RXULTI®

N05AX16
 
 

2. generationsantipsykotikum. Partiel 5HT1A- og dopamin D2-receptoragonist. 

Anvendelsesområder

Skizofreni hos voksne. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg brexpiprazol. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Voksne. Almindeligvis gives en initialdosis på 1 mg dgl. dag 1-4. Derefter titreres til vedligeholdelsesdosis: 2 mg dgl. på dag 5-7 og evt. efterfølgende, afhængigt af effekt, til 4 mg dgl. (højst anbefalede normaldosis). 

 

Skift til eller fra andre antipsykotika  

 • Gradvis krydstitrering anbefales ved skift til brexpiprazol.
 • Ved skift fra brexpiprazol kan behandling med andet antipsykotikum påbegyndes umiddelbart med lavest anbefalede dosis.

 

Dosisjustering pga. interaktioner 

Dosisjustering kan være nødvendig ved samtidig behandling med potente hæmmere af CYP2D6 eller potente hæmmere/induktorer af CYP3A4:  

 

Samtidig behandling med:  

Anbefalet dosisjustering  

Potente CYP2D6-hæmmere  

Halv normal dosis.  

Potente CYP3A4-hæmmere  

Halv normal dosis.  

Potente/moderate CYP2D6-hæmmere sammen med potente/moderate CYP3A4-hæmmere  

En fjerdedel normal dosis (NB: Mindst mulige dosis er 1 mg) 

Potente CYP3A4-induktorer  

Dosisøgning over 1-2 uger til dobbelt normal dosis. Evt. yderligere dosisøgning afhængig af effekt til højst 3 gange normal dosis. Dosering 2 gange dgl. anbefales.  

 

Langsomme CYP2D6-omsættere 

Dosisjustering til halv normal dosis anbefales til langsomme CYP2D6-omsættere. Ved samtidig behandling med en potent CYP3A4-hæmmer anbefales en fjerdedel normal dosis.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Ingen erfaring vedr. ældre over 65 år.
 • Ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Højst anbefalede dosis er 3 mg dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Demens  

Hos ældre med demens er der generelt set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser ved behandling med antipsykotika. Der er også i flere studier set øget risiko for dødsfald ved behandling med antipsykotika blandt disse patienter.  

 

Forlænget QT-interval  

Generelt ses ikke QT-forlængelser. Der er dog set få ikke-alvorlige tilfælde (op til 15 ms) under kliniske forsøg med brexpiprazol. Da QT-forlængelse er forekommet ved brug af andre antipsykotika, anbefales dog forsigtighed ved faktorer, der kan disponere til forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika eller midler med risiko for QT-forlængelse, kvinder, ældre.  

 

Hyperglykæmi  

Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af antipsykotika, og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor HbA1c bør kontrolleres med passende mellemrum (2867).  

 

Kardiovaskulære sygdomme  

Manglende erfaring ved behandling af patienter med tidligere myokardieinfarkt/iskæmisk hjertesygdom. Både ortostatisk hypotension og hypertension er forekommet. Forsigtighed ved kardiovaskulære lidelser associeret med ændringer i blodtrykket.  

 

Kramper  

Der er indrapporteret tilfælde af kramper ved behandling med brexpiprazol. Bør anvendes med forsigtighed hos patienter med tidligere krampeanfald eller i høj risiko for krampeanfald.  

 

Prolaktinstigning 

Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og er registreret som en meget almindelig bivirkning ved brexpiprazol. Flere studier har dog vist mindre prolaktinstigning for brexpiprazol sammenlignet med mange andre antipsykotika (5922) (5923), muligvis grundet den agonistiske virkning på D2-receptorerne. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer anbefales dog, da den kliniske betydning af evt. prolaktinstigning ved prolaktinafhængige tumorer er ukendt. 

 

Venøs tromboemboli  

Venøs tromboemboli (VTE) forekommer ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE (fx større kirurgi, cancer, overvægt, immobilitet, tidligere VTE, behandling med orale kontraceptiva, familiær disposition).  

