Kodein "DAK"

Kodein Stærk "DAK"
R05DA04
 
 

Opioidagonist med hostestillende og analgetisk virkning. 

Anvendelsesområder

 • Hostestillende, især tør hoste.
 • Svage til moderate smerter fortrinsvis sammen med fx ASA, paracetamol eller NSAID.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken - delekærv) indeholder 23,95 mg codeinphosphathemihydrat svarende til 25 mg codeinphosphatsesquihydrat.
Kodein "DAK" stærk, oral opløsning 8 mg/ml. 1 ml indeholder 8 mg codeinphosphathemihydrat. 

Doseringsforslag

Smerter

Akutte smerter 

 • Voksne og børn over 12 år
  • Tabletter. 25-50 mg hver 6. time efter behov.
  • Kodein stærk ”DAK” oral opløsning 8 mg/ml: 5 ml hver 6. time efter behov.
  • For børn baseres dosis på legemsvægt (0,5-1 mg/kg).
  • Højst 240 mg i døgnet.
  • Kan med fordel tages sammen med fx paracetamol.

Kroniske smerter 

 • Ved simple kroniske smertetilstande, fx artrose, kan gives op til 200 mg dgl., men ved behov for dosering flere gange om dagen bør langtidsvirkende opioid foretrækkes.

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Hostestillende

Voksne 

 • Tabletter. 25-50 mg 1-3 gange dgl.
 • Kodein stærk "DAK", oral opløsning 8 mg/ml: 5 ml 3 gange dgl.
 • Højst 120 mg i døgnet.

 

Børn over 12 år 

 • Kodein stærk "DAK", oral opløsning 8 mg/ml: 5 ml 2-3 gange dgl.

Bemærk

 • Må ikke anvendes til børn under 12 år eller til børn 12-18 år med nedsat lungefunktion.
 • Må ikke anvendes mod smerter til børn og unge under 18 år i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø.
 • Forsigtig dosering til ældre. Nedsat initialdosis anbefales.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Voksne og børn over 12 år. Dosis nedsættes til 50% af normaldosis. 

 • GFR 10-50 ml/min.

  Voksne og børn over 12 år. Dosis nedsættes til 75% af normaldosis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Må ikke gives til børn under 12 år pga. risiko for opioidtoksicitet eller børn 12-18 år med nedsat lungefunktion. Specielt frarådes anvendelse ved bronchitis hos børn, da der er fare for sekretstagnation ved dæmpning af hosterefleksen.
 • Må ikke anvendes mod smerter til børn og unge under 18 år i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø pga. risiko for alvorlige bivirkninger.
 • Ultrahurtig CYP2D6-metaboliseringsevne (CYP2D6 ultrarapid metabolisers) pga. risiko for opioidtoksicitet.

Forsigtighedsregler

 • Respirationsinsufficiens
 • Astma
 • Bronchitis med rigeligt ekspektorat
 • Langsom CYP2D6-metaboliseringsevne: Manglende terapeutisk effekt.
 • Regelmæssig langvarig brug kan medføre tolerans, afhængighed og abstinenssymptomer (fx rastløshed og irritabilitet) efter endt behandling.
 • Alkoholindhold:
  • Kodein "DAK" stærk, oral opløsning 8 mg/ml indeholder ca. 6 % v/v alkohol. 1 dosis indeholder op til ca. 0,23 g alkohol, der svarer til ca. 2 % af én genstand.

 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Døsighed.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion.
Kramper.
Eufori.
Respirationsdepression.
Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Pancreatitis  (akut).
Afhængighed af midlet.
Allergiske reaktioner.
Nefrotoksicitet.
Ikke kendt Bradykardi.
Konfusion.
Ortostatisk hypotension.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Codeins CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (se hypnotika og anxiolytika) samt af alkohol.
  Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende midler skønnes nødvendig.
 • Kombination med CYP2D6-hæmmere vil hæmme codeins metabolisering til morphin og reducere den analgetiske virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Kombination med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin) kan øge effekten af codein. Behandling med codein bør undgås ved samtidig behandling med en MAO-hæmmer og i 14 dage efter endt behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid).
 • Ved oral opløsning 8 mg/ml er der på grund af alkoholindholdet risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på 4-5 %. Resultaterne af de epidemiologiske undersøgelser er ikke konsistente. Enkelte undersøgelser har fundet øget forekomst af henholdsvis læbe-ganespalte, luftvejs- og hjertemisdannelser. Bør derfor ikke anvendes i 1. trimester. Bør endvidere ikke anvendes kort tid før fødslen på grund af risiko for abstinenssymptomer hos barnet. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 3711, 3875, 3876

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enkeltdoser kan anvendes, men amning bør undgås ved langtidsbehandling. Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. 

Den relative vægtjusterede dosis er ca. 8 %. Der er meddelelser om neonatal apnø hos 4 børn efter store doser (240-360 mg dgl.), selvom codein ikke var måleligt i børnenes plasma. Apnøen ophørte ved seponering. Der er ved langtidsbehandling set et tilfælde af letal opioidtoksicitet hos et barn. Årsagen til akkumulation hos barnet var moderens ultrahurtige CYP2D6-metaboliseringsevne kombineret med den forringede metabolisme og elimination af morphin hos nyfødte. I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 17 % (35/210) af de eksponerede børn. 4 børn blev set på skadestuen pga. letargi. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 1,4 mg/kg/dag mod 0,9 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias). 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Opioidagonist med virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Codein har dog lav affinitet til disse receptorer, og dets analgetiske virkning skyldes omdannelse til morphin.
 • Codein nedsætter hosterefleksen gennem påvirkning af hostecenteret i medulla oblongata.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men biotilgængeligheden er ca. 50 % pga. first pass-metabolisme.
 • Ca. 10 % metaboliseres i leveren via CYP2D6 til morphin. Ca. 10 % af befolkningen kan ikke metabolisere codein til morphin (langsomme omdannere) og har derfor ingen analgetisk effekt af codein.
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.

Indholdsstoffer

Codeinfilmovertrukne tabletter  25 mgoral opløsning  8 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 25 mg
Andre:
Ethanol : oral opløsning 8 mg/ml
Lactose : filmovertrukne tabletter 25 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 529524
30 stk.
52,05 6,94
(AP4) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 086772
100 stk.
100,00 4,00
(AP4) oral opløsning 8 mg/ml 193410
200 ml
134,50 8,41

Substitution

filmovertrukne tabletter 25 mg
Kodein "Alternova" Alternova, Codein, filmovertrukne tabletter 25 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3875. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011; 67(12):1253-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21656212 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3876. Broussard CS, Rasmussen SA, Reefhuis J et al. Maternal treatment with opioid analgesics and risk for birth defects. Am J Obstet Gynecol. 2011; 204(4):314, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21345403 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

22.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...