Doleron

M01AE51
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel i kombination med paracetamol (analgetikum og antipyretikum). 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg ibuprofen og 500 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1-2 tabletter højst 4 gange dgl.
  Doseringsinterval: Mindst 4 timer.

 

Bemærk:  

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad. Ved indtagelse sammen med mad nedsættes risikoen for mave-tarm-bivirkninger.
 • Bør ikke anvendes til børn < 18 år.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ibuprofen: Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Ibuprofen: Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes, dette kunne være i form af kontrol af urin for protein, blodtryk og evt. kreatinin-clearance. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Infusionsvæske: Kontraindiceret hos patienter med svær leverinsufficiens.
Hos patienter med risikofaktorer for hepatotoksicitet (fx hepatocellulær insufficiens, kronisk alkoholisme, kronisk fejlernæring (lave niveauer af glutathion i leveren), eller dehydrering) bør en samlet daglig dosis på 3 g paracetamol ikke overskrides. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Svær hypertension
 • Svær trombocytopeni (fx ved cerebrovaskulær eller anden aktiv blødning)
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Ældre > 65 år.
 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.
 • Nylige studier understøtter fortsat EMA´s konklusion fra 2006, at data ikke tyder på en øget arteriel tromboserisiko (for fx AMI eller apopleksi) ved ibuprofen-doser ≤ 1.200 mg dgl. I en dansk registerundersøgelse fandtes dosisafhængig signifikant øget hazard ratio (HR) for AMI eller død ved behandling af hjerteraske i doser > 1.200 mg dgl. (HR = 1,75). Se endvidere NSAID.
 • Ved systemisk lupus erythematosus og andre autoimmune sygdomme er beskrevet sjældne tilfælde af aseptisk meningitis efter indtagelse af ibuprofen.
 • NSAID kan maskere symptomer på alvorlige underliggende infektioner (bl.a. pneumoni og varicella).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering
Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af prontonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Forhøjet serum-urat Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Irritabilitet, Rastløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer Væskeretention
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni
Hjerte Arytmier
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation, Hæmatemese, Melæna, Pancreatitis Gastritis
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion Urticaria
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus
Psykiske forstyrrelser Depression, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion, Somnolens Søvnforstyrrelser
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom, Urinretention
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Menoragi
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme Epistaxis
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer Abnorme drømme
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens Palpitationer, Takykardi
Øjne Opticus neuritis
Lever og galdeveje Hepatitis, Hepatotoksicitet
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Acidose, Hypokaliæmi
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener, Tremor
Psykiske forstyrrelser Angst, Psykomotorisk hæmning
Nyrer og urinveje Nefrotoksicitet
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Aseptisk meningitis
Hud og subkutane væv Akut generaliseret eksantematøs pustulose, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS

Interaktioner

 • Paracetamol
  • kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin.
  • enzyminducerende lægemidler som visse antiepileptika (phenytoin, phenobarbital, carbamazepin) kan reducere paracetamols plasma-AUC til cirka 60 %.
  • nedsætter plasmakoncentrationen (AUC) for lamotrigin med 20 %. Mekanismen er ukendt.
  • forsigtighed ved samtidig brug af flucloxacillin pga. forhøjet risiko for metabolisk acidose med højt anion-gap.
 • Ibuprofen:
  • Behandling med et NSAID må ikke igangsættes hos patienter, der er i behandling med et DOAK-præparat, med mindre dosisjustering er overvejet mhp. den øgede blødningsrisiko. Ved samtidig behandling med DOAK og NSAID skal patienten monitoreres for symptomer på blødninger og opfordres til straks at kontakte lægen ved mulige tegn på blødning.

Se desuden NSAID.  

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten.  

