AYVAKYT

L01EX18
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

Inoperable eller metastatiske, gastro-intestinale bindevævstumorer (GIST), der har trombocytafledt vækstfaktor-receptoralfa (PDGFRA) D842V-mutation. 

 

Avapritinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg, 200 mg eller 300 mg avapritinib. 

Doseringsforslag

Voksne. 300 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Tages på tom mave, mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter mad.
 • Ved opkastning efter indtagelse, skal der ikke tages en erstatningsdosis.
 • Glemt dosis kan tages, hvis der er mere end 8 timer til næste planlagte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Behandlingen bør nøje overvejes ved stærkt nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR< 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C). 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Komplette blodtal samt leverfunktionsundersøgelser anbefales regelmæssigt under behandlingen.
 • Forsigtighed ved øget blødningsrisiko og patienter i AK-behandling. Rutinemæssig overvågning for tegn på blødning med blodtælling og koagulationsparametre anbefales.
 • Kognitiv påvirkning er rapporteret under behandling med avapritinib. Alle patienter bør monitoreres for tegn på nye eller forværrede kognitive symptomer inkl. øget glemsomhed og konfusion.
 • Forsigtighed ved kendt QT-forlængelse i anamnesen eller prædisposition herfor, da avapritinib kan forlænge QT-intervallet.
 • Væskeretention er rapporteret hos patienter i behandling med avapritinib. Regelmæssig vurdering af vægt og luftvejssymptomer anbefales.
 • Direkte sollys bør undgås pga. fototoksicitet.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni.
Tåreflåd.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed, Træthed.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin.
Nedsat appetit.
Hukommelsesbesvær.
Kognitiv dysfunktion.
Hududslæt, Ændring af hårfarve.
Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Trombocytopeni.
Conjunctivitis, Fotofobi, Intraokulær blødning, Konjunktival blødning, Sløret syn.
Ascites, Flatulens, Gastro-intestinal blødning, Obstipation, Stomatitis, Synkebesvær, Øget spytsekretion.
Balanceforstyrrelser, Kraftesløshed, Kuldefornemmelse, Temperaturstigning, Utilpashed.
Hypoalbuminæmi.
Forhøjet plasma-kreatinin, Forlænget QT-interval, Vægtændring.
Dehydrering, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Artralgi, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter.
Afasi, Hovedpine, Hypokinesi, Perifer neuropati, Tremor.
Angst, Depression, Dysartri, Døsighed, Konfusion, Søvnløshed.
Akut nyreskade, Hæmaturi.
Dyspnø, Hoste, Nasal tilstopning, Pleuraekssudat.
Alopeci, Fotosensibilitet, Hudkløe, Hyperpigmentering af huden, Palmar-plantar erytrodysæstesi.
Cerebral hæmoragi, Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Perikardiel ekssudation.
Tumorblødning.
Encefalopati.
Pulmonal blødning.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med stærke eller moderate CYP3A-hæmmere, som fx ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, erythromycin, clarithromycin, lopinavir og ritonavir, bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Hvis samtidig anvendelse ikke kan undgås, skal dosis af avapritinib reduceres fra 300 mg 1 gang dgl til 100 mg 1 gang dgl.
 • Samtidig behandling med stærke og moderate CYP3A-induktorer, som fx dexamethason, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, phenobarbital, fosphenytoin, primidon, bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, dabrafenib og naturlægemidler med perikon, bør undgås.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler.  

Referencer: 691, 692, 1550, 2789, 2790, 2954, 2955, 3966, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen.  

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Tyrosinkinase inhibitor rettet imod PDGFR og KIT, herunder PDGFRA med D842V-mutation. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer,
 • Steady state efter 15 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 17 l/kg.
 • Metaboliseres primært i leveren via CYP3A4, CYP3A5 og i mindre grad via CYP2C9.
 • Plasmahalveringstid 32-57 timer.
 • Ca. 70% udskilles med fæces og ca. 18% gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Avapritinibfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  200 mgfilmovertrukne tabletter  300 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 571870
30 stk.
284.080,85 9.469,36 28.408,09
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 101175
30 stk.
284.080,85 9.469,36 14.204,04
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 588201
30 stk.
284.080,85 9.469,36 9.469,36

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
BLU, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
BLU, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 16
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
BLU, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 18
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

04.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...