Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK"

N02AJ07
 
 

Svagt virkende analgetikum (acetylsalicylsyre) med codein. Non-steroidt antiinflammatorisk middel. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken - delekærv) indeholder 500 mg acetylsalicylsyre (ASA), 9,6 mg codeinphosphathemihydrat og 150 mg magnesiumoxid (som hydroxid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 15 år. 1-2 tabl. højst 4 gange dgl. 


Bemærk:  

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad. Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.
 • Bør ikke anvendes til børn < 15 år pga. manglende erfaring.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 15-60 ml/min.

  Forsigtighed pga. øget risiko for bivirkninger af acetylsalicylsyre. 

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

  Kontraindiceret pga. acetylsalicylsyre. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Blødningstendens (trombocytopeni, vitamin K-mangel, hæmofili)
 • Svær hjerteinsufficiens.
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID.
 • Børn < 15 år med feber. Se omtalen af Reyes syndrom i Acetylsalicylsyre (analgetika).
 • Codein må ikke anvendes mod smerter til børn 12-18 år i forbindelse med tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnø pga. risiko for alvorlige bivirkninger.

Forsigtighedsregler

 • ASA hæmmer trombocytternes aggregationsevne irreversibelt ved døgndoser på 50-100 mg, hvorfor man skal være opmærksom på, at evt. blødningstendens kan forværres i op til 7 døgn efter behandlingsophør.
 • Langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinal blødning.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin og dets derivater pga. risiko for krydsallergi.
 • Ved medfødt G6PD-mangel kan høje doser ASA forårsage hæmolyse.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Blødningstendens
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal blødning Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øre og labyrint Tinnitus
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese, Melæna
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi
Øre og labyrint Høretab
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinal perforation
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Hypotension, Vasculitis
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Colitis, Pancreatitis, Stomatitis Øsofagitis
Lever og galdeveje Hepatitis*
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hypermagnesiæmi
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet
Nyrer og urinveje Nefrotoksicitet
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

* Dosisrelateret, mild, reversibel toksisk hepatitis i forbindelse med virale sygdomme, fx influenza A og B og varicella. 

Tinnitus eller hørenedsættelse kan være et tidligt tegn på intoksikation. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Kodimagnyl® Ikke-stoppende "DAK", komb.

Acetylsalicylsyre 

 • Risiko for blødning ved behandling med vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g.
 • Samtidig behandling med DOAK (Direkte orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. nedsat albuminbinding. Dosisreduktion bør overvejes, selvom plasmakoncentrationen af valproat er i referenceområdet.
 • ASA kan nedsætte den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyreinsufficiens.
 • Samtidig behandling med højdosis methotrexat øger plasmakoncentrationen af methotrexat med 20-40 %. Forsigtighed, især ved nedsat nyrefunktion.
 • Glukokortikoider kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.

Codein 

 • Codeins CNS-deprimerende virkning (bl.a. øget sedation og respirationsdepression) forstærkes af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (se hypnotika, anxiolytika) samt alkohol. Lavest mulig dosis og kortest mulig behandlingstid anbefales, hvis samtidig behandling med benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende midler skønnes nødvendig.
 • Kombination med CYP2D6-hæmmere vil hæmme codeins metabolisering til morfin og reducere den analgetiske virkning. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Magnesium 

 • Magnesium kompleksbinder fluorchinoloner, jern og tetracycliner, så der risikeres en svagere effekt af disse midler ved samtidig indgift. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.
 • Magnesium kan nedsætte absorptionen af digoxin.
 • Magnesium nedsætter AUC for sotalol med 20 %.
 • Magnesium kan forlænge den neuromuskulære blokade af cisatracurium med op til 35 minutter.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten. 

 • ASA: Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. ASA er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester. Se endvidere Acetylsalicylsyre (analgetika).
 • Codein: Mængden er minimal, og påvirkning af fosteret er usandsynlig. Se endvidere Opioider (analgetika).
 • Magnesium: Den systemiske absorption er ringe.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 2227, 3711, 3875, 4239, 4240

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Kombinationspræparat.  

