Jyseleca

L04AA45
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel i gruppen JAK-inhibitor til behandling af reumatoid artritis og colitis ulcerosa. 

Anvendelsesområder

 • Moderat til svær aktiv reumatoid artritis, når der er opnået utilstrækkeligt respons på eller er intolerance over for et eller flere disease-modifying anti-rheumaric drugs (DMARD’er), som monoterapi eller i kombination med methotrexat.
 • Moderat til svær colitis ulcerosa, når der har været et utilstrækkeligt respons med, tabt respons til, eller var intolerance over for enten konventionel behandling eller en biologisk agens.

Filgotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til overnævnte sygdomme.  

 

I seneste anbefaling fra Medicinrådet er der rejst bekymring vedrørende påvirkning af mandlig fertilitet ved behandling med filgotinib, hvorfor Medicinrådet ikke anbefaler filgotinib som mulig standardbehandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 200 mg filgotinib. 

Doseringsforslag

Reumatoid artritis 

 • Voksne
  • 200 mg 1 gang dgl.

 

Colitis ulcerosa 

 • Voksne
  • 200 mg 1 gang dgl. som induktions- og vedligeholdelsesdosis.
  • Ved utilstrækkelig behandlingsfordel efter 10 ugers induktionsbehandling kan gives yderligere 12 ugers induktionsbehandling.
  • Ved manglende behandlingsfordel efter i alt 22 ugers induktionsbehandling bør filgotinib seponeres.

 

Laboratorieværdier og vejledning i overvågning 

 • Vejledning i laboratorieovervågning og initiering eller afbrydelse af dosis er angivet i tabel 1.

 

Tabel 1: Laboratorieværdier og vejledning i overvågning 

Laboratorieværdier  

Handling  

Vejledning i monitorering  

Absolut neutrofiltal (ANC)  

Behandling må ikke initieres eller skal afbrydes, hvis ANC er < 1 x 109 celler/l. Behandling kan genoptages, når ANC er over denne værdi igen.  

Inden initiering af behandling og derefter rutinemæssigt dvs. kontrol hver 14. dag x 4, derefter hver 8-12 uge. 

Absolut lymfocyttal (ALC)  

Behandling må ikke initieres eller skal afbrydes, hvis ALC er < 0,5 x 109 celler/l. Behandling kan genoptages, når ALC er over denne værdi igen. 

Inden initiering af behandling og derefter rutinemæssigt dvs. kontrol hver 14. dag x 4, derefter hver 8-12 uge. 

Hæmoglobin (Hgb)  

Behandlingen må ikke initieres eller skal afbrydes, hvis Hgb er < 8 g/dl (svarende til ca. 5 mmol/l). Behandlingen kan påbegyndes igen, når Hgb igen er over denne værdi.  

Inden initiering af behandling og derefter rutinemæssigt dvs. kontrol hver 14. dag x 4, derefter hver 8-12 uge. 

Lipidværdier 

Behandlingen må ikke initieres ved forhøjede lipider, dvs LDL > 3. Evt. hyperlipidæmi behandles efter vanlige retningslinjer (5271)

Lipidværdier måles 12 uger efter initieringen af behandlingen og derefter årligt i henhold til internationale kliniske retningslinjer for hyperlipidæmi. 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne bør synkes hele, da der ikke er udført test mht. deling, knusning eller tygning.
 • Kan om nødvendigt knuses.
 • Tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Behandlingen skal pauseres, hvis en patient udvikler en infektion.
 • Ældre ≥ 75 år:
  • Reumatoid artritis: Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år, som bør få initial dosis på 100 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 200 mg x 1 ved manglende effekt, og hvis der ikke er bivirkninger.
  • Colitis ulcerosa: Erfaring savnes, ingen data. Filgotinib anbefales derfor ikke til ældre ≥ 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
Referencer: 5271

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Filgotinib er ikke blevet undersøgt hos patienter med nyresygdom i slutstadiet (GFR < 15 ml/min) og anbefales derfor ikke til brug hos disse patienter. 

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  En dosis på 100 mg en gang dgl. er anbefalet til patienter med moderat eller svært nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Filgotinib er ikke blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) og anbefales derfor ikke til brug hos disse patienter. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Aktiv eller latent tuberkulose (TB) eller andre alvorlige aktive infektioner.  

