Doleron

M01AE51
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel i kombination med paracetamol (analgetikum og antipyretikum). 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg ibuprofen og 500 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1-2 tabletter højst 4 gange dgl.
  Doseringsinterval: Mindst 4 timer.

 

Bemærk:  

 • Bør ikke anvendes til børn < 18 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Ibuprofen: Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ibuprofen: Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Svær hypertension
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Nylige studier understøtter fortsat EMA´s konklusion fra 2006, at data ikke tyder på en øget arteriel tromboserisiko (for fx AMI eller apopleksi) ved ibuprofen-doser ≤ 1.200 mg dgl. I en dansk registerundersøgelse fandtes dosisafhængig signifikant øget hazard ratio (HR) for AMI eller død ved behandling af hjerteraske i doser > 1.200 mg dgl. (HR = 1,75). Se endvidere NSAID.
 • Ved systemisk lupus erythematosus og andre autoimmune sygdomme er beskrevet sjældne tilfælde af aseptisk meningitis efter indtagelse af ibuprofen.
 • NSAID kan maskere symptomer på alvorlige underliggende infektioner (bl.a. pneumoni og varicella).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering
Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af prontonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Tinnitus.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Angioødem.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Hovedpine.
Irritabilitet, Rastløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Væskeretention, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Aplastisk anæmi, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Arytmier.
Synsforstyrrelser.
Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Hæmatemese, Melæna, Pancreatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Hypoglykæmi.
Systemisk lupus erythematosus.
Depression, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion, Somnolens.
Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Urinretention.
Gynækomasti.
Bronkospasme.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Paræstesier.
Hallucinationer.
Meget sjældne (< 0,01 %) Hjerteinsufficiens.
Neuritis optica.
Hepatitis, Hepatotoksicitet.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Acidose, Hypokaliæmi.
Ekstrapyramidale gener, Tremor.
Angst, Psykomotorisk hæmning.
Nefrotoksicitet.
Eksfoliativ dermatitis.
Hypertension.
Ikke kendt Aseptisk meningitis.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin.
 • Ibuprofen: Se NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten.  

 • For paracetamol er der data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er aktuelt stor interesse for mulige sammenhænge mellem eksponering for paracetamol under graviditeten og risiko for påvirket neurologisk udvikling af børnene såvel som risiko for et bredt udsnit af psykiatriske (ADHD og autismespektrumforstyrrelse (ASD) især) og somatiske sygdomme. Data er inkonsistente, svært omdiskuterede og de principielle underliggende metoder er lidet overbevisende. Der er ingen af disse studier, som på rimelig vis har dokumenteret en kausal sammenhæng.
 • For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Anvendelse af NSAID i 3. trimester er kontraindiceret pga. øget risiko for præmatur lukning af ductus arteriosus hos fosteret. Se endvidere NSAID.
  For ibuprofen er der data for over 20.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser.
Referencer: 359, 2228, 3711, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119, 4245, 4246, 4247, 4248

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Kombinationspræparat. 

 • Paracetamol: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn.
 • Ibuprofen: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,65%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
 • Ibuprofen: Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Paracetamol 

 • Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus.

Ibuprofen 

 • NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX).

Farmakokinetik

Paracetamol 

 • 85-90% absorberes i proksimalt i tyndtarmen. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.
 • Ca. 3% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Ibuprofen 

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150+500 mg 080700
30 stk. (blister)
46,95

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150+500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 19,3
filmovertrukne tabletter 150+500 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4112. Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al. No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort. Reprod Toxicol. 2018; 79:32-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4118. Li DK, Ferber JR, Odouli R. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219:275, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4248. Damkier P. RE: "PRENATAL EXPOSURE TO ACETAMINOPHEN AND RISK FOR ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW, META-ANALYSIS, AND META-REGRESSION ANALYSIS OF COHORT STUDIES". Am J Epidemiol. 2018; 187:2717-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30192922 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4247. Damkier P, Pottegård A, dePont Christensen R et al. Annotations and reflections: pregnancy and paracetamol: methodological considerations on the study of associations between in utero exposure to drugs and childhood neurodevelopment. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016; 116:2-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224918 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4116. Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al. Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions. CMAJ. 2014; 186:E177-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4113. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. BJOG. 2013; 120(8):948-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333 (Lokaliseret 16. januar 2019)


2228. Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al. Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy. J Rheumatol. 2012; 39:2163-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274 (Lokaliseret 20. maj 2016)


4117. Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al. Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):113-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4114. van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study. PLoS One. 2011; 6:e22174, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4246. Feldkamp ML, Meyer RE, Krikov S et al. Acetaminophen use in pregnancy and risk of birth defects: findings from the National Birth Defects Prevention Study. Obstet Gynecol. 2010; 115:109-15, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20027042 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4245. Rebordosa C, Kogevinas M, Horváth-Puhó E. Acetaminophen use during pregnancy: effects on risk for congenital abnormalities. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198:178, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226618 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4119. Koren G, Florescu A, Costei AM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006; 40:824-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921 (Lokaliseret 16. januar 2019)


359. Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ. 2001; 322:266-70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157526 (Lokaliseret 4. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

10.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...