Insulin aspart "Sanofi"

A10AB05
 
 

Hurtigt indsættende og kortvarigt virkende insulinanalog. Fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi. 

Insulin aspart "Sanofi" er et biosimilært lægemiddel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Undgå forveksling af insulinpenne og reagér på blodglucoseværdi, der er overraskende høj eller lav. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 enheder insulin aspart. 

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 100 enheder insulin aspart.
Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 enheder insulin aspart. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 1 år 

 • Individuel s.c. dosering.
 • Skal anvendes i kombination med insulin med middellang eller lang virkningstid.
 • Er et måltidsinsulin, som:
  • Bør tages 0-2 minutter før måltidets start.
  • Kan evt. tages senest 20 minutter efter måltidets start. Dog bør blodglucose monitoreres nøje ved indgivelse til børn efter dagens sidste måltid for at undgå natlig hypoglykæmi.

 

Initialdosis 

 • Type 1-diabetes
  • Ca. 50 % af total daglig insulindosis.
 • Type 2-diabetes
  • Initialt 4 enheder s.c. ved et eller flere måltider.
  • Evt. dgl. dosisjustering kan overvejes pga. selvmålt plasma-glucose (SMPG) jf. tabel nedenfor.
   • Dosis inden morgenmaden justeres jf. SMPG inden frokost den foregående dag.
   • Dosis inden frokost justeres jf. SMPG inden aftensmad den foregående dag.
   • Dosis inden aftensmad justeres jf. SMPG inden sengetid den foregående dag.
 • SMPG*  

  Dosisjustering  

  mmol/l 

  mg/dl 

  Enhed 

  < 4,0 

  < 71 

  -1 

  4,0-7,0 

  71-126 

  Uændret 

  > 7,0 

  > 126 

  +1 

 • Ovennævnte er det ideelle mål og må justeres i forhold til den enkelte patient, specielt i relation til risikoen for hypoglykæmi.
 • Dosis justeres med 2-4 dages interval.
 • Det er ofte en fordel at starte med at justere dosis før morgenmad, efterfulgt af dosis før frokost, og herefter dosis før aftensmad.
 • Før hurtigtvirkende måltidsinsulin justeres, bør faste-plasma-glucose være i niveau, hvilket opnås ved at justere det langsomtvirkende basal insulin.


Indgivelse
 

 • Subkutan injektion
  • Gives s.c. i abdominalvæg eller overarm.

 

Bemærk: 

 • Injektionsvæske i pen eller cylinderampul (til brug i genanvendelig pen) må udelukkende gives som s.c. injektion. Ved anden administration, henvises til præparat i hætteglas.
 • Vigtigt - se mere Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
 • Injektionssted skal varieres inden for samme område for at nedsætte risiko for lipodystrofi.

 

Bemærk - Generelt

 • Individuel dosisjustering og nøje monitorering hos ældre i alderen 65-75 år.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. Leversygdom som fedtlever og cirrose medfører ofte insulinresistens, ændret omsætning af insulin og behov for justering af insulindoser. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende P-glucosekontrol
Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Ukorrekt håndtering
Dobbeltadministration. Patient får bl.a. sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Insulinindgift trods lavt P-glucoseniveau. Alvorlig hypoglykæmi.
Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse. Alvorlig hypoglykæmi.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Alvorlig hypoglykæmi.
Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Alvorlig hypoglykæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Akkommodationsbesvær, Diabetisk retinopati
Immunsystemet Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Lipodystrofi
Hud og subkutane væv Fixed drug eruption, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Perifer neuropati
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion
Ikke kendt hyppighed
Hud og subkutane væv Kutan amyloidose

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: For insulin aspart er der data for ca. 350 eksponerede gravide.
Der er data for mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin eller insulinanaloger under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning, herunder medfødte misdannelser og spontanaborter, er overordnet noget højere end i baggrundspopulationen. Der er dog generelt konsensus om, at dette kan henføres til den underliggende specifikke sygdom og ikke insulin eller insulinanaloger. Risikoen for medfødte malformationer varierer i forhold til den underliggende sygdom og synes specielt ikke væsentlig øget for gestational diabetes. Ligeledes synes risikoen for spontanabort i betydeligt omfang relateret til den glykæmiske kontrol. 