Forsigtighedsregler

 • JAK hæmmere bør kun anvendes til følgende patienter, hvis der ikke findes egnede behandlingsalternativer:
  • patienter > 65 år
  • patienter med øget risiko for alvorlig kardiovaskulær sygdom (såsom blodprop i hjertet eller slagtilfælde)
  • patienter med rygeanamnese og
  • patienter med øget risiko for kræft.
 • JAK-hæmmere bør anvendes med forsigtighed til patienter med risikofaktorer for blodpropper i lungerne og i dybe vener (venøs tromboemboli, VTE). Dosis bør reduceres hos risikopatienter hvis det er muligt.
 • Alle patienter bør screenes for TB, HIV og hepatitis, inden behandling påbegyndes.
 • Der er blevet rapporteret alvorlige infektioner (hyppigst pneumoni, tuberkulose (TB), øsofageal candidiasis og kryptokokinfektion) hos patienter i behandling med filgotinib. Forsigtighed efter eksponering for TB eller rejse i områder med endemisk TB eller mykoser. Samme forsigtighed ved underliggende tilstande, der kan prædisponere for infektion.
 • Forsigtighed ved ældre > 75 år, da de oftere får infektioner.
 • Der er rapporteret viral reaktivering, inklusive tilfælde af reaktivering af herpesvirus (bl.a. helvedesild) i kliniske studier. Hvis en patient udvikler helvedesild, skal behandling med filgotinib pauseres, indtil episoden er afhjulpet.
 • Hos patienter med øget risiko for hudcancer bør huden undersøges regelmæssigt, da der er set hyppigere forekomst af malignitet under behandling med filgotinib.
 • Brug af levende vacciner under, eller umiddelbart inden behandling med filgotinib, anbefales ikke.
 • Gastrointestinal perforation er rapporteret. Kendt divertikulose og tidligere divertikulit er risikofaktorer.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Lymfopeni
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i øvre luftveje
Nervesystemet Svimmelhed
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Neutropeni
Infektioner og parasitære sygdomme Herpes zoster*
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinkinase
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Hypofosfatæmi

*I kliniske studier hos patienter med reumatoid artritis var risikoen for herpes zoster højere hos kvindelige patienter, asiater, patienter ≥ 50 år samt hos patienter med en anamnese med herpes zoster, kronisk lungesygdom eller ved daglige doser filgotinib på 200 mg. 

Interaktioner

Kombination af filgotinib med andre potente immunsupprimerende lægemidler såsom ciclosporin, tacrolimus, biologiske DMARD’er (bDMARD’er) eller andre Januskinase (JAK)-hæmmere anbefales ikke, da en risiko for additiv immunsuppression ikke kan udelukkes. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfuldt risikoestimat. Prækliniske data tyder på et væsentligt teratogent potentiale ved klinisk relevante doser. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet anbefaler anvendelse af sikker kontraception under behandling og mindst en uge efter behandlingsophør. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Filgotinib er en selektiv hæmmer af JAK1 som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer af betydning for inflammation og immunfunktion.  

Farmakokinetik

 • Filgotinib metaboliseres primært til GS-829845, en aktiv cirkulerende metabolit, der er cirka 10 gange mindre potent end moderstoffet.
 • Den gennemsnitlige terminale plasmahalveringstid for filgotinib og GS-829845 er hhv. ca. 7 og ca. 19 timer.
 • Cirka 85 % af den administrerede dosis elimineres i urinen som filgotinib og dets metabolitter, mens cirka 15 % af dosen elimineres i fæces.

Håndtering af kapsler og tabletter

filmovertrukne tabletter 100 mg, Galapagos  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 200 mg, Galapagos  Ingen kærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Kan om nødvendigt knuses.

Administration

Bør synkes hele, da der ikke er udført test mht. deling, knusning eller tygning.

Tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Rheumatol.) filmovertrukne tabletter 100 mg 067309
30 stk.
9.552,05 318,40
(NBS) (Rheumatol.) filmovertrukne tabletter 100 mg 087210
30 stk. (Orifarm)
Udgået 12-12-2022
(NBS) (Rheumatol.) filmovertrukne tabletter 200 mg 161247
30 stk. (Orifarm)
Udgået 12-12-2022
(NBS) (Rheumatol.) filmovertrukne tabletter 200 mg 541898
30 stk.
9.552,05 318,40

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
GSI, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7 x 12
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
GSI, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8 x 17
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

5271. Borg C, Henriksen FL, Kanstrup H et al. Dyslipidæmi. Dansk Cardiologisk Selskab. 2023, https://www.cardio.dk/dyslipidaemi (Lokaliseret 22. maj 2023)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

15.03.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...