Dopaminagonister

N04BC

Revideret: 20.10.2021

Dopaminagonister har forskellig virkning på dopaminreceptorerne (D1-D5), men alle virker direkte aktiverende på dopamin-D2-receptorer, hvilket forklarer præparaternes effekt på de motoriske parkinsonsymptomer. Dopaminagonister har teoretiske fordele frem for levodopa. De er uafhængige af transportmedier og enzymer ved absorption fra tarmen, passage over blod-hjernebarrieren og ved virkningen på receptorerne. De fleste agonister har i forhold til levodopa en lang plasmahalveringstid, hvilket muliggør en længerevarende virkning på receptorerne. 

 

Hvor man hidtil har anbefalet dopaminagonister som førstevalg til behandling af yngre og midaldrende med Parkinsons sygdom, gælder dette fortsat for non-ergotderiverede dopaminagonister som pramipexol, ropinirol og rotigotin. Derimod giver de ergotderiverede dopaminagonister en langt større risiko for udvikling af kardial valvulær fibrose, og det anbefales ikke længere at initiere parkinsonbehandling med disse præparater. Årsagen menes at være disse præparaters 5-HT2B-agonistiske aktivitet og induktion af fibrose i hjerteklapperne. Det antages, at der er tale om en klasseeffekt medinddragende andre ergotaminderiverede præparater med 5-HT2B-agonistisk aktivitet som ergotamin og methysergid. 

 

For yderligere oplysninger om behandling af Parkinsons sygdom, se antiparkinsonmidler

Ergotderiverede dopaminagonister

Cabergolin er et ergotderivat med lang plasmahalveringstid på 65 timer. Det betyder teoretisk en særlig langvarig virkning på receptorerne og muliggør dosering med kun én daglig dosis. Effekt og bivirkningsfrekvens er sammenlignelig med carbidopa/levodopa, og cabergolin har vist udtalt levodopabesparende effekt og kan desuden udskyde udviklingen af fluktuationer og hyperkinesier sammenlignet med levodopa/carbidopa som monoterapi. Man bør være opmærksom på den mulige risiko for kardial valvulær fibrose, og cabergolin er derfor fremover at betragte som andetvalgspræparat efter et non-ergotderivat (1002)

 

Pergolid er udgået fra det danske marked, men kan rekvireres med særlig udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen


For yderligere vedr. ergotderiverede dopaminagonister, se Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser´s  anbefalinger

Non-ergotderiverede dopaminagonister

Ropinirol er et non-ergolinderivat. I den tidlige sygdomsfase er virkning og bivirkninger sammenlignelige med levodopas.
Initial og fortsat behandling med ropinirol udskyder signifikant tidspunktet for udvikling af hyperkinesier og fluktuationer sammenlignet med levodopa/benserazid som monoterapi. 

Pramipexol er et non-ergolinderivat, som er fundet effektiv som monoterapi i initialbehandlingen af IPS. I langtidsstudier over 4 år har behandling med pramipexol vist sig at have en levodopabesparende effekt. Godt 1/3 kunne i denne periode klare sig uden tilskud af levodopa. Sammenlignet med levodopa var der signifikant bedre reduktion af de motoriske komplikationer, men den symptomdæmpende effekt var ringere. I avancerede sygdomsfaser reducerer pramipexol i kombination med levodopa de motoriske komplikationer. 

Rotigotin er et non-ergolinderivat, som er fundet effektiv som monoterapi i initialbehandlingen af IPS og i senere stadier i kombination med levodopa. Rotigotin administreres transdermalt over 24 timer. Påsættes en gang daglig i en siliconebaseret plasterformulering. Transdermal administration kan også være en fordel i situationer, hvor patienten ikke kan tage parkinsonmedicin per os. Bortset fra en mulig hudreaktion synes bivirkningsprofilen ikke væsentlig forskellig fra andre dopaminagonister. Sikkerheden ved anvendelse af rotigotin ligger fuldt på højde med sikkerheden ved anvendelse af ropinirol. 

