Lojuxta

C10AX12
 
 

Middel til sænkning af kolesterol. Lipid-modificerende middel.  

Anvendelsesområder

Ved homozygot familiær hyperkolesterolæmi som supplement til fedtfattig diæt og andre lipidsænkende lægemidler med eller uden aferese af LDL (ekstrakorporal maskinel fjernelse af LDL). 

 

Lomitapid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til dyslipidæmi. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg lomitapid (som mesylat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 5 mg 1 gang dgl.
 • Dosis kan efter 2 uger øges til 10 mg 1 gang dgl. og efter yderligere 4 uger til 20-60 mg 1 gang dgl.
 • Maksimaldosis 60 mg dgl.

 

Bemærk  

 • Synkes hele
 • Tages med et glas vand
 • Indtages mindst 2 timer efter aftensmåltidet, da fedtindholdet i maden kan øge eksponeringen og de gastro-intestinale bivirkninger.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre over 65 år. Forsigtig optrapning af dosis afhængig af tolerans anbefales.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Højst anbefalede dosis ved terminal nyreinsufficiens (dialyse) er 40 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Lomitapid metaboliseres overvejende i leveren og kan desuden medføre forhøjede levertal samt alvorlige leverbivirkninger.
 • Højst anbefalede dosis ved let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A) er 40 mg dgl.
 • Kontraindiceret ved moderat og stærkt nedsat leverfunktion ( Child-Pugh B og C) og vedvarende abnorme levertal med ukendt årsag.

Se endvidere

Kontraindikationer

Tarmsygdom 

Alvorlige og hyppige dosisrelaterede gastro-intestinale bivirkninger er forekommet under behandling med lomitapid. Behandlingen er kontraindiceret ved alvorlig eller kronisk tarmsygdom som fx inflammatoriske tarmsygdomme eller malabsorption. 

 

Kontraindicerede interaktioner 

 • Samtidig anvendelse af moderate eller potente CYP3A4-hæmmere.
 • Anvendelse af simvastatin over 40 mg dgl.

Se Interaktioner

Forsigtighedsregler

Monitorering af leverfunktion 

Stigning i levertransaminaser samt leversteatose er set under behandlingen. Risiko for langtidsbivirkninger som steatohepatitis evt. progredierende til levercirrose kan ikke udelukkes. 

 • Måling af ALAT/ASAT, alkalisk fosfatase, totalbilirubin, gamma-GT, INR og serumalbumin foretages før behandlingsstart.
 • Ved moderat og stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B og C) og vedvarende abnorme levertal med ukendt årsag må behandlingen ikke igangsættes.
 • Ved abnorme levertal kan behandlingen startes, hvis patienten er blevet tilfredsstillende udredt af en specialist i gastroenterologi/hepatologi.
 • Under behandlingen tages leverprøver (minimum ALAT/ASAT) ved dosisøgning og ellers månedligt det første år og hver 3. måned derefter. Ved forhøjede værdier justeres dosis eller behandlingen seponeres:

ALAT/ASAT  

Anbefaling  

Under 5 gange, men over 3 gange øvre normalværdi (ULN) 

Målingen gentages inden for en uge for at bekræfte forhøjelsen. 

Ved bekræftelse reduceres dosis og der tages supplerende prøver (bl.a. totalbilirubin og INR), hvis det ikke er sket. Der tages herefter prøver ugentligt. Behandlingen seponeres ved: 

 • Tegn på abnorm leverfunktion (stigning i bilirubin/INR)
 • ALAT/ASAT over 5 x ULN
 • ALAT/ASAT der ikke kommer under 3 x ULN i løbet af 4 uger (patienten bør henvises til specialist i gastroenterologi/hepatologi)

Genoptages behandlingen efter fald i ALAT/ASAT til under 3 x ULN, bør dosisnedsættelse og øget frekvens af prøvetagning overvejes. 

