Antabus®

N07BB01
 
 

Alkoholabstinensunderstøttende middel. 

Anvendelsesområder

Alkoholrelaterede problemer hos patienter med ønske om foreløbig eller varig afholdenhed. Anvendes kun i kombination med psykosocial behandling. 

Dispenseringsform

Brusetabletter. 1 brusetablet indeholder 200 mg (delekærv) eller 400 mg (krydskærv) disulfiram. 

Doseringsforslag

 • Initialt sædvanligvis 200-400 mg 2-3 gange om ugen.
 • Derefter sædvanligvis 100-200 mg dgl. eller 600-800 mg 2 gange ugentlig.
 • I visse tilfælde kan der være behov for højere dosis eller hyppigere dosering.
 • Nogle patienter kan, efter en periode med regelmæssig dosering, nøjes med p.n.-dosering ved risiko for alkoholindtag.

 

Bemærk: 

 • Brusetabletterne skal opslæmmes i vand.
 • Dosis bør tages om morgenen.
 • Personalerisiko: Kan fremkalde eksem ved hudkontakt hos plejepersonale, der udleverer tabletterne.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved nyreinsufficiens, da metabolitterne hovedsageligt udskilles gennem urinen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Inkompenseret hjertelidelse på grund af risiko for alkohol/disulfiramreaktion
 • Manifest psykose
 • Alvorlig personlighedsforstyrrelse
 • Alvorlig organisk hjernelidelse
 • Hypertension
 • Indgift til personer med alkohol i organismen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Epilepsi
  • Nyreinsufficiens
  • Diabetes mellitus
  • Kronisk lungesygdom
  • Hyper- eller hypotyroidisme
  • Psykose i anamnesen.
 • Risiko for nedsat metabolisering til den aktive metabolit og reduceret eller manglende alkohol/disulfiramreaktion ved leversygdom.
 • Måling af ALAT anbefales før behandlingsstart, særlig ved klinisk mistanke om leverlidelse eller leverlidelse i anamnesen. Selv om der er alkoholinduceret forhøjelse af ALAT, kan behandlingen påbegyndes, idet man så skal kontrollere, at ALAT normaliseres ved alkoholafholdenhed. Under den videre behandling er der ikke grundlag for kontrol af ALAT, medmindre patienten frembyder kliniske symptomer på leverpåvirkning (kvalme, almen utilpashed, træthed etc.) eller tidligere har haft en leverlidelse.
 • Risiko for alvorlig leverskade: Alvorlig leverskade forekommer hos 1 ud af 10.000-30.000 behandlede pr. år og ses oftest efter 2-12 ugers behandling (3773). Patienten bør instrueres om at søge læge ved symptomer på hepatitis.
 • Ved kraftig alkohol/dilsufiramreaktion forekommer besvimelse, stærkt blodtryksfald og kollaps, i sjældne tilfælde hjertestop.
  Behandling af kraftig reaktion er lejring med hovedet lavt. I tilfælde af truende kredsløbskollaps, blodtryksfald m.v. gives tillige dopamin i.v. Lettere reaktioner afsvækkes af antihistaminika.
Referencer: 3773

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Metalsmag, Opkastning.
Træthed.
Hovedpine.
Depression, Mani, Søvnighed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypersensitivitet.
Seksuelle forstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1 %) Neuritis optica.
Neuropati  (motorisk og sensorisk).
Psykose.
Meget sjældne (< 0,01 %) Fulminant levercellenekrose.

 

 • De neurologiske bivirkninger ses hovedsageligt efter måneders behandling og er langsomt reversible.
 • De psykiske bivirkninger ses oftest ved tidligere depression eller psykose.
 • Leverskader er normalt reversible, men dødsfald pga. levernekrose er set.

Interaktioner

 • Absorption kan nedsættes ved samtidig indtagelse af antacida indeholdende divalente kationer. Store doser ferrosalte hæmmer ligeledes absorptionen.
 • Antikoagulationsvirkningen af warfarin forstærkes.
 • Akutte forvirringstilstande kan opstå ved samtidig indgift af metronidazol.
 • Nedbrydningen af phenytoin og theophyllin hæmmes, således at virkningen af disse forstærkes. Også nedbrydningen af diazepam og chlordiazepoxid (men ikke af lorazepam, midazolam, oxazepam og zolpidem) hæmmes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

 

Se endvidere Midler mod alkoholmisbrug og -afhængighed.  

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Forgiftning

1-2 døgn efter indtagelse: Stupor, somnolens, ataksi, motorisk uro, konfusion, delirium. Forgiftningsvarighed 2-3 uger. 

Farmakodynamik

Disulfiram hæmmer enzymet aldehyddehydrogenase og hæmmer derved alkohols nedbrydning på overgangen fra acetaldehyd til eddikesyre. Hvis der drikkes alkohol, fremkaldes en akut acetaldehydforgiftning.
Reetablering af aldehyddehydrogenases aktivitet kræver ny syntese af enzymet, hvilket normalt tager en uge eller mere.
Der er store individuelle forskelle i tolerancen, ligesom størrelsen af disulfiramdosis har betydning. Ved normal disulfiramdosering er ca. 2 g alkohol nok til at udløse en let, men mærkbar reaktion. Reaktion er dog set efter indtagelse af mindre end 2 g alkohol. 

Den irreversible hæmning af aldehyddehydrogenasen er først maksimal efter 3 døgns behandling. Ved adækvat behandling medfører alkoholindtagelse typisk disulfiram-alkoholreaktion i løbet af 5-10 minutter. Virkningsvarighed 7-14 dage efter seponering. 

Farmakokinetik

 • Disulfiram er en prodrug, som omdannes i leveren til den aktive substans Me-DTC.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer (Me-DTC).
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer (Me-DTC).
 • Metabolitterne udskilles overvejende gennem nyrerne. En vis del genfindes i udåndingsluften som kuldisulfid.

Indholdsstoffer

Disulfirambrusetabletter  200 mgbrusetabletter  400 mgbrusetabletter  400 mg  (2care4) brusetabletter  400 mg  (Orifarm) brusetabletter  400 mg  (Abacus)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) brusetabletter 200 mg 095117
100 stk.
548,10 5,48
(B) brusetabletter 400 mg 095588
50 stk.
406,90 4,07
(B) brusetabletter 400 mg  (2care4) 437277
50 stk.
408,00 4,08
(B) brusetabletter 400 mg  (Orifarm) 122115
50 stk.
405,00 4,05
(B) brusetabletter 400 mg  (Abacus) 174737
50 stk.
433,80 4,34

Foto og identifikation

Brusetabletter  200 mg

Præg:
CD, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
brusetabletter 200 mg
 
 
 

Brusetabletter  400 mg

Præg:
CJ
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 15 x 15
brusetabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3773. LiverTox. https://livertox.nih.gov/. 2019;


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

03.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...