Apomorphin er en opløselig dopaminagonist, som anvendes i behandlingen af de svært invaliderende off-perioder, der kan optræde i sene faser af levodopabehandlet IPS. Patienten forbehandles i mindst 3 døgn med domperidon, der blokerer ekstracerebrale dopaminreceptorer, og som eliminerer kvalme forårsaget af apomorphin. Apomorphin administreres som s.c. injektion i individuelt optitrerede enkeltdoser på 1,5-7 mg ved begyndende off-tilstand op til 10 gange dgl. Ved behov for mere end 6 daglige doser eller mere end 30 mg pr. døgn kan apomorphin med fordel gives som kontinuerlig s.c. infusion ved hjælp af elektronisk justerbar pumpe. Behandlingen er en neurologisk specialistopgave. 

Anvendelsesområder

 • Som monoterapi (eller evt. i kombination med selegilin eller rasagilin) anvendes dopaminagonister som første behandlingsvalg til unge og midaldrende patienter for at udskyde udvikling af motoriske komplikationer. Dopaminagonister er ikke så effektive som levodopa, men er i sygdommens første år sufficiente, og behovet for levodopa kan udsættes fra 1-5 år. Som initial monoterapi af IPS udmærker agonister sig ved ikke at "prime" udviklingen af de hyperkinesier, der er næsten uundgåelige efter nogle års levodopabehandling.
 • Som tillæg til levodopa. Tidligt eller senere i sygdommen kan dopaminagonister, formentlig på grund af deres længere virkningsvarighed og levodopabesparende effekt, reducere fluktuationer og hyperkinesier.
 • Dopaminagonister er effektive til reduktion af såkaldte dystone smerter, der forekommer hos levodopabehandlede patienter i relation til off-perioder med suboptimal stimulation af dopaminreceptorer.
 • Non-ergot-deriverede dopaminagonister anvendes også i små doser til behandling af Restless Legs Syndrome (RLS), se Restless Legs Syndrome.

Behandlingsvejledning

Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) 

 • Når der indledes behandling med dopaminagonister, bør dosis øges langsomt. Dette mindsker forekomsten af bivirkninger, fordi der gradvis opbygges tolerance. Dopaminagonister bør anvendes med særlig forsigtighed til patienter med tendens til ortostatisk hypotension og til ældre, som lettere end yngre udvikler bivirkninger som konfusion, hallucinationer og psykose. Dopaminagonister bør anvendes med forsigtighed til patienter med dementielle symptomer.
 • Undertiden vil bivirkninger til dopaminagonister, bl.a. i form af uvarslede søvnanfald og impuls kontrol sygdom, nødvendiggøre reduktion af dosis eller seponering og erstatning af dopaminagonister med levodopa på trods af risiko for tidligere udvikling af motoriske komplikationer (1615).
 • Behandling med levodopa uden dopaminagonister udelukker dog ikke helt risikoen for impuls kontrol sygdom, og 3-4 % af patienter behandlet med levodopa udvikler dopaminergt dysreguleringssyndrom, som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, som ikke er begrundet i sygdomsprogression. Det betegnes også levodopaafhængighed (1616).
 • Monoterapi eller evt. i kombination med en MAO-B-hæmmer anbefales især til yngre og midaldrende med henblik på at udskyde behandling med levodopa.
  Dopaminagonister har sædvanligvis ikke effekt, når behandling med levodopa har vist sig virkningsløs. Dopaminagonister kan i enkelte tilfælde forsøges til forsigtig behandling af "atypiske" degenerative parkinsonsygdomme, MSA-P og PSP.
  Behandlingseffekt af IPS med dopaminagonister, se (622).
 • Erfaringer med skift fra en dopaminagonist til en anden er beskrevet i nedennævnte referencer (656) (1125). Forudsigelsen af ækvipotente doser er behæftet med usikkerhed. Der er enighed om, at hos den velkontrollerede patient er overnight switch den mest effektive og sikreste metode. Initialt skal patienten næste dag have imellem 80 og 100 % af den ækvipotente dosis, som er anført i tabel 1, afhængigt af patientens aktuelle status. Reduktionen vil minimere en negativ reaktion på det ny middel og sikre imod overdosering. Der bør også tages hensyn til cabergolins lange halveringstid.

Præparatvalg

De non-ergotderiverede dopaminagonister pramipexol, ropinirol og rotigotin er førstevalgspræparater, fordi ergotderiverede dopaminagonister er associeret med en øget risiko for kardial valvulær fibrose. Prisen og administrationsformen afgør dermed præparatvalget.

