Parlodel®

N04BC01
 
 

Antiparkinsonmiddel. Ergotderiveret dopaminagonist med virkning på D2-receptorerne i hjernen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (delekærv) bromocriptin (som mesilat). 

Doseringsforslag

Laktationshæmning 

2,5 mg 2 gange dgl. i 14 dage. 

  

Mastalgi 

Initialt 1,25 mg dgl. begyndende på 14. dag i cyklus, gradvis øgning med 1,25 mg dgl. til 2,5 mg 2 gange dgl. 

  

Idiopatisk Parkinsons sygdom og andre parkinsonsyndromer (dog ikke medikamentel parkinsonisme) 

 • Initialt 1,25 mg dgl. om aftenen i første uge stigende med ugentlige intervaller med 1,25 mg dgl.
 • Senere kan dosis forøges med højst 2,5 mg ad gangen afhængig af terapeutisk effekt og tolerance.
 • Døgndosis fordeles på 3 eller 4 doser for at opnå jævn effekt.
 • Daglige doser på 10-30 mg er almindelige.
 • Sædvanligvis opnås klinisk virkning i løbet af 6-8 uger.
 • Samtidig reduktion af levodopadosis bør overvejes.

  

Akromegali 

Initialt 2,5 mg dgl., stigende i løbet af 1-3 uger til døgndoser på 10-30 mg fordelt på 4 doser, så vidt muligt med 6 timers interval, under kontrol af plasma-somatropin og IGF-1. 

  

Prolaktinafhængig hypogonadisme 

Hyppigst 2,5 mg 2 gange dgl. i kontinuerlig dosering. Regulering af dosis afhænger af serum-prolaktinbestemmelser. 

  

Prolaktinproducerende hypofysetumorer 

Initialt 5-7,5 mg dgl. stigende til 30 mg afhængig af serum-prolaktinkoncentrationen. Gennemsnitlig vedligeholdelsesdosis ca. 10 mg dgl. Døgndosis bør fordeles på 3 doser. 

  

Bemærk: 

 • Dosis bør altid indtages sammen med et måltid.
 • Ved bivirkninger bør dosis om muligt nedsættes.

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret hypertension
 • Hypertension under graviditet eller postpartum
 • Svær kardiovaskulær sygdom
 • Præeksisterende hjerteklaplidelser
 • Aktuel eller anamnestisk alvorlig psykisk sygdom (især psykoser og svære depressioner).

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved aktuel eller tidligere ulcussygdom, depression, pleurapulmonale forandringer, hypertension og kardiovaskulær sygdom samt ved samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke blodtrykket.
 • På grund af risiko for ortostatisk hypotension bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • Hos kvinder, der behandles postpartum, bør blodtryk kontrolleres, idet der er beskrevet tilfælde med hypertension, kramper, intrakraniel blødning og akut myokardieinfarkt hos puerperale kvinder i behandling med bromocriptin. Selv om en årsagssammenhæng er usikker, bør indikationen laktationshæmning betragtes som relativ, hvor også patientens gener tages i betragtning.
 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer.
 • Risiko for fibrose, fx hjerteklapfibrose og lungefibrose, ved behandling med høje doser i længere tid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine, Sedation.
Nasal tilstopning.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Benkramper.
Dyskinesier.
Agitation, Hallucinationer, Konfusion.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Bradykardi, Pericarditis, Perikardieansamling.
Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning.
Paræstesier.
Depression, Somnolens.
Dyspnø, Lungefibrose, Pleuraekssudat.
Perifere ødemer.
Meget sjældne (< 0,01%) Malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand  (ved pludselig seponering).
Uvarslede søvnanfald.
Ikke kendt Dopaminergt dysreguleringssyndrom*.

* Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativt sjælden. 

 

Patienter med Parkinsons sygdom, der er i behandling med dopaminagonister, har vist tegn på ludomani, øget libido og hyperseksualitet, især ved høje doser. Disse bivirkninger er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

Interaktioner

 • Bromocriptin er både substrat og hæmmer af CYP3A4. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der tilrådes forsigtighed ved samtidig administration af medicin, som er stærke hæmmere og/eller substrater af dette enzym (fx erythromycin, itraconazol og visse HIV-proteasehæmmere).
 • Modvirker virkningen af antipsykotika, der har dopamin-antagonistisk effekt.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 5090, 5091

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Nedsætter mængden af modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Obs. Pause efter graviditet.
Parkinsonisme: Må ikke tappes. (Udmeldes).

Farmakodynamik

 • Dopaminagonist. Hæmmer sekretionen af hypofyseforlaphormonet prolaktin og reducerer niveauet af somatropin ved akromegali.
 • Det er vist, at bromocriptin hæmmer prolaktinsecernerede hypofyseadenomer.
 • Ved Parkinsons sygdom med nigrostriatal dopaminmangel ses forbedring af tremor, stivhed, bradykinesi og andre symptomer i alle stadier af sygdommen.
 • Virkningsvarighed for hæmning af prolaktinsekretion er efter en enkelt dosis ca. 12 timer, men ved parkinsonismebehandling kun 4-8 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 6% pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Eliminationen er bifasisk med terminal plasmahalveringstid 8-20 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Udskilles primært med galden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 168385
100 stk.
1.294,60 207,14

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


5090. Molitch ME. Prolactinoma in Pregnancy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2011; 25:855-96, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22115164/ (Lokaliseret 9. juli 2020)


5091. Krupp P, Monka C. Bromocriptine in Pregnancy: Safety Aspects. Klin Wochenschr. 1987; 65:823-7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3657044/ (Lokaliseret 9. juli 2020)

 
 

Revisionsdato

09.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...