Dobutrex®

C01CA07
 
 
Sympatomimetisk middel med direkte, overvejende β1-receptorstimulerende virkning. Har en vis α- og β2-receptorstimulerende effekt.

Anvendelsesområder

 • Hjertepumpesvigt.
 • Intermitterende behandling af svær hjerteinsufficiens.
 • Behov for akut ophævelse eller reduktion af β-receptorblokade, fx ved svær, akut forgiftning med β-blokerende lægemidler. Se endvidere β-blokkere (forgiftninger).
 • Akutte tilstande med mistænkt eller verificeret nedsat hjerteminutvolumen. Se endvidere Shockbehandling.

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 12,5 mg dobutaminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • 2,5-10 mikrogram/kg legemsvægt/minut som i.v. infusion (under ekg-overvågning) evt. stigende med 2,5 mikrogram/kg/minut hvert 15.-30. minut til 40 mikrogram/kg/minut efter effekt.
 • Ved seponering bør dosis aftrappes langsomt.
 • Kan gives i perifer vene.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Uomdannet dobutamin og metabolitter udskilles renalt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Ventrikulære takyarytmier.
 • Fæokromocytom.
 • Idiopatisk hypertrofisk subaortisk stenose.

Forsigtighedsregler

 • Hypovolæmi bør korrigeres inden behandling.
 • Forsigtighed ved hyper- og hypotoni og iskæmiske hjertelidelser efter AMI eller nylige episoder med angina pectoris.
 • Ved ventrikulær ekstrasystoler er der risiko for hypokaliæmi, og monitorering af plama-kalium anbefales.
 • Ved alvorlige arytmier i anamnesen bør patienten overvåges med kontinuerlig ekg.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Arytmier, Palpitationer.
Kvalme.
Hovedpine.
Brystsmerter.
Dyspnø.
Sjældne (0,01-0,1 %) Myokardieiskæmi.
Hypokaliæmi.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Hypertension, Hypotension, Tromboflebitis.

Hypotension opleves hyppigt i klinikken ved behandling af hjerteinsufficiens. 

Interaktioner

 • Ascorbinsyre øger virkningen af dobutamin.
 • COMT-hæmmere, fx entacapon, og carvedilol kan øge virkningen af dobutamin.
 • Effekten af dobutamin bliver svækket ved samtidig administration af β-blokkere.
 • Bør anvendes med forsigtighed i forbindelse med halogenerede anæstetika pga. risiko for hjertearytmier.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af dobutamin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Den primære virkning er en forøgelse af hjertets kontraktionskraft (positiv inotrop effekt).
 • Den kronotrope, hypertensive, arytmogene og vasodilaterende effekt af dobutamin er forholdsvis ringe.
 • Dobutamin forøger slagvolumen og minutvolumen og nedsætter ventrikulært fyldningstryk samt total systemisk og pulmonær karmodstand.
 • Efter i.v. indgift indtræder virkningen i løbet af 1-2 minutter.
 • Maksimal virkning efter ca. 10 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt i leveren til den inaktive hovedmetabolit 3-methoxymethyldobutamin.
 • Plasmahalveringstid 2-3 minutter.
 • Uomdannet substans og metabolitter konjugeres til glucuronsyre og udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 2,5-4. 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Koncentrat til infusionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid-, glucose- eller natrium-glucose-infusionsvæske efter følgende skema: 

 

Legemsvægt i kg  

Antal ml  

koncentrat til infusionsvæske  

Antal ml  

isotonisk infusionsvæske  

40 

20 

80 

50 

25 

75 

60 

30 

70 

70 

35 

65 

80 

40 

60 

90 

45 

55 

100 

50 

50 

1 ml/time af blandingen svarer til 1 mikrog/kg legemsvægt/min. 


Bemærk 

 • Bør gives i nøje regulerbar dosering fra mekanisk pumpe under tæt og helst kontinuerlig kontrol af ekg og blodtryk.

 

Forligelighed ved infusion  

 • Dobutamin er ustabilt i basisk miljø, og der må ikke anvendes alkaliske infusionsvæsker (pH over 8) som fx natriumhydrogencarbonat-infusionsvæske.
 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdige opløsning er kemisk holdbar i højst 24 timer, men bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriummetabisulfit
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 12,5 mg/ml 090309
5 x 20 ml
597,35 238,94

Referencer

3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

29.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...