Tabel 1: Ækvipotente doser for dopaminagonister1) 

Bromocriptin  

Cabergolin  

Pramipexol 2) 

Pramipexol Depot  

Ropinirol  

Ropinirol depot  

Rotigotin 5) 

Langsom dosisøgning til 1,25 mg x 3 6) 

0,5 mg x 1 6) 

0,088 mg x 3 6) 

0,26 mg x 1 6) 

Langsom dosisøgning, herefter 1 mg x 3 6) 

2 mg x 1 6) 

2 mg/24 timer 6) 

2,5 mg x 3 

1 mg i døgnet 

0,18 mg x 3 

0,52 mg x 1 

1 mg x 3 

4 mg x 1 

2-4 mg/24 timer 

5 mg x 3 

2 mg i døgnet 

0,36 mg x 3 

1,05 mg x 1 

2 mg x 3 

6 mg x 1 

6 mg/24 timer 

7,5 mg x 3 

3 mg i døgnet 

0,54 mg x 3 

1,57 mg x 1 

3 mg x 3 

8 mg x 1 

8 mg/24 timer 3) 

10 mg x 3 

4 mg i døgnet 

0,7 mg x 3 

2,1 mg x 1 

4 mg x 3 

12 mg x 1 

12 mg/24 timer3,4) 

12.5 mg x 3 

5 mg i døgnet 

0,88 mg x 3 

2,62 mg x 1 

5-6 mg x 3 

16-18 mg x 1 

16 mg/24 timer3,4) 

15 mg x 3 

6 mg i døgnet 

1,05 mg x 3 

3,15 mg x 1 

7-8 mg x 3 

20-24 mg x 1 

 

Tabel modificeret fra Katherine Grosset et al og David Steward et al (656)

1) Dosis, der anvendes til at skifte mellem de forskellige dopaminagonister, er beregnet ud fra de respektive produktresumeer samt resultater fra observationsstudier (656) og eksisterende kliniske data. Omregningen er baseret på mg til mg ratio (656) (1125) (1313). Det anbefales, at man skifter til en dosis, som ligger mellem 80-100 % af den ækvipotente dosis nævnt i tabellen.
2) Vær opmærksom på at pramipexol doser opgives som base i Danmark og som salt i andre lande.
3) Der eksisterer kun publicerede kliniske data for skift op til 8 mg/24 timer.
4) Indtil videre maksimal dosis for Neupro® plaster. Doser på 24 mg/24 timer er afprøvet men kun med hensyn til bivirkninger.
5) Skift fra cabergolin til rotigotin blev udført med et tidsinterval på 24 timer pga. cabergolins lange halveringstid. Der bør også ved skift fra cabergolin til en af de øvrige dopaminagonister tages hensyn til cabergolins lange halveringstid. 

6) For hastigheden af dosisøgning, se de enkelte præparater. 

 

Iværksættelse af behandling med dopaminagonist og skift fra en dopaminagonist til en anden bør altid foregå i samråd med neurolog eller endokrinolog. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdstoffer  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion  

Apomorphin 

Nej 

Ja 

Bromocriptin 

Nej 

Nej 

Cabergolin 

Nej 

Nej 

Pramipexol 

Nej** 

Nej 

Ropinirol 

Ja (GFR < 30 ml/min.)* 

Ja* 

Rotigotin 

Nej 

Nej 

* Pga. manglende erfaring. 

** Reduceret dosis ved nedsat nyrefunktion, se under pramipexol. 

 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Bivirkninger

Alle dopaminagonister, inkl. levodopa, kan bevirke somnolens og pludselige, undertiden uvarslede søvnanfald i dagtimerne. Sidstnævnte er især associeret med de non-ergotderiverede dopaminagonister pramipexol og ropinirol. Modafinil er ikke fundet sikkert effektiv til modvirkning heraf (823). Disse potentielt meget farlige bivirkninger ses især i optitreringsfasen. Det er derfor sikrest, at patienten afstår fra at køre bil samt undgår potentielt farlige arbejdsopgaver, indtil der er opnået en vedligeholdelsesdosis.  

 

Alle dopaminagonister er vist at øge risikoen for impuls kontrol sygdom (IKS), som er den samlende betegnelse for ludomani, hyperseksualitet, tvangsshopping og hyperfagi. Forekomsten af IKS i et nordamerikansk studie af 3090 PS patienter blev fundet at være 13,6 %: heraf havde 5,0 % ludomani, 3,5 % hyperseksualitet, 5,7 % patologisk shopping samt 4,3 % hyperfagi. Incidensen af ludomani er ca.1,7 % i baggrundsbefolkningen. Yngre mænd har højere risiko end andre for at udvikle ludomani på dopaminagonist behandling. 