Over 5 gange øvre normalværdi (ULN) 

Behandlingen seponeres og der tages supplerende prøver (bl.a. totalbilirubin og INR), hvis det ikke er sket. Hvis ALAT/ASAT ikke kommer under 3 x ULN i løbet af 4 uger henvises patienten til specialist i gastroenterologi/hepatologi. 

Genoptages behandlingen efter fald i ALAT/ASAT til under 3 x ULN, bør dosisnedsættelse og øget frekvens af prøvetagning overvejes. 

 • Ved forhøjet ALAT/ASAT ledsaget af kliniske tegn på leverskade, bilirubin over 2 gange øvre normalværdi (ULN) eller aktiv leversygdom seponeres behandlingen og patienten henvises til specialist i gastroenterologi/hepatologi.

 

Monitorering for leversygdom 

Før behandlingen og ellers årligt screenes for steatohepatitis/fibrose i samarbejde med specialist i gastroenterologi/hepatologi: 

 • Scanning for vævselasticitet
 • Måling af gamma-GT og serumalbumin
 • Måling af mindst en af følgende: hs-CRP, ESR, CK-18 fragment, NashTest
 • Måling af mindst en af følgende: ELF-panel, fibrometer, ALAT/ASAT, Fib-4-score, Fibrotest.

Ved mistanke om steatohepatitis/fibrose overvejes leverbiopsi. Behandlingen genovervejes ved verificeret steatohepatitis/fibrose. 

 

Risiko for dehydrering 

Dehydrering er forekommet under behandlingen pga. de gastro-intestinale bivirkninger. Patienten bør informeres om forholdsregler for at undgå væskemangel. 

 

Diæt 

 • Fedtfattig diæt (under 20 % energiindhold fra fedt) mindsker de gastro-intestinale bivirkninger. Patienten bør være på fedtfattig diæt før behandlingsstart og under behandlingen.
 • Indtag af grapefrugtjuice skal undgås.

 

Kosttilskud 

 • Fald i niveauet af essentielle fedtsyrer og vitamin E er set under behandling med lomitapid.
 • Daglig kosttilskud anbefales under behandlingen:
  • Vitamin E (400 IE dgl.)
  • Linolsyre (ca. 200 mg dgl.)
  • Icosapentaensyre (110 mg dgl.)
  • Alfalinolensyre (210 mg dgl.)
  • Docosahexaensyre (80 mg dgl.)

Bivirkninger

Gastro-intestinale bivirkninger forekom hos de fleste patienter (93 %) i de kliniske forsøg, hovedsageligt diarre, kvalme, dyspepsi og opkastning. Bivirkningerne var hyppigst i forbindelse med dosisøgning og aftog ved stabil dosering. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT, Vægttab
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Hæmorideblødning Aerofagi, Defækationstrang, Gastritis, Gastroenteritis, Gastro-intestinale gener, Gastro-øsofageal refluks, Hyppig afføring, Regurgitation, Ructus
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Lever og galdeveje Fedtlever, Hepatomegali, Hepatotoksicitet
Undersøgelser Forlænget protrombintid, Nedsat plasma-kalium, Unormal INR Forhøjet basisk fosfatase
Metabolisme og ernæring Vitaminmangel  (vitamin A, E og K) Xantom
Nervesystemet Migræne, Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Erytem, Papuløst hududslæt, Purpura
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Dehydrering
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Hud og subkutane væv Alopeci

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lojuxta

CYP3A4-hæmmere og -induktorer 

Lomitapid metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP3A4. Samtidig administration med atorvastatin (svag CYP3A4-hæmmer) øgede AUC og den maksimale plasmakoncentration af lomitapid med faktor 2. 