 • ASA: Den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1 %, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende. Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose hos et 16 dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion hos et barn har også været meddelt. Teoretisk er der risiko for Reyes syndrom. Der er ingen tegn på, at intermitterende anvendelse af moderate doser har negativ effekt på barnet.
 • Codein: Der skal være opmærksomhed på tegn på sedative effekter hos det ammede barn. Den relative vægtjusterede dosis for codein er ca. 8 %. Der er meddelelser om neonatal apnø hos 4 børn efter store doser (240-360 mg dgl.), selvom codein ikke var måleligt i børnenes plasma. Apnøen ophørte ved seponering. Der er ved langtidsbehandling set et tilfælde af letal opioidtoksicitet hos et barn. Årsagen til akkumulation hos barnet var moderens ultrahurtige CYP2D6-metaboliseringsevne kombineret med den forringede metabolisme og elimination af morfin hos nyfødte. I en retrospektiv serie fandtes subjektivt rapporterede (af moderen) tegn på CNS-påvirkning (søvnighed/afmattethed/barnet vågner ikke til vanlig ammeperiode) blandt ca. 17 % (35/210) af de eksponerede børn. 4 børn blev set på skadestuen pga. letargi. Dosis til mødre af børn med rapporterede symptomer var i gennemsnit 1,4 mg/kg/dag mod 0,9 mg/kg/dag til mødre med børn uden rapporterede symptomer. Dette studie er dog metodologisk meget tvivlsomt med talrige muligheder for bias (definition af effektparameter/recall bias/observations-bias/selektions-bias).
 • Magnesium: Den systemiske absorption er ringe.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

 

Farmakodynamik

ASA 

 • Hæmmer cyclooxygenase og derved prostanoiderne prostaglandin E2, prostaglandin I2 og tromboxan A2. Hæmmer blodpladernes aggregationsevne. Den irreversible hæmning af cyclooxygenase påvirker specielt blodpladerne, da disse ikke kan resyntetisere enzymet.

Codein 

 • Opioidagonist med virkning på μ-opioidreceptorerne i CNS. Codein har dog lav affinitet til disse receptorer, og dets analgetiske virkning skyldes omdannelse til morfin.

Magnesiumoxid 

 • Det ikke-absorberede magnesium virker osmotisk og dermed lakserende.

Farmakokinetik

ASA 

 • Absorberes hurtigt, men allerede i tarmvæg og lever hydrolyseres ca. 50 % til salicylat.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (salicylat).
 • Både ASA og salicylsyre har klinisk effekt, men ASA's plasmahalveringstid er kun 15-30 minutter, mens salicylsyrens veksler fra få timer til et døgn, afhængig af plasmakoncentration.
 • Salicylat metaboliseres hovedsageligt via leveren og udskilles gennem nyrerne ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. I tubuli sker en vis tilbageabsorption, som er mindre, jo mere basisk urinen er. Dette forhold udnyttes ved overdosering ved alkalisering af urinen.

Codein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen, men biotilgængeligheden er ca. 50 % pga. first pass-metabolisme i leveren.
 • 5-10 % metaboliseres i leveren via CYP2D6 til morfin.
 • Ca. 10 % af befolkningen kan ikke metabolisere codein til morfin (langsomme omdannere), dvs. de har ingen analgetisk effekt af præparatet.

Magnesium 

 • 15-30 % absorberes fra mave-tarm-kanalen.
 • Udskilles væsentligst gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg, Orifarm Healthcare  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Indtagelse sammen med mad eller umiddelbart derefter nedsætter risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HX18) filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (kan dosisdisp.) 534424
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HA18) filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (kan dosisdisp.) 506879
20 stk. (blister)
37,70 2,39
(B) filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (kan dosisdisp.) 400764
100 stk.
121,80 1,22
(B) filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (kan dosisdisp.) 442348
250 stk.
235,85 0,94

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  500+9,6 mg  (ikke-stoppende)

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,9 x 18,2
filmovertrukne tabletter 500+9,6 mg (ikke-stoppende)
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3875. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011; 67(12):1253-61, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21656212 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4240. Nørgård B, Puhó E, Czeizel AE et al. Aspirin use during early pregnancy and the risk of congenital abnormalities: a population-based case-control study. Am J Obstet Gynecol. 2005; 192:922-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15746692 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2227. Kozer E, Nikfar S, Costei A, et al. Aspirin consumption during the first trimester of pregnancy and congenital anomalies: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187:1623-30, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12501074 (Lokaliseret 26. april 2023)


4239. Slone D, Siskind V, Heinonen OP et al. Aspirin and congenital malformations. Lancet. 1976; 1:1373-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/59014 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...