Calcitonin "2care4"

H05BA01
 
 
Calciumstofskifteregulerende middel. Plasmacalciumsænkende polypeptidhormon.

Anvendelsesområder

 • Hypercalcæmi ved malign sygdom
 • Forebyggelse af akut knogletab ved immobilisering - fx ved nylig fraktur pga. osteoporose
 • Ostitis deformans (Pagets knoglesygdom) hvor anden behandling er utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig.

 

Bemærk: Behandling af ostitis deformans (Pagets knoglesygdom) bør indledes på sygehusafdelinger med særlig erfaring inden for dette område (Regionsfunktion). 

Dispenseringsform

Injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 IE calcitonin (som syntetisk laksecalcitonin). 

Doseringsforslag

Hypercalcæmi ved malign sygdom 

 • Individuelt. Sædvanligvis initialt 100 IE hver 6.-8. time i.m. eller s.c. Kan administreres i.v. efter rehydrering. Efter 1-2 dage kan dosis øges til højst 400 IE hver 6.-8. time og i svære tilfælde til 10 IE/kg. givet i 500 ml isotonisk NaCl-opløsning som i.v. infusion over 6 timer (ofte givet som fx 600 IE i.v.).

 

Forebyggelse af akut knogletab 

 • 100 IE 1 gang dgl. eller 50 IE 2 gange dgl. Ved påbegyndt remobilisering kan dosis reduceres til 50 IE 1 gang dgl. Gives i.m. eller s.c. Behandlingsvarighed sædvanligvis 2 uger og højst 4 uger.

 

Ostitis deformans (Pagets knoglesygdom) 

 • Individuelt. Sædvanligvis 100 IE dgl., men effekt er også set ved 50 IE 3 gange ugtl. Gives i.m. eller s.c. Behandlingsvarighed normalt højst 3 mdr. og i særlige tilfælde maksimalt 6 mdr.

 

Bemærk: 

 • Administration ved sovetid kan mindske risikoen for kvalme og opkastning.
 • Behandlingsvarigheden bør være så kort som muligt pga. øget risiko for maligne sygdomme.
 • Manglende erfaring vedr. brug til børn.

Kontraindikationer

Hypocalcæmi.

Forsigtighedsregler

Ved mistanke om overfølsomhed for calcitonin bør der udføres hudtest før behandlingen. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Hud og subkutane væv Rødme
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Malign sygdom  (ved langtidsbehandling)
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Synsforstyrrelser
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nyrer og urinveje Polyuri
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi  (forbigående)
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion)
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Tremor

Interaktioner

 • Dosisjustering af calciumantagonister og digoxin kan være nødvendig pga. calcitonins effekt på calciumniveauet.
 • Samtidig brug af bisfosfonater kan øge den calciumsænkende virkning.
 • Calcitonin kan reducere plasmakoncentrationen af lithium.

Graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Absorption er usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Bindes til specifikke membranreceptorer lokaliseret i skelettet, i nyrerne og i CNS og øger udskillelsen af calcium.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 23 minutter (s.c.) og 1 time (i.m.).
 • Biotilgængelighed 71 % (s.c.) og 66 % (i.m.).
 • Plasmahalveringstid 1-1,5 timer (s.c.) og ca. 1 time (i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Fortyndes med 500 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske anvendes umiddelbart.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 IE/ml 035503
5 x 1 ml
2.650,70 530,14 530,14

Substitution

injektions- og infusionsvæske, opl. 100 IE/ml
Miacalcic Essential Pharma, Calcitonin, injektions- og infusionsvæske, opl. 100 IE/ml
 
 
 

Revisionsdato

03.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...