 • For paracetamol er der data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er aktuelt stor interesse for mulige sammenhænge mellem eksponering for paracetamol under graviditeten og risiko for påvirket neurologisk udvikling af børnene såvel som risiko for et bredt udsnit af psykiatriske (ADHD og autismespektrumforstyrrelse (ASD) især) og somatiske sygdomme. Data er inkonsistente, svært omdiskuterede og de principielle underliggende metoder er lidet overbevisende. Der er ingen af disse studier, som på rimelig vis har dokumenteret en kausal sammenhæng.
 • For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Brug efter uge 20 er forbundet med en øget risiko for føtal nyrepåvirkning, nedsat mængde fostervand og risiko for lukning af ductus arteriosus. Anvendelse efter uge 20 frarådes som udgangspunkt, og såfremt behandling skønnes indiceret efter uge 20, skal man være opmærksom på disse risici. Anvendelse af NSAID i 3. trimester (fra uge 28) er kontraindiceret. Se endvidere NSAID.
  For ibuprofen er der data for over 20.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 359, 2228, 3711, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119, 4245, 4246, 4247, 4248, 5744

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Kombinationspræparat. 

 • Paracetamol: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1 % og 6 %. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn.
 • Ibuprofen: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,65 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
 • Ibuprofen: Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Doping

 • Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.
 • Alle andre lægemiddelformer: Kan anvendes.

 

Farmakodynamik

Paracetamol 

 • Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus.

Ibuprofen 

 • NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX).

Farmakokinetik

Paracetamol 

 • Fordelingsvolumen ca. 1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80 % konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration
  • 85-90 % absorberes i proksimalt i tyndtarmen.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.

Ibuprofen 

 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer.
 • Oral administration
  • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Intravenøs administration
  • T(max) 15 minutter
  • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
  • pH-værdi 6,3-7,3.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 150+500 mg, Karo Pharma  Delekærv for nemmere indtagelse

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

OBS

Ved indtagelse sammen med mad nedsættes risikoen for mave-tarm-bivirkninger.  

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 150+500 mg 080700
30 stk. (blister)
46,85 1,56

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150+500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 19,3
filmovertrukne tabletter 150+500 mg
 
 
 

Referencer

5744. CMDh -EMA. NSAID-containing medicinal products (for systemic use) and use during pregnancy. www.hma.eu/cmdh.html. 2022, https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/CMDh_pressreleases/2022/CMDh_press_release_-_September_2022.pdf (Lokaliseret 17. november 2022)


3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4112. Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al. No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort. Reprod Toxicol. 2018; 79:32-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4118. Li DK, Ferber JR, Odouli R. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219:275, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4248. Damkier P. RE: "PRENATAL EXPOSURE TO ACETAMINOPHEN AND RISK FOR ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW, META-ANALYSIS, AND META-REGRESSION ANALYSIS OF COHORT STUDIES". Am J Epidemiol. 2018; 187:2717-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30192922 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4247. Damkier P, Pottegård A, dePont Christensen R et al. Annotations and reflections: pregnancy and paracetamol: methodological considerations on the study of associations between in utero exposure to drugs and childhood neurodevelopment. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016; 116:2-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224918 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4116. Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al. Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions. CMAJ. 2014; 186:E177-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4113. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. BJOG. 2013; 120(8):948-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2228. Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al. Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy. J Rheumatol. 2012; 39:2163-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274 (Lokaliseret 26. april 2023)


4117. Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al. Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):113-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4114. van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study. PLoS One. 2011; 6:e22174, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4246. Feldkamp ML, Meyer RE, Krikov S et al. Acetaminophen use in pregnancy and risk of birth defects: findings from the National Birth Defects Prevention Study. Obstet Gynecol. 2010; 115:109-15, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20027042 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4245. Rebordosa C, Kogevinas M, Horváth-Puhó E. Acetaminophen use during pregnancy: effects on risk for congenital abnormalities. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198:178, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226618 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4119. Koren G, Florescu A, Costei AM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006; 40:824-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921 (Lokaliseret 24. februar 2022)


359. Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ. 2001; 322(7281):266-70, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11157526/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 

Revisionsdato

06.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...