Carmustine Obvius

L01AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Hjernetumorer.
 • Non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom som sekundær behandling.
 • Forbehandling forud for autolog hæmatopoietisk stamfadercelletransplantation (HPCT) ved Non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom.
 • Multiple myelomer (i kombination med glukokortikoid).
 • Tumorer i mave-tarmkanalen.
 • Malignt melanom (i kombination med andre antineoplastiske midler).

 

Carmustin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg carmustin. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • Tidligere ubehandlede voksne. 150-200 mg/m2 som i.v. infusion over 1-2 timer hver 6. uge som enkeltdosis eller som to doser fordelt på to på hinanden følgende dage.

 

Kombinationsterapi 

 • Voksne. Behandlingen gives under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal, se produktresumé.

 

Forbehandling forud for HPCT 

 • Voksne. 300-600 mg/m2 som i.v. infusion i kombination med andre kemoterapeutiske stoffer.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-15 ml/min.

  Elimination af carmustin er nedsat, da 60-70% udskilles gennem nyrerne. 

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsdepression.

Forsigtighedsregler

 • Leverens funktion bør kontrolleres før behandlingsstart og løbende under behandlingen.
 • Alkoholindhold. Brugsfærdig infusionsvæske indeholder 0,57 % v/v alkohol. 1 hætteglas med 100 mg indeholder op til 2,4 g alkohol, der svarer til ca. 20 % af én genstand.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Knoglemarvsdepression.
Retinal blødning, Øjengener.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Ataksi, Hovedpine.
Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Pneumonitis.
Dermatitis.
Flebitis, Hypotension  (pga. alkoholindholdet).
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Diarré, Obstipation, Stomatitis.
Hepatotoksicitet.
Reaktioner på indstiksstedet.
Nedsat appetit.
Akut leukæmi.
Encefalopati.
Alopeci, Rødme  (pga. alkoholindholdet).
Sjældne (0,01-0,1 %) Nyrefunktionspåvirkning.
Gynækomasti.
Venookklusiv sygdom.
Ikke kendt Gastro-intestinal blødning.
Allergiske reaktioner.
Infektioner.
Kramper.
Epileptisk anfald, Status epilepticus.
Azotæmi, Nyresvigt.
Infertilitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertilitet hos mænd

Carmustin kan forringe fertiliteten hos mænd. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Alkylerer reaktive steder på nukleoproteiner og interfererer således med DNA- og RNA-syntese og DNA-reparation.
 • Carbamylerer lysinrester på proteiner, hvilket forårsager irreversibel inaktivering af enzymer, herunder glutathionreduktase. Den carbamylerende virkning anses for værende af mindre betydning, men kan tjene til at hæmme DNA-reparation.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til aktive metabolitter inden for 15 minutter.
 • Passerer blod-hjerne-barrieren.
 • Plasmakoncentrationen falder bifasisk efter afsluttet infusion med plasmahalveringstider på hhv. 1-4 minutter og 18-70 minutter.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i brugsfærdig infusionsvæske 4,0-6,8. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af carmustin skal udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Ved en eventuel kontaminering af hud og slimhinder skal der skylles omhyggeligt med vand. Carmustin er fedtopløseligt og kan inaktiveres med en blanding af koncentreret ammoniakvand og sprit (1:10). 

 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 3 ml af den medfølgende kold solvens (2-8°C) og opløses fuldstændigt, hvorefter 27 ml sterilt vand tilsættes.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat tilsættes 500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Pga. uforenelighed med PVC-plast skal anvendes infusionsvæsker i glas- eller polyethylenbeholdere, se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes straks.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes i løbet af 3 timer (inklusiv infusionsionstid) beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 100 mg 046155
1 stk.
5.928,10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

19.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...