Cabergolin "2care4"

N04BC06
 
 

Antiparkinsonmiddel. Ergotderiveret dopaminagonist med virkning på D2-receptorerne i hjernen. 

Anvendelsesområder

Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) som monoterapi eller i kombination med levodopa, men ikke som førstevalgspræparat. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg cabergolin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 0,5-1 mg dgl.
 • Dosis øges med 0,5-1 mg 1 gang ugentlig til optimal terapeutisk dosis, sædvanligvis 2-3 mg 1 gang dgl.
 • Daglig dosis må ikke overstige 3 mg.
 • Ved kombinationsbehandling med levodopa bør levodopadosis under dosistitreringen reduceres forsigtigt.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses.
 • Knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid.

Seponering

 • Skal seponeres gradvis.
 • DAWS - Dopamin Abstinens Syndrom (bl.a. angst, apati, depression, træthed, smerter og craving) er set ifm. seponering af dopaminagonister.
 • Ved symptomer på DAWS kan det være nødvendigt at øge dosis igen midlertidigt.
 • Risiko for udvikling af malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) ved pludselig seponering.
 • Patienten skal informeres om ovenstående risici og monitoreres under nedtrapningen.

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for sekalealkaloider
 • Pulmonale-, perikardiale- og retroperitoneale fibrotiske lidelser i anamnesen
 • Ved langtidsbehandling: Hjerteklaplidelse påvist ved ekkokardiografi
 • Ukontrolleret hypertension
 • Hypertension under graviditet, postpartum eller i puerperiet
 • Svær kardiovaskulær sygdom.

Forsigtighedsregler

 • Cabergolin kan forårsage kardial valvulær fibrose. Evt. behandling bør overvåges af en specialist. Før behandling initieres, bør kardiovaskulær vurdering inkl. ekkokardiografi foretages. Hvis fibrotisk klaplidelse påvises, bør patienten ikke behandles med cabergolin.
 • Efter langvarig brug er forekommet fibrøse og inflammatoriske lidelser omfattende pleura, lunger, perikardie, hjerteklapper og retroperitoneum. Patienten bør derfor jævnligt vurderes med henblik på forekomst af disse tilstande - herunder med ekkokardiografi 1-2 gange årligt.
 • Ved nyopdagede respirationsforstyrrelser samt stærkt forhøjet sænkningsreaktion anbefales røntgen af thorax og i tilfælde af pleuraekssudat/fibrose seponering af behandling.
 • Aktuel eller tidligere ulcussygdom
 • Psykisk sygdom
 • Pleurapulmonale forandringer
 • Hypertension
 • Kardiovaskulær sygdom
 • Samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke blodtrykket.
 • Pga. risiko for ortostatisk hypotension bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt. For at modvirke ortostatisk hypotension, specielt i begyndelsen af behandlingen, bør der foretages en gradvis dosistitrering.
 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer.
 • Forsigtighed ved alvorligt nedsat leverfunktion, og dosis bør reduceres.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Mulig øget risiko for udvikling af DAWS (dopaminabstinens-syndrom) hos patienter med impulskontrolforstyrrelser og ved anvendelse af høje doser. Se Seponering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Hjerte Hjerteklapfibrose*
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Angina pectoris
Mave-tarm-kanalen Gastritis, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Dyskinesier, Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Hyperseksualitet**, Konfusion, Ludomani**, Somnolens Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Øget libido**
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Pleuraekssudat
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Uvarslede søvnanfald
Meget sjældne (< 0,01 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Fibrose  (herunder lungefibrose)
Ikke kendt hyppighed
Øjne Synsforstyrrelser
Nervesystemet Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Dopaminergt dysreguleringssyndrom***
Vaskulære sygdomme Synkope

* Hyppigheden kendes ikke, men nye studier tyder på, at hyppigheden af asymptomatisk hjerteklaplidelse er højere end tidligere antaget, måske 20-30 %. 

 

** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

 

*** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

 • Dopamin-D2-receptorblokkere som antipsykotika eller metoclopramid kan mindske effekten af cabergolin.
 • Samtidig indgift af makrolider og cabergolin kan medføre risiko for vasospastiske bivirkninger.
 • Der er påvist kraftig interaktion imellem cabergolin og itraconazol, og samtidig behandling bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på (betydende) overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4096, 4097

 

Fertile kvinder og mænd

Graviditet bør undgås i mindst 1 måned efter behandling med cabergolin er afsluttet pga. dets lange halveringstid og de begrænsede tilgængelige data om eksponering af fosteret. 

Referencer: 3711, 4096, 4097

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Ergolinderivat med stærk og langvarig agonistisk virkning på dopamin-D2-receptorer.
 • Stimulerer GABA-erge projektionsneuroner i striatum og dermed det indirekte basalganglie-thalamus-cortex-kredsløb, hvilket stimulerer bevægelse.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen uafhængig af samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 65 timer.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Udskilles hovedsageligt med galden. 2-3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares tæt tillukket i den originale beholder for at beskytte mod fugt.
 • Tørrekapsel/-pose må ikke fjernes fra glasset.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 30 dage.

Håndtering af kapsler og tabletter

tabletter 1 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 1 mg  (2care4)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 412722
40 stk. (2 x 20)
1.198,70 29,97 89,90

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  1 mg  (2care4)

Præg:
CBG, 1
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 7
tabletter 1 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4097. Colao A, Abs R, Bárcena DG et al. Pregnancy outcomes following cabergoline treatment: extended results from a 12-year observational study. Clin Endocrinol (Oxf). 2008; 668(1):66-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760883 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4096. Ricci E, Parazzini F, Motta T. Pregnancy outcome after cabergoline treatment in early weeks of gestation. Reprod Toxicol. 2002; 16(6):791-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12401507 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

01.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...