 

Ergotderivat-specifikke bivirkninger. Det har længe været kendt, at ergotderivaterne i sjældne tilfælde og i høje doser kan bevirke pleural, pulmonal, perikardial og retroperitoneal fibrosering samt hudinflammation. Sådanne reaktioner er ikke observeret under behandling med ropinirol eller pramipexol.
Det er vist, at klinisk betydende utætheder i hjerteklapper (regurgitation) ses signifikant hyppigere hos patienter behandlet med cabergolin end i kontrolgruppen (1002). I 2004 meddeltes fund af restriktiv valvulær hjertesygdom og tendens til forhøjet tryk i arteria pulmonalis hos patienter i behandling med pergolid. 

 

Forsigtighed skal udvises ved behov for hurtig udtrapning på grund af eksempelvis svær IKS. Der er beskrevet DAWS (Dopamine Agonist Withdrawel Syndrome) med symptomer som ved abstinenser i øvrigt: angst, panik, depression, fatigue, smerter og craving efter brug af dopaminagonister (2533)

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Apomorphin APO-go®
STADA Nordic
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 3 ml   102,58 205,17
Apomorphin APO-go®
STADA Nordic
infusionsvæske, opløsning  5 mg/ml 5 x 10 ml (forfyldt sprøjte)   21,16 84,65
Apomorphin Apomorfin "PharmSwed"
Evolan Pharma
infusionsvæske, opløsning  5 mg/ml 5 x 20 ml   16,19 64,75
Cabergolin Cabergolin "2care4"
Parallelimport
tabletter  1 mg 40 stk. (2 x 20)   29,86 89,57
Apomorphin Dacepton
EVER
injektionsvæske, opl. i cylinderampul  10 mg/ml 5 x 3 ml   118,72 237,45
Apomorphin Dacepton
EVER
infusionsvæske, opløsning  5 mg/ml 5 x 20 ml   22,65 90,60
Apomorphin Dacepton
EVER
infusionsvæske, opløsning  5 mg/ml 5 x 20 ml   22,64 90,55
Pramipexol Glepark
Glenmark Nordic
tabletter  0,088 mg 30 stk. (blister)   3,41 68,17
Pramipexol Glepark
Glenmark Nordic
tabletter  0,18 mg 100 stk. (blister)   2,38 23,85
Pramipexol Glepark
Glenmark Nordic
tabletter  0,35 mg 100 stk. (blister)   1,64 8,19
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  1 mg/24 timer 7 stk.   51,99 311,87
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  2 mg/24 timer 7 stk.  
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  2 mg/24 timer 28 stk.   21,34 64,03
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  2 mg/24 timer 28 stk. (Abacus)   21,52 64,56
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  2 mg/24 timer 28 stk. (2care4)   23,98 71,94
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  2 mg/24 timer 28 stk. (Paranova)  
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  3 mg/24 timer 28 stk.   51,19 102,38
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  3 mg/24 timer 28 stk. (2care4)   51,43 102,85
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  4 mg/24 timer 7 stk.  
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  4 mg/24 timer 28 stk.   34,26 51,39
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  4 mg/24 timer 28 stk. (Abacus)  
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  4 mg/24 timer 28 stk. (2care4)   34,35 51,52
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  4 mg/24 timer 28 stk. (Orifarm)   34,26 51,40
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  6 mg/24 timer 28 stk. (Abacus)   32,36 32,36
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  6 mg/24 timer 28 stk.   32,78 32,78
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  6 mg/24 timer 28 stk. (Orifarm)   32,64 32,64
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  6 mg/24 timer 28 stk. (2care4)   36,06 36,06
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  8 mg/24 timer 28 stk.   41,13 30,85
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  8 mg/24 timer 28 stk. (Paranova)  
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  8 mg/24 timer 28 stk. (Orifarm)  
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  8 mg/24 timer 28 stk. (2care4)   68,72 51,54
Rotigotin Neupro®
UCB Nordic
depotplastre  8 mg/24 timer 28 stk. (Abacus)  
Pramipexol Oprymea®
KRKA
tabletter  0,088 mg 30 stk. (blister)   4,12 82,43
Pramipexol Oprymea®
KRKA
tabletter  0,18 mg 30 stk. (blister)   1,67 16,73
Pramipexol Oprymea®
KRKA
tabletter  0,18 mg 100 stk. (blister)   2,39 23,91
Pramipexol Oprymea®
KRKA
tabletter  0,35 mg 100 stk. (blister)   1,34 6,72
Pramipexol Oprymea®
KRKA
tabletter  0,7 mg 100 stk. (blister)   3,27 8,16
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  0,26 mg 30 stk. (blister)   4,97 33,11
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  0,26 mg 30 stk. (blister) (2care4)   7,77 51,82
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  0,52 mg 10 stk. (blister) (2care4)  
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  0,52 mg 100 stk. (blister) (2care4)  
