Qarziba

L01FX06
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Højrisiko-neuroblastom efter induktions- og myeloablativ kemoterapi assisteret af stamcellestøtte eller relaps/refraktær sygdom.
 • I kombination med Interleukin-2 hos patienter med relaps/refraktær sygdom og hos patienter, som ikke har opnået fuldstændigt respons på førstelinjebehandling.

Midlet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 4,5 mg dinutuximab beta. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 1 år. Behandlingen består af 5 på hinanden følgende behandlingsserier a 35 dages varighed. Dosis er 100 mg/m2 legemsoverflade pr. serie. 

 

Der findes to doseringsregimer: 

 • Kontinuerlig infusion i de første 10 dage af hver serie (i alt 240 timer) med daglig dosis på 10 mg/m2. Infusionshastighed 2 ml/time via infusionspumpe.
 • Daglig infusion i de første 5 dage af hver serie med 20 mg/m2 over 8 timer. Infusionshastighed 13 ml/time via infusionspumpe.

 

Bemærk 

 • For kombination med IL-2, se produktresume.
 • Før hver behandlingsserie foretages pulsoximetri samt monitorering af lever-, nyre- og knoglemarvsfunktion. Udsættelse af behandlingen kan være nødvendig, se produktresume.
 • Præmedicinering med analgetika og antihistamin er nødvendig, se produktresume.
 • Bivirkninger kan resultere i pausering eller seponering af behandlingen, se produktresume.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

Alvorlig graft versus host-sygdom. 

Forsigtighedsregler

 • Vaccination bør undgås under behandlingen og i mindst 10 uger efter sidste behandlingsserie.
 • Der er rapporteret tilfælde af central neurotoksicitet. Behandling afbrydes permanent ved forekomst af svær neurotoksicitet grad 3 eller 4, tilbagevendende neurotoksicitet grad 1-3 og /eller permanent neurologisk funktionsforstyrrelse og alle grader af posterior reversibelt encefalopatisyndrom og transversel myelitis.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Øjne Pupildilatation, Øjenlågsødem
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi, Smerter Feber, Kuldegysninger
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Ansigtsødem, Cytokinfrigivelsessyndrom, Periorbitalt ødem Urticaria
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Vægtøgning
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Hoste
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Kapillær lækagesyndrom, Perifere ødemer Væskeretention
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Lymfopeni
Hjerte Hjerteinsufficiens, Perikardiel ekssudation, Venstresidig hjerteinsufficiens
Øjne Akkommodationsbesvær, Oftalmoplegi, Papilødem, Sløret syn Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Ascites, Ileus Kvalme, Læbeødem, Meteorisme, Tørre læber
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget protrombintid Vægttab
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hypertriglyceridæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi Hypoalbuminæmi, Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Epileptisk anfald, Paræstesier, Perifer neuropati, Svimmelhed, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Nervøsitet
Nyrer og urinveje Hæmaturi, Oliguri, Urinretention Proteinuri
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø, Laryngospasme, Lungeinfiltrater, Lungeødem, Pleuraekssudat, Respirationsdepression Takypnø
Hud og subkutane væv Dermatitis, Erytem, Fotosensibilitet, Purpura Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Dissemineret intravaskulær koagulation, Eosinofili
Mave-tarm-kanalen Enterocolitis
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Immunsystemet Serumsyge
Nervesystemet Intrakraniel trykstigning, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom
Nyrer og urinveje Nyresvigt
Vaskulære sygdomme Hypovolæmisk shock, Venookklusiv sygdom

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter af afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Humaniseret monoklonalt IgG1-antistof, der er specielt rettet mod kulhydratdelen af disialogangliosid 2 (GD2), som er overudtrykt på neuroblastom-celler. Binding af antistof til GD2 medfører celledød som følge af aktivering af komplementafhængig cytotoksicitet og antistofafhængig cellulær cytotoksicitet. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 8 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, der indeholder 1 % humant albumin. Se endvidere produktresumé.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 48 timer ved 25 ºC (50 ml sprøjte) og i 7 døgn ved 37 ºC (infusionspose) efter kumulativ opbevaring i køleskab (2-8 ºC ) i 72 timer.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 4,5 mg/ml 043759
4,5 ml
92.496,95 20.554,88

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

23.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...