AYVAKYT

L01EX18
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Inoperable eller metastatiske, gastro-intestinale bindevævstumorer (GIST), der har trombocytafledt vækstfaktor-receptoralfa (PDGFRA) D842V-mutation.
 • Fremskreden systemisk mastocytose (AdvSM) som monoterapi til behandling af aggressiv systemisk mastocytose (ASM), systemisk mastocytose med associeret hæmatologisk neoplasme (SM -ANH) eller mastcelleleukæmi (MCL) efter mindst en tidligere behandling.

 

Avapritinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg, 200 mg eller 300 mg avapritinib. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • GIST. 300 mg 1 gang dgl.
 • AdvSM. 200 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Kan om nødvendigt knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Tages på tom mave, mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter mad.
 • Ved opkastning efter indtagelse, skal der ikke tages en erstatningsdosis.
 • Glemt dosis kan tages, hvis der er mere end 8 timer til næste planlagte dosis.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, erfaring savnes

 • GFR 0-30 ml/min.

  Behandlingen bør nøje overvejes ved stærkt nedsat nyrefunktion. Der findes ingen data ved GFR< 30 ml/min. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Stærkt nedsat leverfunktion, (Child-Pugh C). 

Forsigtighed, dosisjustering 

Startdosis nedsættes ved: 

 • GIST. 200 mg 1 gang dgl.
 • AdvSM. 100 mg 1 gang dgl.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Komplette blodtal samt leverfunktionsundersøgelser anbefales regelmæssigt under behandlingen.
 • Forsigtighed ved øget blødningsrisiko og patienter i AK-behandling. Rutinemæssig overvågning for tegn på blødning med blodtælling og koagulationsparametre anbefales.
 • Kognitiv påvirkning er rapporteret under behandling med avapritinib. Alle patienter bør monitoreres for tegn på nye eller forværrede kognitive symptomer inkl. øget glemsomhed og konfusion.
 • Forsigtighed ved kendt QT-forlængelse i anamnesen eller prædisposition herfor, da avapritinib kan forlænge QT-intervallet.
 • Væskeretention er rapporteret hos patienter i behandling med avapritinib. Regelmæssig vurdering af vægt og luftvejssymptomer anbefales.
 • Direkte sollys bør undgås pga. fototoksicitet.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni
Øjne Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Kognitiv dysfunktion
Hud og subkutane væv Hududslæt, Ændring af hårfarve
Vaskulære sygdomme Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Øjne Conjunctivitis, Intraokulær blødning, Konjunktival blødning, Sløret syn Fotofobi
Mave-tarm-kanalen Ascites, Gastro-intestinal blødning, Stomatitis Flatulens, Obstipation, Synkebesvær, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser Kraftesløshed, Kuldefornemmelse, Temperaturstigning, Utilpashed
Undersøgelser Forlænget QT-interval Forhøjet plasma-kreatinin, Vægtændring
Metabolisme og ernæring Dehydrering, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi Hypoalbuminæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Muskelkramper, Rygsmerter Myalgi
Nervesystemet Afasi, Hypokinesi, Perifer neuropati, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Depression, Dysartri, Konfusion Døsighed, Søvnløshed
Nyrer og urinveje Akut nyreskade, Hæmaturi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pleuraekssudat Hoste, Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet, Palmar-plantar erytrodysæstesi Hudkløe, Hyperpigmentering af huden
Vaskulære sygdomme Cerebral hæmoragi, Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Perikardiel ekssudation
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Tumorblødning
Nervesystemet Encefalopati
Vaskulære sygdomme Pulmonal blødning

Interaktioner

Anden medicin sammen med AYVAKYT
 • Samtidig behandling med stærke eller moderate CYP3A-hæmmere, som fx ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, erythromycin, clarithromycin, lopinavir og ritonavir, bør undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Hvis samtidig anvendelse ikke kan undgås, skal dosis af avapritinib reduceres for GIST fra 300 mg til 100 mg 1 gang dgl. og for AdvSM fra 200 mg til 50 mg 1 gang dgl..
 • Samtidig behandling med stærke og moderate CYP3A-induktorer, som fx dexamethason, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, phenobarbital, fosphenytoin, primidon, bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, dabrafenib og naturlægemidler med perikon, bør undgås.
 • Omsætningen kan påvirkes ved samtidig indtagelse af grapefrugtjuice, se Lægemiddelinteraktioner med føde.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 1550, 2789, 2790, 2954, 2955, 3966, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 1 måned efter afslutning af behandlingen.  

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Tyrosinkinase inhibitor rettet imod PDGFR og KIT, herunder PDGFRA med D842V-mutation. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer,
 • Steady state efter 15 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 17 l/kg.
 • Metaboliseres primært i leveren via CYP3A4, CYP3A5 og i mindre grad via CYP2C9.
 • Plasmahalveringstid 32-57 timer.
 • Ca. 70 % udskilles med fæces og ca. 18 % gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 100 mg, Blueprint  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 200 mg, Blueprint  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 300 mg, Blueprint  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages på tom mave mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Synkes hele.

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 571870
30 stk.
281.968,85 9.398,96 28.196,89
(BEGR) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 101175
30 stk.
281.968,85 9.398,96 14.098,44
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 588201
30 stk.
281.968,85 9.398,96 9.398,96

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
BLU, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
BLU, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 16
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
BLU, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 18
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

07.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...