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  0,52 mg 100 stk. (blister)   1,57 5,23
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  1,05 mg 100 stk. (blister)   1,54 2,57
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  1,57 mg 100 stk. (blister)   3,88 4,31
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  2,1 mg 100 stk. (blister)   4,17 3,48
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  2,62 mg 100 stk. (blister)   4,44 2,96
Pramipexol Oprymea®
KRKA
depottabletter  3,15 mg 100 stk. (blister)   4,05 2,25
Bromocriptin Parlodel®
Parallelimport
tabletter  2,5 mg 100 stk.   12,85 205,62
Pramipexol Pramipexol "1A Farma"
1A Farma
tabletter  0,088 mg 30 stk. (blister)   4,12 82,37
Pramipexol Pramipexol "1A Farma"
1A Farma
tabletter  0,18 mg 100 stk. (blister)  
Pramipexol Pramipexol "Aurobindo"
Orion Pharma
tabletter  0,088 mg 30 stk. (blister)  
Pramipexol Pramipexol "Aurobindo"
Orion Pharma
tabletter  0,18 mg 100 stk.   0,77 7,69
Pramipexol Pramipexol "Aurobindo"
Orion Pharma
tabletter  0,35 mg 100 stk.   1,77 8,85
Pramipexol Pramipexol "Mylan"
Viatris
tabletter  0,088 mg 30 stk. (blister)  
Pramipexol Pramipexol "Mylan"
Viatris
tabletter  0,18 mg 100 stk. (blister)   0,69 6,88
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
tabletter  0,088 mg 30 stk. (blister)   3,32 66,40
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
tabletter  0,18 mg 100 stk. (blister)   0,68 6,81
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
tabletter  0,7 mg 100 stk. (blister)   3,27 8,16
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  0,26 mg 30 stk. (blister)   4,92 32,81
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  0,26 mg 100 stk. (blister)   2,97 19,81
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  0,52 mg 100 stk. (blister)   1,41 4,70
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  1,05 mg 100 stk. (blister)   1,54 2,57
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  1,57 mg 100 stk. (blister)   3,89 4,33
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  2,1 mg 100 stk. (blister)   2,18 1,82
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  2,62 mg 100 stk. (blister)   4,44 2,96
Pramipexol Pramipexol "Stada"
STADA Nordic
depottabletter  3,15 mg 100 stk. (blister)   4,04 2,24
Pramipexol Pramipexol "Zentiva"
Zentiva
depottabletter  0,52 mg 100 stk. (blister)   1,40 4,66
Pramipexol Pramipexol "Zentiva"
Zentiva
depottabletter  1,05 mg 100 stk. (blister)   1,57 2,62
Pramipexol Pramipexol "Zentiva"
Zentiva
depottabletter  2,1 mg 100 stk. (blister)   2,17 1,81
Pramipexol Pramipexole "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  0,26 mg 30 stk. (blister)   2,47 16,44
Pramipexol Pramipexole "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  0,52 mg 100 stk. (blister)   1,44 4,78
Pramipexol Pramipexole "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  1,05 mg 100 stk. (blister)   1,61 2,68
Pramipexol Pramipexole "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  2,1 mg 100 stk. (blister)   2,26 1,89
Pramipexol Pramipexole "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  3,15 mg 100 stk. (blister)   4,07 2,26
Ropinirol Ropinirol "KRKA"
KRKA
depottabletter  2 mg 84 stk. (blister)  
Ropinirol Ropinirol "KRKA"
KRKA
depottabletter  4 mg 84 stk. (blister)  
Ropinirol Ropinirol "KRKA"
KRKA
depottabletter  8 mg 84 stk. (blister)   8,94 6,71
Ropinirol Ropinirol "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  0,25 mg 84 stk.   2,73 65,46
Ropinirol Ropinirol "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  0,5 mg 21 stk.   5,82 69,89
Ropinirol Ropinirol "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  1 mg 84 stk.   5,35 32,10
Ropinirol Ropinirol "Mylan"
Viatris
filmovertrukne tabletter  2 mg 84 stk.   1,58 4,73
Ropinirol Ropinirol "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  2 mg 84 stk. (blister)   1,65 4,96
Ropinirol Ropinirol "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  4 mg 84 stk. (blister)   3,54 5,31
Ropinirol Ropinirol "Orion"
Orion Pharma
depottabletter  8 mg 84 stk. (blister)   2,10 1,58
Ropinirol Ropinor
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 mg 84 stk.   5,36 32,15
Ropinirol Ropinostad
STADA Nordic
depottabletter  2 mg 84 stk. (blister)   1,67 5,01
Ropinirol Ropinostad
STADA Nordic
depottabletter  4 mg 84 stk. (blister)   3,60 5,40
Ropinirol Ropinostad
STADA Nordic
depottabletter  8 mg 84 stk. (blister)   2,11 1,58
Pramipexol Sifrol®
Boehringer Ingelheim
tabletter  0,088 mg 30 stk. (blister)   4,28 85,63
Pramipexol Sifrol®
Boehringer Ingelheim
tabletter  0,18 mg 100 stk. (blister)   7,02 70,23
Ropinirol Tremonix
Parallelimport
depottabletter  8 mg 84 stk. (blister)   2,95 2,21