 • Kombination med potente og moderate CYP3A4-hæmmere (fx amprenavir, clarithromycin, ketoconazol, ritonavir, grapefrugtjuice) er kontraindiceret.
 • Ved kombination med svage CYP3A4-hæmmere bør dosering ske med 12 timers mellemrum eller dosis af lomitapid halveres.
 • Ved seponering af den svage CYP3A4-hæmmer kan dosis af lomitapid optitreres ud fra LDL-kolesterol og tolerans.
 • Manglende erfaring ved kombination med mere end en svag CYP3A4-hæmmer. Forsigtighed anbefales.
 • Ved kombination med CYP3A4-induktorer anbefales hyppigere kontrol af LDL-kolesterol og evt. dosisjustering af lomitapid.

Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet for oversigt over CYP3A4-hæmmere og -induktorer.  

 

Statiner 

Lomitapid øger plasmakoncentrationen af statiner med 50-60 %. Kontraindiceret ved samtidig behandling med over 40 mg simvastatin dgl. på grund af øget risiko for bl.a. myopati. 

 

Coumariner 

Lomitapid øger AUC og plasmakoncentrationen af warfarin. Øget INR er forekommet. Ved samtidig behandling bør INR måles før behandlingen med lomitapid startes og regelmæssigt under behandlingen. 

 

P-glykoprotein-substrater 

Lomitapid hæmmer P-glykoprotein. Ved samtidig behandling med et P-glykoprotein-substrat (fx aliskiren, digoxin, everolimus, fexofenadin, sirolimus) kan dosisreduktion af P-glykoprotein-substratet overvejes. 

Se P-glykoprotein for en oversigt over P-glykoprotein-substrater. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Produktresumeet angiver, at lomitapid er kontraindiceret under graviditet på baggrund af prækliniske data, som tyder på et teratogent potentiale ved relevante doser. 

Se også Klassifikation - graviditet 

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Behandling af kvinder i den fertile alder må kun finde sted, når det forud er sikret: 

 • At kvinden ikke er gravid.
 • At der anvendes sikker antikonception. Der er risiko for nedsat effektivitet ved diarré og/eller opkastning ved brug af orale kontraceptiva. Supplerende kontraception anbefales, indtil symptomerne er forsvundet.
Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Lojuxta.Akohol kan øge mængden af hepatisk fedt og fremkalde eller forværre leverskade. Patienter bør orienteres herom.

Alkohol bør undgås ved behandling med Lojuxta. 

Akohol kan øge mængden af hepatisk fedt og fremkalde eller forværre leverskade. Patienter bør orienteres herom.  

 

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt mikrosomalt transferprotein (MTP), der spiller en rolle i dannelsen og udskillelsen af VLDL (Very low density lipoproteins) i leveren og tarmene. Herved nedsættes mængden af kolesterol og triglycerid (TG) i plasma. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift 7 % pga. omfattende first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4-8 timer.
 • AUC og plasmakoncentration øges ved samtidigt indtag af føde (henholdsvis 70 % og 28 % efter et fedtfattigt måltid og 77 % og 58 % efter et fedtrigt måltid).
 • Fordelingsvolumen 17,14 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt via CYP3A4.
 • Halveringstid ca. 29 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 5 mg, Amryt  
hårde kapsler 10 mg, Amryt  
hårde kapsler 20 mg, Amryt  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages forskudt af et måltid.

Administration

Synkes hele.

OBS

Tages mindst 2 timer efter aftensmåltidet, da fedtindholdet i maden kan øge virkningen og bivirkninger i mave-tarm-kanal.  

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Kar.end.im) hårde kapsler 5 mg 484855
28 stk.
207.595,30 7.414,12 59.312,94
(NBS) (Kar.end.im) hårde kapsler 10 mg 144665
28 stk.
207.595,30 7.414,12 29.656,47
(NBS) (Kar.end.im) hårde kapsler 20 mg 077346
28 stk.
207.595,30 7.414,12 14.828,24

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  5 mg

Præg:
A733, 5 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 5 mg
 
 
 

Hårde kapsler  10 mg

Præg:
A733, 10 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 10 mg
 
 
 

Hårde kapsler  20 mg

Præg:
A733, 20 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
hårde kapsler 20 mg
 
 
 

Referencer

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...