Datamængden varierer de enkelt insulinanaloger imellem, men der er ikke noget, som tyder på, at risikoen for uønskede fosterpåvirkninger varierer imellem de enkelte analoger eller i forhold til human insulin. Der er flest data for insulin lispro, insulin aspart og insulin detemir. 

Se endvidere Type 1-diabetes

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insulin aspart er en human insulinanalog.  

Insuliner og insulinanaloger:  

 • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen.
 • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 15 minutter efter subkutan injektion og er maksimal mellem 1. og 3. time.
 • Virkningsvarighed 3-5 timer, afhængig af dosis.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 30-40 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 7-7,8. 

Håndtering

Bemærk: 

 • Cylinderampuller
  • Er beregnet til anvendelse sammen med Sanofi flergangspenne JuniorSTAR, Tacipen, AllStar og AllStar PRO.
  • Injektionsvæske i cylinderampul må udelukkende gives som s.c. injektion.
 • Fyldte penne
  • Den fyldte pen leverer 1-80 enheder i trin på 1 enhed.
  • Injektionsvæske i penne må udelukkende gives som s.c. injektion.

 

Holdbarhed

 • Injektionsvæske, som ikke er i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne, idet injektionsvæske, som har været frosset, ikke må anvendes.
  • Pennen skal opbevares med påsat hætte.
 • Cylinderampuller og penne, som er i brug:
  • Kan opbevares i højst 4 uger ved temperaturer på højst 30°C beskyttet mod lys.
  • ikke opbevares i køleskab.
  • Må ikke fryses.

Bemærk: 

 • Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 100 E/ml 199965
10 ml
167,25 16,73 6,69
(B) injektionsvæske, opl. i pen 100 E/ml 110313
5 x 3 ml
209,05 13,94 5,57
(B) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 100 E/ml 468352
5 x 3 ml
209,05 13,94 5,57

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  100 E/ml

Mål i mm: 166 x 18
Insulin aspart "Sanofi"
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Insulin aspart "Sanofi"
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i cylinderampul  100 E/ml

Mål i mm: 64 x 11
Insulin aspart "Sanofi" cylinderampul
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1 - 80 enheder.
 
AllStar® PRO, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
Injektionspen til dosering af 1/2 - 30 enheder
 
JuniorStar®, Injektionspen til insulin ampuller
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4164. Wang H, Wender-Ozegowska E, Garne E et al. Insulin analogues use in pregnancy among women with pregestational diabetes mellitus and risk of congenital anomaly: a retrospective population-based cohort study. BMJ Open. 2018; 8(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29478010 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4166. Nørgaard K, Sukumar N, Rafnsson S et al. Efficacy and Safety of Rapid-Acting Insulin Analogs in Special Populations with Type 1 Diabetes or Gestational Diabetes: Systematic Review and Meta-Analysis. Diabetes Ther. 2018; 9(3):891-917, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29623593 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4170. Patti AM, Giglio RV, Pafili K et al. Pharmacotherapy for gestational diabetes. Expert Opin Pharmacother. 2018; 19(13):1407-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30136869 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4168. Mukerji G, Feig DS. Pharmacological Management of Gestational Diabetes Mellitus. Drugs. 2017; 77(16):1723-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28864965 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4165. Toledano Y, Hadar E, Hod M. Safety of insulin analogues as compared with human insulin in pregnancy. Expert Opin Drug Saf. 2016; 15(7):963-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145344 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4167. Herrera KM, Rosenn BM, Foroutan J et al. Randomized controlled trial of insulin detemir versus NPH for the treatment of pregnant women with diabetes. Am J Obstet Gynecol. 2015; 213(3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070699 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4169. Insulin degludec. Uncertainty over cardiovascular harms. Prescrire Int. 2014; 23(150):149, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25121146 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

29.03.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...