Ibuprofen "B. Braun"

M01AE01
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel til akut smertebehandling. 

Anvendelsesområder

 • Kortvarig symptomatisk behandling af akutte moderate smerter.
 • Kortvarig symptomatisk behandling af feber.

 

Intravenøs indgivelse kan anvendes, når andre administrationsveje ikke er mulig. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 200 mg/50 ml. 50 ml indeholder 200 mg ibuprofen. 

Infusionsvæske, opløsning. 100 ml indeholder 400 mg eller 600 mg ibuprofen. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 400 mg i.v. hver 6.-8. time efter behov.
 • Højst 1.200 mg dgl.
 • Gives som i.v. infusion over 30 minutter.
 • Bør anvendes i højst 3 dage.

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Startdosis bør reduceres og holdes så lav som muligt i så kort tid, som det er nødvendigt for at kontrollere symptomerne. Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes. 

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion.  

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Prostaglandiner har betydning for opretholdelse af normal nyregennemblødning. NSAID's hæmning af prostaglandinsyntesen kan derfor forårsage nedsat nyregennemblødning og dermed forværret nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Hjerteinsufficiens (NYHA IV)
 • Svær hypertension
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller anden svær overfølsomhedsreaktion, udløst af ASA, paracetamol eller andre NSAID, undtagen COX-2-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Samtidig antikoagulationsbehandling.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.

Natriumindhold 

 • 50 ml infusionsvæske (200 mg ibuprofen) indeholder ca. 7,9 mmol natrium, som svarer til ca. 459 mg natriumchlorid
 • 100 ml infusionsvæske (400 mg og 600 mg ibuprofen) indeholder ca. 15,7 mmol natrium, som svarer til ca. 918 mg natriumchlorid.

Nylige studier understøtter fortsat EMA´s konklusion fra 2006, at data ikke tyder på en øget arteriel tromboserisiko (for fx AMI eller apopleksi) ved ibuprofen-doser ≤ 1.200 mg dgl. per os. I en dansk registerundersøgelse fandtes dosisafhængig signifikant øget hazard ratio (HR) for AMI eller død ved behandling af hjerteraske i doser > 1.200 mg dgl. (HR = 1,75). Se endvidere NSAID

Ved systemisk lupus erythematosus og andre autoimmune sygdomme er beskrevet sjældne tilfælde af aseptisk meningitis efter indtagelse af ibuprofen. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Hæmatemese, Melæna.
Træthed.
Almindelige (1-10 %) Tinnitus.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Neutropeni, Trombocytopeni.
Hjerteinsufficiens.
Synsforstyrrelser.
Gastro-duodenale ulcera, Gastro-intestinal perforation.
Hepatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier.
Hallucinationer.
Akut nyresvigt, Interstitiel nefritis, Nefrotisk syndrom.
Bronkospasme.
Fotosensibilitet, Purpura.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Neuritis optica.
Drug fever.
Aseptisk meningitis.
Depression.
Meget sjældne (< 0,01 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Erythema multiforme.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Se endvidere NSAID

Interaktioner

Se NSAID.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For NSAID som gruppe (fraset lavdosis ASA) er der data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede; langt den største specifikke datamængde er for ibuprofen. For mange af de enkelte NSAID er den specifikke datamængde beskeden. Overordnet er der i de største datasæt ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Nogle studier har antydet en øget risiko for spontan abort, mens andre ikke har kunnet genfinde dette signal. Anvendelse af NSAID i 3. trimester er kontraindiceret pga. øget risiko for præmatur lukning af ductus arteriosus hos fosteret. Se endvidere NSAID

For Ibuprofen er der data for over 20.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Referencer: 359, 2228, 3711, 4112, 4113, 4114, 4116, 4117, 4118, 4119

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 0,65%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID. Virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 0,11-0,21 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,5-7,8. 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre farmaka.

Indholdsstoffer

Ibuprofeninfusionsvæske, opløsning  200 mginfusionsvæske, opløsning  400 mginfusionsvæske, opløsning  600 mg

Hjælpestoffer

Andre:
L-Arginin : infusionsvæske, opløsning 200 mg, infusionsvæske, opløsning 400 mg, infusionsvæske, opløsning 600 mg
Natriumchlorid : infusionsvæske, opløsning 200 mg, infusionsvæske, opløsning 400 mg, infusionsvæske, opløsning 600 mg
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 200 mg, infusionsvæske, opløsning 400 mg, infusionsvæske, opløsning 600 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 200 mg 574492
10 x 50 ml
272,40 163,41
(B) infusionsvæske, opløsning 400 mg 598012
10 x 100 ml
272,40 81,73
(B) infusionsvæske, opløsning 600 mg 557481
10 x 100 ml
368,55 73,71

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4112. Dathe K, Fietz AK, Pritchard LW et al. No evidence of adverse pregnancy outcome after exposure to ibuprofen in the first trimester - Evaluation of the national Embryotox cohort. Reprod Toxicol. 2018; 79:32-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763655 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4118. Li DK, Ferber JR, Odouli R. Use of nonsteroidal antiinflammatory drugs during pregnancy and the risk of miscarriage. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219:275, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29890124 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4116. Daniel S, Koren G, Lunenfeld E et al. Fetal exposure to nonsteroidal anti-inflammatory drugs and spontaneous abortions. CMAJ. 2014; 186:E177-82, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491470 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4113. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of ibuprofen, diclofenac, naproxen, and piroxicam on the course of pregnancy and pregnancy outcome: a prospective cohort study. BJOG. 2013; 120(8):948-59, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23489333 (Lokaliseret 16. januar 2019)


2228. Daniel S, Matok I, Gorodischer R et al. Major malformations following exposure to nonsteroidal antiinflammatory drugs during the first trimester of pregnancy. J Rheumatol. 2012; 39:2163-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22984274 (Lokaliseret 20. maj 2016)


4117. Edwards DR, Aldridge T, Baird DD et al. Periconceptional over-the-counter nonsteroidal anti-inflammatory drug exposure and risk for spontaneous abortion. Obstet Gynecol. 2012; 120(1):113-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914399 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4114. van Gelder MM, Roeleveld N, Nordeng H. Exposure to non-steroidal anti-inflammatory drugs during pregnancy and the risk of selected birth defects: a prospective cohort study. PLoS One. 2011; 6:e22174, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21789231 (Lokaliseret 16. januar 2019)


4119. Koren G, Florescu A, Costei AM. Nonsteroidal antiinflammatory drugs during third trimester and the risk of premature closure of the ductus arteriosus: a meta-analysis. Ann Pharmacother. 2006; 40:824-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16638921 (Lokaliseret 16. januar 2019)


359. Nielsen GL, Sorensen HT, Larsen H et al. Risk of adverse birth outcome and miscarriage in pregnant users of non-steroidal anti-inflammatory drugs: population based observational study and case-control study. BMJ. 2001; 322:266-70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157526 (Lokaliseret 4. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...