Ozalin

N05CD08
 
 
Hypnotikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

 • Præmedikation ved anæstesi.
 • Anæstesiinduktion.
 • Sedation med bevaret bevidsthed.

Dispenseringsform

Oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 2 mg midazolam. 

Doseringsforslag

Præanæstetisk medikation 

 • Børn 6 måneder - 17 år. 0,25 mg/kg legemsvægt. Højst 20 mg.

Sedation med bevaret bevidsthed 

 • Børn 6 måneder - 17 år. 0,25 mg/kg legemsvægt. Højst 20 mg.

 

Bemærk: 

 • Medfølgende filtersugerør og oral applikator med doseringsmærker i kg skal anvendes til administration af den orale opløsning. Se "Egenskaber, håndtering og holdbarhed".
 • Gives 30 min før indgreb eller anæstesiindledning.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-10 ml/min.

  Farmakokinetikken for ubunden midazolam efter en i.v-enkeltdosis svarer til raskes. Forlænget sederende effekt er dog set efter længerevarende infusion - sandsynligvis pga. akkumulation af den aktive metabolit alfa-hydroxymidazolamglukuronid. Ingen specifikke data for induktion af anæstesi. 

 • GFR 10-30 ml/min.

  Mere udtalt og langvarig sedation, evt. inklusive respirationsdepression og kardiovaskulær depression er forekommet. Midazolam bør derfor doseres omhyggeligt og titreres for den ønskede virkning. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. dosisnedsættelse og øget opmærksomhed på monitorering af respiration og kardiovaskulær status tilrådes. Risiko for forværring eller udløsning af encefalopati ved samtidig svær nyreinsufficiens. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling

Ved pludseligt ophør af en længerevarende behandling på intensivafdeling er der risiko for rebound effekt eller abstinenssymptomer (fx angst, rastløshed, hallucinationer, konfusion, kramper, paræstesier). Seponering bør i disse tilfælde foretages gradvis. 

Kontraindikationer

Svær respirationsinsufficiens ved brug til sedation med bevaret bevidsthed. 

Forsigtighedsregler

 • Midazolam administreret i.v. har vist sig at kunne nedsætte kontraktiliteten i hjertemusklen. I sjældne tilfælde er set respirations- og/eller hjertestop. Genoplivningsfaciliteter skal derfor være til stede.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat hjertefunktion, respirationsinsufficiens, CNS-depression, søvnapnø samt til ældre og børn. Monitorering af de vitale funktioner og dosisjusteringer anbefales til disse patienter.
 • Myasthenia gravis kan forværres.
 • Forsigtighed ved tidligere alkohol- eller medicinmisbrug pga. øget risiko for afhængighed.

Risiko for abstinenssymptomer 

Tolerans og fysisk afhængighed er set efter længere tids behandling. Gradvis nedtrapning af dosis anbefales ved langtidsbehandling for at mindske risikoen for abstinenssymptomer (fx angst, rastløshed, hallucinationer, konfusion, kramper, paræstesier). 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi, Hjertestop
Mave-tarm-kanalen Hikke, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Abstinenser Træthed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Faldtendens  (særligt hos ældre), Fraktur  (særligt hos ældre) Ubehag på indstiksstedet  (erytem og smerte)***
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper  (set oftere hos præmature og nyfødte)
Nervesystemet Ataksi, Hukommelsesbesvær  (anterograd amnesi)**, Sedation  (forlænget og postoperativt), Svimmelhed, Ufrivillige bevægelser  (herunder tonisk-kloniske bevægelser og muskeltremor)* Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Afhængighed af midlet, Aggressivitet*, Agitation*, Humørforstyrrelser, Hyperaktivitet*, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Paradokse psykiske reaktioner*, Somnolens
Det reproduktive system og mammae Ændring af libido
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø  (øget risiko hos præmature og tidligere præmature), Dyspnø, Laryngospasme, Respirationsdepression
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypotension, Tromboflebitis, Trombose Vasodilatation

* Paradokse reaktioner (fx agitation, aggressivitet, hallucinationer, ufrivillige bevægelser) kan ses - især hos ældre og børn samt ved høje doser og hurtig administration. Seponering bør overvejes. 

** Anterograd amnesi hvor varigheden er dosisrelateret. Virkningen er ønskelig i forbindelse med kirurgiske eller diagnostiske procedurer. Langvarig amnesi er set i enkelte tilfælde. 

*** Ved i.m. injektion kan der ses smerter og vævsirritation, og ved i.v. injektion kan der i enkelte tilfælde opstå flebitis på injektionsstedet. 

 

Respiratoriske bivirkninger, herunder respirationsdepression og apnø ses ofte. Risikoen for alvorlige kardio-respiratoriske bivirkninger er større hos personer > 60 år og ved nedsat hjerte- eller lungefunktion, særligt ved hurtig injektion eller høj dosis. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Ozalin

Hæmmere og induktorer af CYP3A4 

 • Hæmmere af CYP3A4, fx clarithromycin, erythromycin, itraconazol, ketoconazol og verapamil, øger AUC af midazolam med op til 5 gange og kan forstærke og forlænge virkningen. Dosisjustering af midazolam kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Induktorer af CYP3A4 kan nedsætte plasmakoncentrationen og AUC af midazolam. Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af midazolam givet i.v. med ca. 60 % og forkorter halveringstiden med 50-60 %. Carbamazepin og phenytoin nedsætter plasmakoncentrationen af midazolam givet oralt med 96 %. Risiko for svagere og kortere virkning af midazolam. Dosisjustering kan være nødvendig. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Opioider og andre sederende midler 

 • Midazolam øger morphins smertestillende, sederende og respirationsdeprimerende virkninger. Lignende effekt kan forventes for andre opioider. Patienten bør overvåges for respirationsdepression og sedation. Koma og død er set ved kombination af benzodiazepiner og opioider pga. additiv CNS-deprimerende effekt.
 • Den sederende virkning forstærkes desuden af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotika og antihistaminer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

I forbindelse med krampeanfald er eksponeringen kortvarig, og risikoen for uønsket fosterpåvirkning skønnes beskeden. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.
Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Alkohol

Alkohol: Alkohol bør undgås ved behandling med Ozalin.Den sløvende effekt af Ozalin forstærkes.

Alkohol bør undgås ved behandling med Ozalin. 

Den sløvende effekt af Ozalin forstærkes. 

Schengen-attest (pillepas)

Schengen attest
Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 % (i.m.) eller 30-50 % (oral).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 30 minutter (i.m.) eller 30-60 minutter (oral).
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til α-hydroxymidazolam, som er farmakologisk aktiv.
 • Plasmahalveringstid 1,5-2,5 timer (midazolam) og < 1 time (α-hydroxymidazolam).
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,6-4,2.  

 

Håndtering 

 • Oral opløsning i ampul skal administreres ved brug af medfølgende oral applikator og filtersugerør.
 • Oral applikator har inddeling i kg legemsvægt i intervallet 3-40 kg.
 • Medfølgende, detaljeret brugsvejledning skal følges omhyggeligt.
 • Kun til oral brug.

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kun til engangsbrug - skal anvendes umiddelbart efter åbning.

Indholds- og hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) oral opl., endosisbeh. 2 mg/ml 432389
10 x 5 ml
2.109,65 42,19 316,43

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

15.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...