Trecondi

L01AB02
 
 

Anvendelsesområder

I kombination med fludarabin som en del af konditionerende behandling før allogen hæmatopoeitisk stamcelletransplantation (alloHSCT) hos: 

 • voksne med maligne og ikke-maligne sygdomme
 • børn > 1 måned med maligne sygdomme.

Treosulfan bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 5 g treosulfan. 

Doseringsforslag

Malign sygdom 

 • Voksne og børn > 1 måned
  • 10-14 g/m2 legemsoverflade dgl. i 3 døgn som i.v. infusion over 2 timer i kombination med fludarabin 30 mg/m2 legemsoverflade dgl. i 5 døgn som i.v. infusion over 30 minutter forud for stamcelleinfusion.
  • De dage, hvor der administreres både treosulfan og fludarabin, administreres treosulfan først.
  • Der skal minimum være et døgn uden kemoterapi inden stamcelleinfusion.
  • Kan yderligere kombineres med thiotepa 5 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. som to i.v. infusioner i løbet af 2-4 timer på dag -2 før stamcelletransplantation.

Ikke-malign sygdom 

 • Voksne
  • 14 g/m2 legemsoverflade dgl. som i.v. infusion over 2 timer på dag -6, -5 og -4 før stamcelletransplantation (dag 0).
  • Gives i kombination med fludarabin 30 mg/m2 legemsoverflade dgl. som i.v. infusion over 30 minutter på dag -6, -5, -4, -3 og -2 før stamcelletransplantation. Treosulfan skal administreres før fludarabin på dag -6, -5 og -4.
  • Kombinationen kan yderligere kombineres med thiotepa 5 mg/kg legemsvægt 2 gange dgl. som to i.v. infusioner i løbet af 2-4 timer på dag -2 før stamcelletransplantation.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Ingen data, da patienter med stærkt nedsat nyrefunktion generelt er udelukket fra alloHSCT.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Aktiv ikke-kontrolleret infektion.
 • Samtidig svært nedsat hjerte- eller lungefunktion.
 • Fanconis anæmi og andre forstyrrelser i DNA-brudreparationssystemet.
 • Vaccination med levende vacciner skal undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Tabellen er afledt fra 5 kliniske studier, hvor i alt 564 patienter blev behandlet med treosulfan i kombination med fludarabin før alloHSCT. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Knoglemarvsdepression
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis Kraftesløshed
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Arytmier
Mave-tarm-kanalen Synkebesvær
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser, Temperaturstigning
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Undersøgelser Vægtændring, Øget CRP
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artritis, Smerter i bevægeapparatet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Akut nefropati, Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Epistaxis
Hud og subkutane væv Alopeci, Alvorlige hudreaktioner, Purpura Hudkløe, Rødme
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Hikke
Lever og galdeveje Venookklusiv leversygdom
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Nervesystemet Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Pleuraekssudat, Pneumonitis Hoste
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Hæmatom
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Hæmoragi
Hjerte Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt, Perikardiel ekssudation
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Anal irritation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hypoxi Kuldefornemmelse
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Undersøgelser Elektrolytforstyrrelser Forhøjet LDH, Forhøjet plasma-kreatinin
Metabolisme og ernæring Acidose, Nedsat glukosetolerans
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Sekundær malignitet
Nervesystemet Ekstrapyramidale gener, Encefalopati, Paræstesier
Nyrer og urinveje Nyresvigt Cystitis, Dysuri
Hud og subkutane væv Hudnekrose Hyperpigmentering af huden
Vaskulære sygdomme Emboli, Septisk shock, Synkope

Der er set krampeanfald hos spædbørn (≤ 4 mdr.) med primære immundefekter efter treosulfanbaseret konditionering, og overvågning for tegn på neurologiske bivirkninger tilrådes. Clonazepamprofylakse kan overvejes. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

For anvendelse på ikke-neoplastisk indikation er der ikke specifikke data, og der gælder samme principielle forbehold som ovenfor. 

 

Se også Antineoplastiske midler.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Danner binding til og evt. en sammenbinding (cross-linking) af guanin-baserne i DNA-dobbeltstrengen. Hvis sammenbindingen ikke ophæves af cellens reparationssystemer, kan celledelingen forhindres. Bindingen til vigtige proteiner i cellen kan skade vigtige funktioner og føre til celledød. Rammer overvejende celler i aktiv cellecyklus. 

Farmakokinetik

 • Biotransformeres til epoxider i de perifere væv.
 • Plasmahalveringstid ca. 90 minutter.
 • Ca. 20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas med 1 g eller 5 g pulver opløses under omrystning i 20 ml henholdsvis 100 ml natriumchlorid-infusionsvæske 4,5 mg/ml, som er forvarmet til højst 30°C.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed

 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Infusionsvæsken er kemisk og fysisk holdbar i højst 2 dage ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.
  • ikke opbevares i køleskab (2-8°C).


Bemærk - personalerisiko:
Ved håndtering af treosulfan bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 1 g 571973
1 stk.
2.026,85 2.026,85
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 5 g 385994
1 stk.
6.984,85 6.984,85

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

22.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...