Evrysdi

M09AX10
 
 

mRNA-baseret middel til behandling af spinal muskelatrofi. 

Anvendelsesområder

Behandling af 5q spinal muskelatrofi (SMA) hos børn ≥ 2 måneder og voksne med: 

 • SMA-type 1, -type 2 eller- type 3
 • eller med en til fire SMN2-kopier.

Behandling med risdiplam bør kun initieres, når behandlingen forestås af læger med erfaring i behandling af SMA. 

 

Medicinrådet har lavet en vurdering af præparatet. 

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning. 1 ml brugsfærdig opløsning indeholder 0,75 mg risdiplam. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 mdr. 

 

 • Anbefalet daglig dosis fastsættes efter alder og legemsvægt (se tabel 1).

 

Tabel 1. Dosisregimen efter alder og kropsvægt 

Alder og kropsvægt  

Anbefalet  

daglig dosis  

2 måneder til < 2 år 

0,20 mg/kg 

≥ 2 år (< 20 kg) 

0,25 mg/kg 

≥ 2 år (≥ 20 kg) 

5 mg 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 mdr.
 • Bør tages på ca. samme tidspunkt hver dag efter et måltid.
 • Kan gives via en nasogastrisk sonde eller en gastronomisonde in situ. Sonden skylles med vand efter administration.
 • Glemt dosis skal administreres så hurtigt som muligt, hvis der maksimalt er gået 6 timer fra det planlagte tidspunkt for indgivelsen.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed, erfaring savnes. 

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Patienter med svært nedsat leverfunktion er ikke undersøgt, og eksponeringen for risdiplam kan være øget hos disse patienter. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Indeholder natriumbenzoat, der kan forværre icterus hos nyfødte (op til fire uger).
 • Fertilitetsbevaringsstrategier bør diskuteres med fertile, mandlige patienter inden behandlingen påbegyndes, se Graviditet og fertilitet.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning  (inkl. hyperpyreksi)
Nervesystemet Hovedpine*
Hud og subkutane væv Hududslæt  (inkl. dermatitis)
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme*, Orale ulcera
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi*
Nyrer og urinveje Urinvejsinfektion  (inkl. cystitis)

* Bivirkninger observeret i kliniske studier hos patienter med SMA debuterende senere end spædbarnsalderen (type 2 og 3). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Evrysdi
 • Baseret på in vitro data, kan risdiplam øge plasmakoncentrationen af lægemidler, der elimineres via MATE1 og MATE2-K, såsom metformin. Hvis samtidig administration ikke kan undgås, bør lægemiddelrelaterede toksiciteter monitoreres, og dosisreduktion af det samtidigt administrerede lægemiddel overvejes ved behov.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Baseret på prækliniske data skønnes der at være potentiale for humane forsterskadelige effekter. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3966

 

Fertile kvinder og mænd

Baseret på prækliniske forsøg angiver produktresuméet: 

Fertile, kvindelige patienter skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 1 måned efter den sidste dosis. Mandlige patienter med fertile, kvindelige partnere skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 4 måneder efter mandens sidste dosis. 

Referencer: 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Referencer: 3966

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • På grund af fejl i kromosom 5q i SMN1-genet (Survival Motor Neuron-1) dannes proteinet SMN ikke. SMN er nødvendigt for, at nerveceller i rygmarven fungerer normalt. SMN2-genet producerer også SMN-protein, men i kortere længde. Risdiplam binder sig til SMN2 (Survival Motor Neuron-2) og forhindrer de faktorer, der normalt undertrykker splejsning, således at SMN2-genet bliver i stand til at producere SMN-protein i fuld længde.
 • I kliniske studier medfører risdiplam en medianstigning i SMN-protein i blodet på mere end 2 gange værdien ved baseline inden for 4 uger. Denne stigning blev opretholdt gennem hele behandlingsperioden (i mindst 12 måneder) på tværs af alle SMA-typer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration 1-4 timer efter oral administration.
 • Passerer blod-hjerne-barrieren og fordeles jævnt i CNS og det perifere væv, fx skeletmuskulatur, lever og nyrer.
 • Metaboliseres primært af leverenzymerne flavinmonooxygenase 1 og 3 (FMO1 og 3) og af cytokrom P450 enzymer (CYP) 1A1, 2J2, 3A4 og 3A7. Den farmakologisk inaktive metabolit, M1, er den primære cirkulerende metabolit.
 • Fordelingsvolumen ca. 1,3-1,4 l/kg jævnt fordelt mellem det centrale og perifere volumen.
 • Halveringstid T(1/2) 50 timer.
 • Clearance 2,6 l/t. Interkompartment clearance 0,68 l/t.
 • Risdiplam bindes primært til serum-albumin med en fri fraktion på 11 %.
 • Ca. 53 % af dosis udskilles med fæces og 28 % gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering

Tilberedning af oral opløsning 

 • Pulveret opløses i 79 ml vand jf. detaljeret beskrivelse i den medfølgende brugsvejledning.
 • Hvis opløsningen kommer i kontakt med huden, skal det berørte område vaskes med vand og sæbe.

Holdbarhed

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig oral opløsning
  • Opbevares beskyttet mod lys i original opretstående flaske.
  • Kan opbevares højst 64 dage i køleskab (2-8⁰C). Ved behov kan patienten eller patientens omsorgsperson opbevare den orale opløsning ved stuetemperatur (under 40°C) i højst 120 timer (5 dage).
  • Bemærk: Kan opbevares i højst 5 minutter i den orale sprøjte før indtagelse.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til oral opløsning 0,75 mg/ml 570122
1 stk. (80 ml)
78.159,90 78.159,90 6.513,33

Referencer

 
 

Revisionsdato

29.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...