Ibuprofen "Zentiva"

M01AE01
 
 

Anvendelsesområder

 • Reumatiske sygdomme, specielt ved inflammatoriske lidelser
 • Svær dysmenoré
 • Svage til moderate smerter og feber.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg, 400 mg eller 600 mg ibuprofen. 

Doseringsforslag

Reumatiske sygdomme 

 • Voksne. 1.200-1.800 mg dgl. fordelt på 3-4 doser. Dosis kan øges til højst 2.400 mg/døgn, dog højst i 4-6 uger.
 • Børn. 20-40 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 3 doser.


Smerter og feber 

Voksne og unge > 12 år (> 40 kg) 

 • 200-400 mg efter behov, højst 3 gange dgl. med et interval på 4-6 timer.
 • Ved migræne gives sædvanligvis 400 mg som én enkelt dosis evt. efterfulgt af 400 mg med et interval på 4-6 timer, dog maksimalt 1.200 mg dgl.

Bemærk: Ved smertebehandling af børn < 12 år henvises til gældende retningslinjer for akutte smerter hos børn: Akutte smerter hos børn (paediatri.dk)

 

Svær dysmenoré 

Voksne og unge > 12 år (> 40 kg) 

 • 200-400 mg, evt. gentaget med 6-8 timers intervaller, dog maksimalt 1.200 mg dgl.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad. Ved indtagelse sammen med mad nedsættes risikoen for mave-tarm-bivirkninger.
 • Bør kun anvendes kortvarigt som smertebehandling.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med hypertension og/eller mild til moderat hjerteinsufficiens i anamnesen bør monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i forbindelse med brug af NSAID.
 • Patienter med ukontrolleret hypertension, kongestiv venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-III), bekræftet iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom bør kun behandles med ibuprofen efter nøje overvejelse, og høje doser (2400 mg/dag) bør undgås.
 • Initiering af langvarig behandling hos patienter med risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (fx hypertension, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) skal også nøje overvejes, særligt hvis høje ibuprofen-doser (2400 mg/dag) er nødvendige.
 • Forsigtighed hos ældre pga. øget risiko for gastrointestinal blødning. Behovet for behandling bør genovervejes med jævne mellemrum.
 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • NSAID kan maskere symptomer på alvorlige underliggende infektioner (bl.a. pneumoni og varicella.
 • Ved systemisk lupus erythematosus og andre autoimmune sygdomme er beskrevet sjældne tilfælde af aseptisk meningitis efter indtagelse af ibuprofen.

Nylige studier understøtter fortsat EMA´s konklusion fra 2006, at data ikke tyder på en øget arteriel tromboserisiko (for fx AMI eller apopleksi) ved ibuprofen-doser ≤ 1.200 mg dgl. I en dansk registerundersøgelse fandtes dosisafhængig signifikant øget hazard ratio (HR) for AMI eller død ved behandling af hjerteraske i doser > 1.200 mg dgl. (HR = 1,75). Se endvidere NSAID

Initiering af langvarig behandling hos patienter med risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (fx hypertension, hyperlipidæmi, diabetes, rygning) kræver nøje overvejelse, særligt hvis høje ibuprofendoser (2.400 mg/dag) er nødvendige. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese, Melæna Diarré, Dyspepsi, Flatulens
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Obstipation, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Hjerteinsufficiens
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation
Lever og galdeveje Hepatitis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer Søvnløshed
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Rhinitis
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet, Purpura Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Opticus neuritis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Drug fever
Nervesystemet Aseptisk meningitis
Psykiske forstyrrelser Depression
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Hud og subkutane væv Alopeci, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Dermatitis herpetiformis
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Kounis syndrom
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ibuprofen "Zentiva"
 • Behandling med et NSAID må ikke igangsættes hos patienter, der er i behandling med et DOAK-præparat, med mindre dosisjustering er overvejet mhp. den øgede blødningsrisiko. Ved samtidig behandling med DOAK og NSAID skal patienten monitoreres for symptomer på blødninger og opfordres til straks at kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.

 

Se desuden NSAID

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Brug efter uge 20 er forbundet med en øget risiko for føtal nyrepåvirkning, nedsat mængde fostervand og risiko for lukning af ductus arteriosus. Anvendelse efter uge 20 frarådes som udgangspunkt, og såfremt behandling skønnes indiceret efter uge 20, skal man være opmærksom på disse risici. Anvendelse af NSAID i 3. trimester (fra uge 28) er kontraindiceret. Se endvidere NSAID

For Ibuprofen er der data for over 20.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 359, 2228, 3711, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119, 5744

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,65 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Ibuprofen "Zentiva".Risikoen for gastrointestinale gener øges.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Ibuprofen "Zentiva". 

Risikoen for gastrointestinale gener øges. 

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer.
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 5 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original emballage (blister-kort) for at beskytte mod fugt. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 200 mg, Zentiva  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 400 mg, Zentiva  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 600 mg, Zentiva  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Ved indtagelse sammen med mad nedsættes risikoen for mave-tarm-bivirkninger.  

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Zentiva"
441338
50 stk. (blister)
46,20 0,92 5,54
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Zentiva"
453271
100 stk. (blister)
59,55 0,60 3,57
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Zentiva"
518453
30 stk. (blister)
31,50 1,05 3,15
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Zentiva"
385053
50 stk. (blister)
35,50 0,71 2,13
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Zentiva"
526744
100 stk. (blister)
54,20 0,54 1,63
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Zentiva"
146064
30 stk. (blister)
31,50 1,05 2,10
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Zentiva"
396581
50 stk. (blister)
41,50 0,83 1,66
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Zentiva"
542402
100 stk. (blister)
63,55 0,64 1,27

Substitution

filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Medical Valley" Medical Valley, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
Ibuprofen "Teva" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 200 mg
 
filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibumetin Orifarm Healthcare, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Actavis" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Medical Valley" Medical Valley, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
Ibuprofen "Teva" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 400 mg
 
filmovertrukne tabletter 600 mg
Brufen Viatris, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibumax Vitabalans, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibumetin Orifarm Healthcare, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Actavis" TEVA, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Aristo" Aristo Pharma Nordic, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Medical Valley" Medical Valley, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
Ibuprofen "Orifarm" Orifarm Generics, Ibuprofen, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 17
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

5744. CMDh -EMA. NSAID-containing medicinal products (for systemic use) and use during pregnancy. www.hma.eu/cmdh.html. 2022, https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/CMDh_pressreleases/2022/CMDh_press_release_-_September_2022.pdf (Lokaliseret 26. oktober 2023)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4112. Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al. No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort. Reprod Toxicol. 2018; 79:32-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4118. Li DK, Ferber JR, Odouli R. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219:275, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4116. Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al. Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions. CMAJ. 2014; 186:E177-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4113. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. BJOG. 2013; 120(8):948-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2228. Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al. Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy. J Rheumatol. 2012; 39:2163-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274 (Lokaliseret 26. april 2023)


4117. Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al. Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):113-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4114. van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study. PLoS One. 2011; 6:e22174, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4119. Koren G, Florescu A, Costei AM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006; 40:824-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921 (Lokaliseret 24. februar 2022)


359. Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ. 2001; 322(7281):266-70, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11157526/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 

Revisionsdato

01.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...