Carmustine "Macure"

L01AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Hjernetumorer.
 • Non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom som sekundær behandling.

 

Carmustin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt  

kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg carmustin. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • Tidligere ubehandlede voksne. 150-200 mg/m2 som i.v. infusion over 1-2 timer hver 6. uge som enkeltdosis eller som to doser fordelt på to på hinanden følgende dage.

 

Kombinationsterapi 

 • Voksne. Behandlingen gives under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal, se produktresumé.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-15 ml/min.

Dosisreduktion

 • GFR 15-90 ml/min:

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Børn og unge < 18 år.
 • Alvorlig knoglemarvsdepression.

Forsigtighedsregler

 • Leverens funktion bør kontrolleres før behandlingsstart og løbende under behandlingen.
 • Alkoholindhold. Brugsfærdig infusionsvæske indeholder 0,57 % v/v alkohol. 1 dosis indeholder op til 7,62 g alkohol, der svarer til ca. 64 % af én genstand.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Flebitis, Hypotension  (pga. alkoholindholdet), Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Pneumonitis.
Knoglemarvsdepression.
Ataksi, Hovedpine, Svimmelhed.
Retinal blødning, Øjengener.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet.
Diarré, Hepatotoksicitet, Obstipation, Stomatitis.
Akut leukæmi, Anæmi, Myelodysplastisk syndrom.
Encefalopati.
Alopeci, Rødme  (pga. alkoholindholdet).
Sjældne (0,01-0,1%) Venookklusiv sygdom.
Gynækomasti.
Nyrefunktionspåvirkning.
Ikke kendt Kramper, Status epilepticus.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2789, 4267, 2955, 2790, 4270, 4269, 4388, 4264, 692, 691, 4268, 2954

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder og mænd skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder herefter. 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertilitet hos mænd

Carmustin kan forringe fertiliteten hos mænd. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

 • Alkylerer reaktive steder på nukleoproteiner og interfererer således med DNA- og RNA-syntese og DNA-reparation.
 • Carbamylerer lysinrester på proteiner, hvilket forårsager irreversibel inaktivering af enzymer, herunder glutathionreduktase. Den carbamylerende virkning anses for værende af mindre betydning, men kan tjene til at hæmme DNA-reparation.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres til aktive metabolitter inden for 15 minutter.
 • Passerer blod-hjerne-barrieren.
 • Plasmakoncentrationen falder bifasisk efter afsluttet infusion med plasmahalveringstider på hhv. 1-4 minutter og 18-70 minutter.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i brugsfærdig infusionsvæske 4,0-6,8. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af carmustin skal udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Ved en eventuel kontaminering af hud og slimhinder skal der skylles omhyggeligt med vand. Carmustin er fedtopløseligt og kan inaktiveres med en blanding af koncentreret ammoniakvand og sprit (1:10). 

 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i 3 ml af den medfølgende kold solvens (2-8°C) og opløses fuldstændigt, hvorefter 27 ml sterilt vand tilsættes.
 • Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet.

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat tilsættes 500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Pga. uforenelighed med PVC-plast skal anvendes infusionsvæsker i glas- eller polyethylenbeholdere, se endvidere medfølgende brugsvejledning.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Det rekonstituerede koncentrat skal fortyndes straks.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes i løbet af 3 timer (inklusiv infusionsionstid) beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til konc. til injektionsvæske 100 mg 569405
1 stk.
12.527,45

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...