Referencer

1595. Frederiksen CA, Fosbøl EL, Dahl JS et al. National Behandlingsvejledning (NBV): 6. Hjerteklapsygdom. Dansk Cardiologisk Selskab. 2021, https://nbv.cardio.dk/hjerteklapsygdom (Lokaliseret 15. december 2021)

 

4674. Fox SH, Katzenschlager R, Lim SY et al. International Parkinson and movement disorder society evidence-based medicine review: Update on treatments for the motor symptoms of Parkinson's disease. Mov Disord. 2018; 33:1248-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29570866 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3551. Stocchi F, Torti M, Fossati C. Advances in dopamine receptor agonists for the treatment of Parkinson's disease. Expert Opin Pharmacother. 2016; 17(14):1889-902, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27561098 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3552. Connoly BS, Lang AE. Pharmacological treatment of Parkinson disease: a review. JAMA. 2014; 311(16):1370-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24756517 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

1615. Weintraub D, Koester J, Potenza MN et al. Impulse control disorders in Parkinson disease: a cross-sectional study of 3090 patients. Arch Neurol. 2010; 67(5):589-95, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20457959/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

2533. Rabiak CA, Nirenberg MJ. Dopamine agonist withdrawal syndrome in Parkinson disease. Arch Neurol. 2010; 67(1):58-63, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20065130 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

1313. Lyons KE, Pahwa R. An open-label conversion study of pramipexole to ropinirole prolonged release in Parkinson's disease. Mov Disord. 2009; 24(14):2121-7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19768728/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

1002. Zanettini R, Antonini A, Gatto G et al. Valvular heart disease and the use of dopamine agonists for Parkinson´s disease. N Engl J Med. 2007; 356(1):39-46, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17202454/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

1125. LeWitt PA, Boroojerdi B, MacMahon D et al. Overnight switch from oral dopaminergic agonists to transdermal rotigotine patch in subjects with Parkinson disease. Clin Neuropharmacol. 2007; 30(5):256-65, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17909303/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

622. Goetz CG, Poewe W, Rascol O et al. Evidence-based medical review update: pharmacological and surgical treatments of Parkinson's disease: 2001-2004. Mov Disord. 2005; 20(5):523-39, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15818599/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 

823. Ondo WG, Fayle R, Atassi F et al. Modafinil for daytime somnolence in Parkinson's disease: double blind, placebo controlled parallel trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2005; 76(12):1636-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16291885/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 

656. Stewart D, Morgan E, Burn D et al. Dopamine agonist switching in Parkinson's disease. Hosp Med. 2004; 65(4):215-9, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15127675/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 

1616. Lawrence AD, Evans AH, Lees AJ. Compulsive use of dopamine replacement therapy in Parkinson's disease: reward systems gone awry?. Lancet Neurol. 2003; 2(10):595-604, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14505581/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...