Jyseleca

L04AA45
 
 

Selektivt immunsuppressivt middel i gruppen JAK-inhibitor til behandling af reumatoid artritis. 

Anvendelsesområder

Moderat til svær aktiv reumatoid artritis, når der er opnået utilstrækkeligt respons på eller er intolerance over for et eller flere disease-modifying anti-rheumaric drugs (DMARD’er), som monoterapi eller i kombination med methotrexat. 

 

Filgotinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til overnævnte sygdom. Må kun udleveres på sygehus eller på apotek med recept udstedt af sygehuslæge eller speciallæge. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg eller 200 mg filgotinib. 

Doseringsforslag

 • 200 mg 1 gang dagligt.
 • Vejledning i laboratorieovervågning og initiering eller afbrydelse af dosis er angivet i tabellen nedenfor.

 

Tabel 1: Laboratorieværdier og vejledning i overvågning 

Laboratorieværdier  

Handling  

Vejledning i monitorering  

Absolut neutrofiltal (ANC)  

Behandling må ikke initieres eller skal afbrydes, hvis ANC er < 1 x 109 celler/l. Behandling kan genoptages, når ANC er over denne værdi igen.  

Inden initiering af behandling og derefter rutinemæssigt dvs. kontrol hver 14. dag x 4, derefter hver 8-12 uge. 

Absolut lymfocyttal (ALC)  

Behandling må ikke initieres eller skal afbrydes, hvis ALC er < 0,5 x 109 celler/l. Behandling kan genoptages, når ALC er over denne værdi igen. 

Inden initiering af behandling og derefter rutinemæssigt dvs. kontrol hver 14. dag x 4, derefter hver 8-12 uge. 

Hæmoglobin (Hgb)  

Behandlingen må ikke initieres eller skal afbrydes, hvis Hgb er < 8 g/dl (svarende til ca. 5 mmol/l). Behandlingen kan påbegyndes igen, når Hgb igen er over denne værdi.  

Inden initiering af behandling og derefter rutinemæssigt dvs. kontrol hver 14. dag x 4, derefter hver 8-12 uge. 

Lipidværdier 

Behandlingen må ikke initieres ved forhøjede lipider, dvs LDL > 3. Evt. hyperlipidæmi behandles efter vanlige retningslinjer (5271)

Lipidværdier måles 12 uger efter initieringen af behandlingen og derefter årligt i henhold til internationale kliniske retningslinjer for hyperlipidæmi. 

Bemærk: 

 • Behandlingen skal pauseres, hvis en patient udvikler en infektion.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år, som bør få initial dosis på 100 mg 1 gang dgl. Dosis kan øges til 200 mg x 1 ved manglende effekt, og hvis der ikke er bivirkninger.
 • Bør synkes hele, da der ikke er udført test mht. deling, knusning eller tygning.
 • Tages med et glas vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
Referencer: 5271

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-15 ml/min.

  Filgotinib er ikke blevet undersøgt hos patienter med nyresygdom i slutstadiet (GFR < 15 ml/min) og anbefales derfor ikke til brug hos disse patienter. 

Dosisjustering

 • GFR 15-60 ml/min.

  En dosis på 100 mg en gang dgl. er anbefalet til patienter med moderat eller svært nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Filgotinib er ikke blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) og anbefales derfor ikke til brug hos disse patienter. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Aktiv eller latent tuberkulose (TB) eller andre alvorlige aktive infektioner.  

Forsigtighedsregler

 • Alle patienter bør screenes for TB, HIV og hepatitis, inden behandling påbegyndes.
 • Der er blevet rapporteret alvorlige infektioner (hyppigst pneumoni, tuberkulose (TB), øsofageal candidiasis og kryptokokinfektion) hos patienter i behandling med filgotinib. Forsigtighed efter eksponering for TB eller rejse i områder med endemisk TB eller mykoser. Samme forsigtighed ved underliggende tilstande, der kan prædisponere for infektion.
 • Forsigtighed ved ældre ≥ 75 år, da de oftere får alvorlige infektioner.
 • Der er rapporteret viral reaktivering, inklusive tilfælde af reaktivering af herpesvirus (bl.a. helvedesild) i kliniske studier. Hvis en patient udvikler helvedesild, skal behandling med filgotinib afbrydes midlertidigt, indtil episoden er afhjulpet.
 • Hos patienter med øget risiko for hudcancer bør huden undersøges regelmæssigt, da der er set hyppigere forekomst af malignitet under behandling med filgotinib.
 • Brug af levende vacciner under, eller umiddelbart inden behandling med filgotinib, anbefales ikke.
 • Der er blevet rapporteret hændelser med dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) hos patienter, der fik JAK-hæmmere, inkl. filgotinib. JAK-hæmmere bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risikofaktorer for DVT/LE, såsom høj alder, svær overvægt, anamnese med DVT/LE eller patienter, som gennemgår kirurgi og langvarig immobilisering. Ved kliniske tegn på DVT/LE, skal filgotinib-behandling afbrydes, indtil patienterne evalueres.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Svimmelhed.
Infektion i øvre luftveje.
Urinvejsinfektion.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Neutropeni.
Herpes zoster.
Hyperkolesterolæmi.
Pneumoni.

Interaktioner

Kombination af filgotinib med andre potente immunsupprimerende lægemidler såsom azathioprin, ciclosporin, tacrolimus, biologiske DMARD’er (bDMARD’er) eller andre Januskinase (JAK)-hæmmere anbefales ikke, da en risiko for additiv immunsuppression ikke kan udelukkes. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfuldt risikoestimat. Prækliniske data tyder på et væsentligt teratogent potentiale ved klinisk relevante doser. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Produktresumeet anbefaler anvendelse af sikker kontraception under behandling og mindst en uge efter behandlingsophør. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Filgotinib er en selektiv hæmmer af Janus-associerede kinaser (JAK1, JAK2 og JAK3), som formidler signalering af flere cytokiner og vækstfaktorer af betydning for inflammation og immunfunktion.  

Farmakokinetik

 • Filgotinib metaboliseres primært til GS-829845, en aktiv cirkulerende metabolit, der er cirka 10 gange mindre potent end moderstoffet.
 • Den gennemsnitlige terminale plasmahalveringstid for filgotinib og GS-829845 er hhv. ca. 7 og ca. 19 timer.
 • Cirka 85 % af den administrerede dosis elimineres i urinen som filgotinib og dets metabolitter, mens cirka 15 % af dosen elimineres i fæces.

Indholdsstoffer

Filgotinibfilmovertrukne tabletter  100 mgfilmovertrukne tabletter  200 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 100 mg, filmovertrukne tabletter 200 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Rheumatol.) filmovertrukne tabletter 100 mg 176734
30 stk.
9.587,65
(NBS) (Rheumatol.) filmovertrukne tabletter 200 mg 448667
30 stk.
9.587,65

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
GSI, 100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 7 x 12
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
GSI, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8 x 17
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

5271. Henriksen FL, Kanstrup H, Bang EB et al. Dyslipidæmi. Dansk Cardiologisk Selskab. 2020; , https://nbv.cardio.dk/dyslipidaemi (Lokaliseret 16. februar 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

17.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...