Hjerte- og kredsløbssygdomme

Revideret: 17.03.2022

Patienter med hjerte-karlidelser er meget forskellige, og der er således forskel på, hvilke faktorer tandlægen skal være opmærksom på både før, under og efter behandling. Umiddelbart er den kardielle risikovurdering i forbindelse med tandoperation vurderet som lav, idet det estimeres, at der er < 1 % risiko for akut myokardieinfarkt eller hjertedød inden for den første måned efter indgrebet (5634), men nogle kardiologiske patienter kræver særlige foranstaltninger, der omfatter samarbejde med egen læge, kardiolog og specialtandlæger. 

Særlige forhold før behandling

Kardiologiske patienter som bør vurderes af kardiolog inden tandkirurgi: 

 • Har ustabile kardiologiske tilstande som:
  • Ustabil angina pectoris.
  • Akut dekompenseret hjerteinsufficiens.
  • Betydende arytmi.
  • Symptomatisk hjerteklaplidelse.
  • Akut myokardieinfarkt (< 1 md).
  • Myokardiel rest-iskæmi.
  • Ikke velreguleret hypertension.
 • Patienter med kendt eller mistænkt hjerteklapsygdom.
 • Patienter hvor klinisk hjerteinsufficiens mistænkes.

 

Andre forhold 

 • Ved behov for akut kirurgi udføres indgrebet, hvor kardiologisk speciallæge kan rådgive om det mest hensigtsmæssige forløb (5634).
 • Optag grundig anamnese med løbende opdatering med sygdomme og medicinliste - herunder naturlægemidler og kosttilskud.
 • Vær opmærksom på at især calciumantagonister kan give medicin-induceret gingivahyperplasi.
 • Der skal udspørges om symptomer på bivirkninger, fx mundtørhed.
 • Afdæk risikofaktorer for medicin-induceret gingivalhyperplasi (plak samt traumatisk og ufuldstændige hygiejneprocedurer).
 • Afdæk risikofaktorer for oral sygdom.

Særlige forhold under behandling

 • Patienter med øget risiko for endocarditis skal behandles efter forskrifterne. Se endvidere Antibiotika (Odontologisk medicinvejledning) og Profylakse mod endocarditis.
 • Hos patienter med pacemaker eller implanterbar cardioverter-defibrillator (ICD eller "hjertestarter") kan der opstå elektromagnetisk interferens i forbindelse med elektrokirurgi og elektrokoagulation med risiko for pacemaker-induceret tarkykadi. Således anbefales det, at tandlægen undgår monopolær elektrokirurgi, at bipolær elektrokirurgi udføres så kortvarigt som muligt, og at elektroder holdes så langt fra hjerteregionen som muligt, ligesom større magneter på klinikstolen fjernes (5635).
 • Opmærksomhed på patienter i antikoagulationsbehandling (AK-, DOAK- og trombocytfunktions-hæmmende behandling ). Se endvidere Lokalanalgetika - injektion (Odontologisk medicinvejledning).
 • Undgå intravaskulær injicering af adrenalin, som kan medføre tarkykardi. Således er omhyggelig aspiration vigtig . Se endvidere Lokalanalgetika - injektion (Odontologisk medicinvejledning).
 • Fokus på mulige orale bivirkninger, fx mundtørhed, medicin-induceret gingivahyperplasi.

Særlig profylaktiske foranstaltninger

Da patienter med hjertekarsygdomme er meget forskellige, har de meget forskellige behov for profylaktiske tiltag og behandling. Herunder er forslag til indsatsområder, der afhænger af patientens symptomer, orale bivirkninger, risiko for oral sygdom og orale sygdomshistorie (5636)

