Qarziba

L01XC16
 
 

Rekombinant humant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Højrisiko-neuroblastom efter induktions- og myeloablativ kemoterapi assisteret af stamcellestøtte eller relaps/refraktær sygdom.
 • I kombination med Interleukin-2 hos patienter med relaps/refraktær sygdom og hos patienter, som ikke har opnået fuldstændigt respons på førstelinjebehandling.

Midlet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 4,5 mg dinutuximab beta. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 1 år. Behandlingen består af 5 på hinanden følgende behandlingsserier a 35 dages varighed. Dosis er 100 mg/m2 legemsoverflade pr. serie. 

 

Der findes to doseringsregimer: 

 • Kontinuerlig infusion i de første 10 dage af hver serie (i alt 240 timer) med daglig dosis på 10 mg/m2. Infusionshastighed 2 ml/time via infusionspumpe.
 • Daglig infusion i de første 5 dage af hver serie med 20 mg/m2 over 8 timer. Infusionshastighed 13 ml/time via infusionspumpe.

 

Bemærk 

 • For kombination med IL-2, se produktresume.
 • Før hver behandlingsserie foretages pulsoximetri samt monitorering af lever-, nyre- og knoglemarvsfunktion. Udsættelse af behandlingen kan være nødvendig, se produktresume.
 • Præmedicinering med analgetika og antihistamin er nødvendig, se produktresume.
 • Bivirkninger kan resultere i pausering eller seponering af behandlingen, se produktresume.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

Alvorlig graft versus host-sygdom. 

Forsigtighedsregler

 • Vaccination bør undgås under behandlingen og i mindst 10 uger efter sidste behandlingsserie.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Takykardi.
Pupildilatation, Øjenlågsødem.
Diarré, Obstipation, Opkastning, Stomatitis.
Feber, Hypoxi, Kuldegysninger, Smerter.
Allergiske reaktioner, Ansigtsødem, Cytokinfrigivelsessyndrom, Periorbitalt ødem, Urticaria.
Infektioner.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT, Vægtøgning.
Hovedpine.
Hoste.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypotension, Kapillær lækagesyndrom, Perifere ødemer, Væskeretention.
Almindelige (1-10 %) Lymfopeni.
Hjerteinsufficiens, Perikardiel ekssudation, Venstresidig hjerteinsufficiens.
Akkommodationsbesvær, Fotofobi, Oftalmoplegi, Papilødem, Sløret syn.
Ascites, Ileus, Kvalme, Læbeødem, Meteorisme, Tørre læber.
Svimmelhed.
Hypoalbuminæmi.
Anafylaktisk reaktion.
Sepsis.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget prothrombintid, Vægttab.
Dehydrering, Hypertriglyceridæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi, Nedsat appetit.
Muskelkramper.
Epileptisk anfald, Paræstesier, Perifer neuropati, Tremor.
Aggressivitet, Nervøsitet.
Hæmaturi, Oliguri, Proteinuri, Urinretention.
Bronkospasme, Dyspnø, Laryngospasme, Lungeinfiltrater, Lungeødem, Pleuraekssudat, Respirationsdepression, Takypnø.
Dermatitis, Erytem, Fotosensibilitet, Purpura, Tør hud, Øget svedtendens.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Dissemineret intravaskulær koagulation, Eosinofili.
Enterocolitis.
Hepatotoksicitet.
Serumsyge.
Intrakraniel trykstigning, Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.
Nyresvigt.
Hypovolæmisk shock, Venookklusiv sygdom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 6 måneder efter af afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Humaniseret monoklonalt IgG1-antistof, der er specielt rettet mod kulhydratdelen af disialogangliosid 2 (GD2), som er overudtrykt på neuroblastom-celler. Binding af antistof til GD2 medfører celledød som følge af aktivering af komplementafhængig cytotoksicitet og antistofafhængig cellulær cytotoksicitet. 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 8 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, der indeholder 1% humant albumin. Se endvidere produktresumé.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 48 timer ved 25ºC (50 ml sprøjte) og i 7 døgn ved 37ºC (infusionspose) efter kumulativ opbevaring i køleskab (2-8ºC ) i 72 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 4,5 mg/ml 043759
4,5 ml
86.769,35

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

31.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...