Isturisa

H02CA02
 
 

Osilodrostat hæmmer kortisolsyntesen gennem hæmning af CYP11B1-enzymet i binyrerne. 

Anvendelsesområder

Behandling af endogent Cushings syndrom hos voksne. 

 

Osilodrostat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til endokrinologi eller intern medicin. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 1 mg, 5 mg eller 10 mg osilodrostat (som fosfat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg 2 gange dgl.
 • Dosis titreres gradvist ved at øge dosis med 1-2 mg 2 gange dgl. med mindst 1 uges mellemrum på baggrund af respons og tolerance.
 • Anbefalet maksimal dosis er 30 mg 2 gange dgl.

 

Glemt dosis  

Glemt dosis springes over. Næste dosis tages på næste planlagte tidspunkt. 

 

Bemærk 

 • For patienter af asiatisk herkomst anbefales en reduceret startdosis på 1 mg 2 gange dgl.
 • Kan tages sammen med eller uden mad.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Niveauet af frit kortisol i urin (UFC) bør tolkes med forsigtighed pga. reduceret udskillelse. Alternative metoder til monitorering af kortisol bør overvejes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh B): Anbefalet startdosis 1 mg 2 gange daglig.
 • Stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C): Anbefalet startdosis 1 mg én gang dagligt om aftenen, med en indledende optitrering til 1 mg 2 gange daglig.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Hypokortisolisme 

 • Kortisolniveauer bør monitoreres regelmæssigt pga. risiko for hypokortisolisme-relaterede hændelser. Desuden ved øget behov for kortisol, fx fysisk eller psykisk belastning, eller ændring i samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke eksponeringen af osilodrostat, se Interaktioner.
 • Patienter skal gøres opmærksom på tegn og symptomer på hypokortisolisme (fx kvalme, opkastning, træthed, abdominalsmerter, appetitløshed og svimmelhed).

 

QT-forlængelse 

 • Osilodrostat er forbundet med en dosisafhængig forlængelse af QT-intervallet.
 • Der bør tages ekg før behandling og regelmæssigt under behandling.
 • Hypokaliæmi, hypocalcæmi og hypomagnesiæmi skal korrigeres før behandling og monitoreres periodisk under behandling.
 • Bør anvendes med forsigtighed, og fordele og risiko afvejes ved risikofaktorer for QT-forlængelse, så som:
  • medfødt langt QT-syndrom
  • signifikant kardiovaskulær sygdom (inklusive kongestiv hjerteinsufficiens, nyligt myokardieinfarkt, ustabil angina, vedvarende ventrikulær takykardi, udtalt hjerteblok og klinisk signifikant bradyarytmier.

Kortikotrof tumor vækst 

 • Seponering af behandling med osilodrostat bør overvejes hos patienter, der under behandling udvikler MR-verificeret invasiv kortikotrof tumor.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjet serum-kortikotropin (ACTH), Forhøjet serum-testosteron.
Binyrebarkinsufficiens, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hududslæt.
Hypotension, Ødemer.
Almindelige (1-10%) Takykardi.
Utilpashed.
Forhøjede levertransaminaser, Forlænget QT-interval.
Acne*, Hirsutisme*.
Synkope.

* Frekvens "Meget almindelige" ved kvinder. 

Interaktioner

Forlængelse af QT-interval 

Samtidigt behandling med lægemidler, der kan påvirke QT-intervallet, kan føre til QT-forlængelse ved kendte hjerterytmeforstyrrelser. Ved skift fra lægemidler som pasireotid og ketoconazol bør en udvaskningsperiode overvejes. 

 

Potente enzyminhibitorer og -induktorer 

Forsigtighed ved initiering eller seponering af samtidigt administrerede lægemidler, som er kraftige enzyminhibitorer eller -induktorer.  

 

Indvirkning på farmakokinetik på andre lægemidler 

Osilodrostat er en mild CYP2D6- og CYP3A4/5-hæmmer, en mild til moderat CYP2C19-hæmmer og en moderat CYP1A2-hæmmer. Osilodrostat bør derfor anvendes med forsigtighed, når det administreres samtidigt med følsomme CYP2C19-substrater eller CYP1A2-substrater (fx teofyllin, tizanidin) med snævert terapeutisk indeks.  

Se tabeller i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Prækliniske studier tyder på et væsentligt teratogent potentiale ved relevante doser.  

Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker kontraception. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps.

Forgiftning

Ved formodet overdosering bør behandlingen afbrydes, kortisolniveauer kontrolleres, og om nødvendigt initieres kortikosteroid-tilskud. 

Farmakodynamik

Osilodrostat hæmmer 11β-hydroxylase (CYP11B1), som er det enzym, der er ansvarlig for det sidste trin i biosyntesen af kortisol i binyren. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 60 min.
 • Fordelingsvolumen 1,4 l/kg.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter via glucuronidering og CYP3A4, 2B6 og 2D6-oxidering.
 • Ca. 90% udskilles gennem nyrerne primært som inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid for osilodrostat ca. 4 timer. For metabolitterne noget længere.

Indholdsstoffer

Osilodrostatfilmovertrukne tabletter  1 mgfilmovertrukne tabletter  5 mgfilmovertrukne tabletter  10 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg, filmovertrukne tabletter 10 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg 507325
60 stk. (blister)
16.053,45
(BEGR) filmovertrukne tabletter 5 mg 440044
60 stk. (blister)
64.174,15
(BEGR) filmovertrukne tabletter 10 mg 577746
60 stk. (blister)
67.384,20

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
Y1, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
Y2, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,1 x 7,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Y3, NVR
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 9,1 x 9,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

17.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...