
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,71
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  150 mg 20 stk. (blister)   11,96
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)   1,06
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  200 mg 20 stk. (blister)   10,58
Tramadol Tramadol "Krka"
KRKA
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   0,85
Tramadol Tramadol Retard "Actavis"
TEVA
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)   4,53
Tramadol Tramadol Retard "Actavis"
TEVA
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,83
Tramadol Tramadol Retard "Actavis"
TEVA
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)   2,95
Tramadol Tramadol Retard "Actavis"
TEVA
depottabletter  200 mg 100 stk. (blister)   0,94
Tramadol Tramadol Retard "Hexal"
HEXAL
depottabletter  100 mg 20 stk. (blister)   6,53
Tramadol Tramadol Retard "Hexal"
HEXAL
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   3,47
Tramadol Tramadolhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  100 mg 105 stk. (blister)   9,92
Tramadol Tramadolhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  150 mg 105 stk. (unit-dose)   10,46
Tramadol Tramadolhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  200 mg 105 stk. (unit-dose)   10,46
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Viatris
brusetabletter  500+50 mg 10 stk.  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Viatris
brusetabletter  500+50 mg 20 stk  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Viatris
brusetabletter  500+50 mg 60 stk. (3 x 20)  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Viatris
brusetabletter  500+50 mg 10 stk.  (Citrus)
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Viatris
brusetabletter  500+50 mg 20 stk.  (Citrus)
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Viatris
brusetabletter  500+50 mg 10 stk.  (Hindbær)
Acetylsalicylsyre
Caffein
Treo®
Viatris
brusetabletter  500+50 mg 20 stk.  (Hindbær)
Acetylsalicylsyre
Caffein
Triplo®
Orifarm Generics
tabletter  500+50 mg 20 stk. (blister)  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Triplo®
Orifarm Generics
brusetabletter  500+50 mg 20 stk.  
Acetylsalicylsyre
Caffein
Triplo®
Orifarm Generics
brusetabletter  500+50 mg 20 stk.  (Citrus)

Referencer

5275. Sundhedsstyrelsen. Akutte muskuloskeletale smerter. SST (NRL). 2020, https://www.sst.dk/da/viden/laegemidler/anbefalinger/den-nationale-rekommandationsliste-_nrl_/akutte-muskuloskeletale-smerter (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5274. Sundhedsstyrelsen. Smerteguide. SST. 2019, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2019/Smerteguide.ashx (Lokaliseret 17. april 2023)

 

5056. R Andrew Moore, Sheena Derry, Dominic Aldington et al. Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - An overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 2015(9), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414123/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5276. Alvin Ho Yeung Au, Siu Wai Choi, Chi Wai Cheung et al. The Efficacy and Clinical Safety of Various Analgesic Combinations for Post-Operative Pain after Third Molar Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015; 10(6), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26053953/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5055. E Bailey, H Worthington, P Coulthard. Ibuprofen and/or paracetamol (acetaminophen) for pain relief after surgical removal of lower wisdom teeth, a Cochrane systematic review. Br Dent J. 2014; 216(8):451-5, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24762895/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

2375. IRF. Nyheder: IRF´s anbefalinger for brug af NSAID, 6. december 2013. 2013, https://maanedsskriftet.dk/shop/manedsskriftet/683-10544.html (Lokaliseret 27. april 2023)

 
Gå til toppen af siden...