 • Kontrol og re-instruktion for optimal mundhygiejne (individuelt tilpasset/hyppighed).
 • Instruktion i skånsom (mhp. minimering af risiko for medicin-induceret gingivahyperplasi):
  • Børsteteknik.
  • Brug af tandtråd/interdentalbørster- undgå traumatisering af gingiva.
 • Fluorid:
  • Højfluorid tandpasta (5637) - ordineres hvis patienten er cariesaktiv og ældre end 12 år. Se endvidere Fluorpræparater (Odontologisk medicinvejledning).
  • Intensiv fluorterapi - grundig individuel vurdering af cariesrisiko.
  • Hyppig fluorpensling af tanddele (herunder rodflader) hvor der kan opstå caries.
 • Dysbiose:
  • Mikrobiel uligevægt/infektion behandles:
  • Klorhexidin 0,12 % uden alkohol (bakterieldysbiose), 2 x dgl. i maksimalt 3 uger- herefter pause.
  • Svampebehandling ved diagnosticeret oral candidose. Se endvidere Antimykotika (Odontologisk medicinvejledning).
 • Mundtørhed/hyposalivation:
  • Instruere i at skylle munden fri for mad efter måltider.
  • Instruere i at fugte mundslimhinden/forebygge sår som følge af hyposalivation.
  • Kendskab til metoder for hensigtsmæssig stimulation af spytproduktion.
  • Kendskab til spyterstatningsmidler og anvendelsen af disse . Se endvidere Mukomimetika (Odontologisk medicinvejledning).
 • Hjælpe med at opretholde motivationen - det kan være livslang behandling.

Særlige forhold ved lægemiddelordination

 • Patienter med kardielle problemstillinger er ofte multimedicinerede, hvor der kan være risiko for lægemiddel-interaktioner med de lægemidler tandlægen anvender eller ordinerer, hvorfor det er vigtigt at kontrollere for interaktioner - se de enkelte præparatbeskrivelser, www.interaktionsdatabasen.dk samt NSAID.
 • NSAID: Selv kortvarig behandling frarådes til patienter med erkendt eller høj risiko for hjertekarsygdom pga. general øget risiko for alvorlige komplikationer.

Orale bivirkninger

 • Patienten kan opleve bivirkninger som følge af sin daglige medicinering, hvor især hyposalivation og gingivahyperplasi (calciumantagonister) er hyppigt forekommende i forbindelse med hjerte-karmedicin, hvilket kan medføre betydelig oral sygdom.
 • Generelt skal det overvejes at kontakte patientens læge for mulighed for præparatskift med opmærksomhed på, at andre præparater kan have samme eller lignende bivirkningsprofil.

 

Anmeldelse af bivirkninger  

Tandlæger er forpligtet til at anmelde:  

 • Formodede "alvorlige" og "uventede bivirkninger" for alle lægemidler
 • Alle formodede bivirkninger der opstår i forbindelse med nye lægemidler der har være markedsført mindre end 2 år

Alvorlige bivirkninger inden for tandlægens arbejdsområde vil typisk omfatte caries, tandtab eller andet, hvor en efterfølgende funktionsnedsættelse medfører betydelig invaliditet.  

Meget få orale bivirkninger fremgår af produktresuméerne og vil således kunne klassificeres som uventede.  

Anmeldelsespligten af formodede bivirkninger gælder også uden for det orale område og lægemidler som tandlægen ikke selv har ordineret.  

Bivirkninger anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Se også Meld en bivirkning - brug bivirkningsmanageren

Referencer

5634. Banke A, Schjerning A-M, Bang C et al. Kardiel risikovurdering forud for ikke-hjerterelateret kirurgi - NBV. Dansk Cardiologisk Selskab. 2021, https://nbv.cardio.dk/risikovurdering (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5636. Yoshii H, Kitamura N, Akazawa K et al. Effects of an educational intervention on oral hygiene and self-care among people with mental illness in Japan: a longitudinal study. BMC Oral Health. 2017; 17(1):81, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28449671/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5635. James T. Management of Patients With Cardiovascular Implantable Electronic Devices in Dental, Oral, and Maxillofacial Surgery. Anesth Prog. 2016; 63(2):95-104, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27269668/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 

5637. Ekstrand KR, Poulsen JE, Hede B et al. A randomized clinical trial of the anti-caries efficacy of 5,000 compared to 1,450 ppm fluoridated toothpaste on root caries lesions in elderly disabled nursing home residents. Caries Res. 2013; 47(5):391-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23594784/ (Lokaliseret 26. oktober 2023)

 
Gå til toppen af siden...