Adrenalin "Martindale Pharma"

C01CA24
 
 

Sympatomimetisk middel med α- og β-adrenoceptorstimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ampul (10 ml) indeholder 1 mg adrenalin (som tartrat). 1 ml indeholder 0,1 mg adrenalin (som tartrat). 

Doseringsforslag

Anafylaktisk shock 

Adrenalin gives dybt i.m. umiddelbart efter symptomdebut. S.c. injektion kan ikke anbefales pga. den usikre optagelse.  

 • Voksne og børn ≥ 25 kg. 0,01 mg/kg legemsvægt i.m. (maks. 0,5 mg i.m. pr. dosis).
 • Børn < 25 kg. 0,01 mg/kg legemsvægt i.m. (maks. 0,25 mg i.m. pr. dosis).

 

Bemærk: 

 • Hurtig effekt kan også opnås ved sublingual injektion, hvilket bl.a. anvendes i odontologisk praksis.
 • Dosis kan evt. gentages efter 5-15 min. ved manglende eller utilstrækkelig effekt.
 • I.v. injektion er en specialistopgave og patienten skal monitoreres. Doseringen bør ske langsomt med refrakte doser a 0,01-0,1 mg afhængig af effekt.

Hjertestop, ikke stødbar rytme (asystoli, pulsløs elektrisk aktivitet) 

 • Voksne
  • 1 mg (10 ml) intravenøst eller intraossøst hurtigst muligt og gentaget hvert 3.-5. min.
  • Ved administration i perifer vene eller knogle skal injektion følges af 20-50 ml 0,9 % saltvand og løft af ekstremiteten, så det hurtigere når det centrale kredsløb.
  • Adrenalin gives optimalt i centralt beliggende venekateter (CVK).
 • Børn inden pubertet
  • 0,01 mg/kg legemsvægt intravenøst eller intraossøst hurtigst muligt og gentaget hvert 3.-5. min.
  • Ved administration i perifer vene eller knogle skal injektion følges af 20-50 ml 0,9 % saltvand eller i løbende drop og løft af ekstremiteten, så det hurtigere når det centrale kredsløb.
  • Adrenalin gives optimalt i CVK.

Hjertestop, stødbar rytme (ventrikelflimmer, pulsløs ventrikulær takykardi) 

 • Voksne
  • 1 mg (1 ml) intravenøst eller intraossøst første gang i forbindelse med 3. stød og gentaget hvert 3.-5. min.
  • Ved administration i perifer vene eller knogle skal injektion følges af 20-50 ml 0,9 % saltvand eller i løbende drop og løft af ekstremiteten, så det hurtigere når det centrale kredsløb.
  • Adrenalin gives optimalt i centralt beliggende venekateter (CVK).
 • Børn inden pubertet
  • 0,01 mg/kg legemsvægt intravenøst eller intraossøst første gang i forbindelse med 3. stød og gentaget hvert 3.-5. min.
  • Ved administration i perifer vene eller knogle skal injektion følges af 20-50 ml 0,9 % saltvand eller i løbende drop og løft af ekstremiteten, så det hurtigere når det centrale kredsløb.
  • Adrenalin gives optimalt i CVK.

Septisk shock  

 • Kan anvendes som supplement til noradrenalininfusion, hvis denne alene er utilstrækkelig.
 • Startdosis 0,01-0,05 mikrogram/kg legemsvægt/min., som øges til effekt.
 • Bør gives som i.v. infusion af fortyndet opløsning fra styrbar mekanisk pumpe til CVK under kontrol af ekg, blodtryk, perifer perfusion, lactat og diurese og evt. vejledt af hjerteminutvolumen.

Bronkospasme i øvre luftveje 

 • Adrenalin inhalation kan være indiceret ved akut larynxødem, subglottisk laryngit, laryngotrakeo-bronkitis, bronchiolitis og andre sygdomme med luftvejsobstruktion af øvre luftveje og ledsagende bronkospasme.
 • Samme dosering til børn og voksne: 2 mg Adrenalin (1 mg/ml) + 2 ml NaCl = 4 ml opløsning i alt.

 

Bemærk 

 • Større doser kan være nødvendige til patienter i behandling med β-blokkere, da β-blokkere antagoniserer det normale terapeutiske respons af adrenalin.

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Fæokromocytom
 • Hypokaliæmi
 • Hypertension, især forbundet med arteriosklerose, hvor der kan opstå hjerneblødning.
 • Tyrotoksikose på grund af den i forvejen øgede sympatiske tonus.

 

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin.  

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Kroniske lungesygdomme
 • Angina pectoris
 • Kardiovaskulære lidelser, inkl. hypertension og cerebrovaskulær insufficiens.

 

Natriumindhold:
1 injektionssprøjte (10 ml) indeholder 1,54 mmol natrium, som svarer til 90 mg natriumchlorid.  

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Fejlagtigt gives adrenalin i.v. i stedet for i.m. Normaldosis ved anafylaktisk shock (0,5 mg) gives i.v. i stedet for i.m., hvilket medfører overdosering. Myokardieinfarkt.
Forkert indstillet infusionshastighed. Risiko for hjertestop.
Forveksling af atropin og adrenalin. Hjertesvigt og nedsat hjertepumpefunktion.
Forveksling af dosis i sprøjte med adrenalin og sprøjte med suxamethon. Hjertestop.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Angina pectoris, Arytmier  (ved høje doser), Atrieflimren, Myokardieinfarkt, Stress kardiomyopati Palpitationer, Takykardi
Øjne Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Nekrose på indstiksstedet
Undersøgelser Ekg-forandringer
Metabolisme og ernæring Acidose, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi Nedsat appetit
Nervesystemet Forværring af parkinsonisme, Hemiparese, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion, Psykose Irritabilitet, Rastløshed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Urinretention
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Lungeødem
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Hypertension, Subaraknoidal blødning, Synkope Bleghed

Interaktioner

Anden medicin sammen med Adrenalin "Martindale Pharma"
 • Adrenalin kan forstærke virkningen af flere lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning.
 • Patienter i behandling med β-blokkere kan kræve højere dosering af adrenalin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mindre end 400 gravide 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko.  

I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Forbudt

Anvendelse af Adrenalin "Martindale Pharma" medfører diskvalifikation af den sportsudøvende i konkurrencer.  

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Adrenalin "Martindale Pharma" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Adrenalin "Martindale Pharma" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Giver en dramatisk blodtryksstigning efter i.v. indgift. Stigningen i det systoliske blodtryk er større end stigningen i det diastoliske, hvilket resulterer i et øget pulstryk.
 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minutvolumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator, især ved asthma bronchiale.
 • Virkningen efter s.c. injektion indtræder efter 3-5 minutter.
 • Hurtigere virkning indtræder ved i.m. injektion, hvilket kan benyttes ved akut behandling.

Farmakokinetik

 • Pga. lokal karkontraktion ved subkutan administration er absorptionen udstrakt til 0,5-1 time.
 • Absorberes let fra luftvejene efter inhalation eller direkte indgift i endotrakeal tube.
 • Øjeblikkelig virkning ved intravenøs og intraossøs indgift.
 • Intratrakeal applikation kan anvendes ved akut bronkospasme i øvre luftveje, hvor anden bronkodilator behandling ikke er til rådighed.
 • Plasmahalveringstid 2-3 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2,5-3,5. 

 

Holdbarhed 

Opbevares beskyttet mod lys.  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,1 mg/ml
Adrenalin "Martindale Pharma"
453149
10 x 10 ml
642,95 6,43 32,15

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

11.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...