 

Vægtøgning  

Vægtøgning er set ved behandling med brexpiprazol. BMI og taljeomfang bør måles og følges. Se desuden Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser fra Sundhedsstyrelsen (2867)

 

Referencer: 2867, 5922, 5923

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Det endokrine system Hyperprolaktinæmi
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Akatisi, Sedation, Svimmelhed, Tremor
Hud og subkutane væv Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Caries Flatulens
Immunsystemet Angioødem, Hævelse af ansigtet Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Metabolisme og ernæring Hypertriglyceridæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Parkinsonisme
Psykiske forstyrrelser Suicidale tanker eller adfærd
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose, Hypertension, Ortostatisk hypotension
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Malignt neuroleptikasyndrom**
Undersøgelser Forlænget QT-interval*
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rhabdomyolyse

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

** Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med RXULTI®

CYP2D6-hæmmere 

Samtidig indgift af quinidin (potent hæmmer af CYP2D6) øgede AUC for brexpiprazol med 94 % og lignende effekt kan forventes ved kombination med andre potente CYP2D6-hæmmere (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Dosisjustering anbefales, se doseringsforslag

 

CYP3A4-hæmmere og -induktorer 

Samtidig indgift af ketoconazol (potent hæmmer af CYP3A4) øgede AUC for brexpiprazol med 97 %, mens samtidig indgift af rifampicin (potent induktor af CYP3A4) mindskede AUC for brexpiprazol med 71 %. Lignende effekter kan forventes ved kombination med andre potente CYP3A4-hæmmere eller -induktorer (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet). Dosisjustering anbefales, se doseringsforslag

 

Sederende midler 

Opmærksomhed på, at den sederende virkning af hypnotika, opioider, alkohol og antihistaminer kan forstærkes. 

 

Midler der kan forlænge QT-intervallet 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricycliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret.  

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler.  

Se desuden Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se Antipsykotisk behandling af gravide og ammende


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med RXULTI®.Den sløvende effekt af RXULTI® forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med RXULTI®. 

Den sløvende effekt af RXULTI® forstærkes. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig som andre antipsykotika til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad. 

Brexpiprazol er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Steady-state nås inden for 10-12 dage.
 • Fordelingsvolumen 1,56 (+/- 0,42) l/kg.
 • Metaboliseres hovedsageligt via CYP2D6 og CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 90 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 1 mg, Otsuka Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 2 mg, Otsuka Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 3 mg, Otsuka Pharma  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 4 mg, Otsuka Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Tilskud

Klausuleret tilskud til: 

 • Patienter med skizofreni, hvor behandling med antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

 

 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
383274
28 stk. (blister)
964,55 34,45 103,35
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
499428
28 stk. (blister) (Orifarm)
901,00 32,18 96,54
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
546439
28 stk. (blister) (Paranova)
869,90 31,07 93,21
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
570412
28 stk. (blister) (2care4)
861,30 30,76 92,29
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
146086
28 stk. (blister) (2care4)
940,65 33,59 50,39
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
152460
28 stk. (blister) (Paranova)
939,30 33,55 50,32
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
433033
28 stk. (blister)
964,55 34,45 51,67
(B) filmovertrukne tabletter 3 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
560860
28 stk. (blister)
964,55 34,45 34,45
(B) filmovertrukne tabletter 3 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
577234
28 stk. (blister) (Orifarm)
966,45 34,52 34,52
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
037601
28 stk. (blister) (Orifarm)
964,55 34,45 25,84
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.)
RXULTI
400635
28 stk. (blister)
964,55 34,45 25,84

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
BRX, 1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  2 mg

Præg:
BRX, 2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  3 mg

Præg:
BRX, 3
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 3 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
BRX, 4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 

Referencer

5923. Huhn M, Nikolakopoulou A, Schneider-Thoma J, Krause M et al. Comparative Efficacy and Tolerability of 32 Oral Antipsychotics for the Acute Treatment of Adults With Multi-Episode Schizophrenia: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Focus (Am Psychiatr Publ). 2020; 18(4):443-55, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33343258/ (Lokaliseret 12. april 2023)


5922. Ivkovic J, Lindsten A, George V et al. Effect of Brexpiprazole on Prolactin: An Analysis of Short- and Long-Term Studies in Schizophrenia. J Clin Psychopharmacol. 2019; 39(1):13-19, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30566415/ (Lokaliseret 12. april 2023)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 

Revisionsdato

26.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...