Tremonix

N04BC04
 
 

Antiparkinsonmiddel. Non-ergotderiveret  dopaminagonist

Anvendelsesområder

Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS) og undertiden andre parkinsonsyndromer under følgende omstændigheder: 

 • initialbehandling som monoterapi for at udsætte behandling med levodopa
 • tillægsbehandling til levodopa. Den længere virkningsvarighed kan reducere fluktuationer i det terapeutiske respons (wearing off- eller on-off- fluktuationer), og den levodopabesparende effekt kan reducere hyperkinesier.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 8 mg ropinirol (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg 1 gang dgl. i 1. uge, stigende til 4 mg 1 gang dgl. i 2. uge. Terapeutisk respons ses ved 6 mg 1 gang dgl.
 • Hvis tilstrækkelig symptomatisk kontrol ikke opnås, kan den daglige dosis øges med 2 mg ugentlig, til dosis på 8 mg 1 gang dgl. er nået, men doser op til 24 mg kan være nødvendige.
 • Patienter i hæmodialyse. Den anbefalede maksimale dosis af depottabletter er 18 mg/dag hos patienter i regelmæssig hæmodialyse.

 

Bemærk: 

 • Depottabletterne synkes hele med et glas vand.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Seponering

Stop af behandling
 • Skal seponeres gradvis.
 • DAWS - Dopamin Abstinens Syndrom (bl.a. angst, apati, depression, træthed, smerter og craving) er set ifm. seponering af dopaminagonister.
 • Ved symptomer på DAWS kan det være nødvendigt at øge dosis igen midlertidigt.
 • Risiko for udvikling af malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) ved pludselig seponering.
 • Patienten skal informeres om ovenstående risici og monitoreres under nedtrapningen.

Forsigtighedsregler

 • Risiko for somnolens og pludselige, undertiden uvarslede søvnanfald i dagtimerne. Ses især i optitreringsfasen. Det er derfor sikrest, at patienten afstår fra at køre bil samt undgår potentielt farlige arbejdsopgaver, indtil der er opnået en vedligeholdelsesdosis. Patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer.
 • Forsigtighed ved alvorlig kardiovaskulær sygdom. Kontrol af blodtryk anbefales især ved behandlingsstart på grund af risiko for ortostatisk hypotension.
 • Galactoseintolerans, lactasemangel og glucose-galactosemalabsorption.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.
 • Mulig øget risiko for udvikling af DAWS (dopaminabstinens-syndrom) hos patienter med impulskontrolforstyrrelser og ved anvendelse af høje doser. Se Seponering.

Bivirkninger

 • Bivirkninger er primært knyttet til behandlingen af Parkinsons sygdom og ses sjældnere ved behandling af Restless Legs Syndrome på grund af den lavere dosering.
 • Dyskinesier ses typisk ved kombinationsbehandling med levodopa og kan mindskes ved at reducere levodopa.
Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Vaskulære sygdomme Synkope
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Obstipation, Opkastning, Pyrosis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Augmentation og rebound effekt* Træthed
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion
Vaskulære sygdomme Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Hikke
Nervesystemet Uvarslede søvnanfald
Psykiske forstyrrelser Delirium, Psykose
Ikke kendt hyppighed
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Dopaminagonist-seponeringssyndrom, Malignt neuroleptikasyndrom***
Immunsystemet Hypersensitivitet  (inkl. urticaria, angioødem, hududslæt, hudkløe)
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet**, Dopaminergt dysreguleringssyndrom****, Ludomani**, Mani
Det reproduktive system og mammae Øget libido**

* Paradoksal forværring af Restless Legs Syndrome, beskrevet som augmentation (hvor symptomerne enten begynder tidligere på dagen end forventet, med øget intensitet eller med spredning til kropsdele, der ikke tidligere var påvirket), eller som rebound effekt (hvor symptomerne vender tilbage tidligt på morgenen), er blevet observeret under behandling med ropinirol, men er sjældnere end for levodopa. I disse tilfælde må dosisjustering eller seponering overvejes. 

 

** Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

 

*** Symptomer, der tyder på malignt neuroleptikasyndrom, er blevet indberettet ved brat seponering af dopaminerg behandling. Det anbefales derfor at nedtrappe behandlingen. 

 

**** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Tremonix
 • Dopamin-D2-receptorblokkere som antipsykotika eller metoclopramid kan mindske effekten af ropinirol.
 • Det kan være nødvendigt at reducere dosis for vitamin K-antagonister ved samtidig indgift af ropinirol.
 • Der er teoretisk mulighed for interaktion med andre lægemidler, som omsættes af CYP1A2 herunder ciprofloxacin eller fluvoxamin, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Rygning inducerer ligeledes CYP1A2 metabolismen, derfor kan dosisjustering være nødvendig, når patienter stopper eller begynder at ryge under behandling med ropinirol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Tremonix påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Tremonix påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Non-ergot dopaminagonist med virkning på D2- og D3- receptorerne og i mindre grad D1-receptorerne i hjernen.
 • Stimulerer GABA-projektionsneuroner i striatum og dermed det indirekte basalganglie-thalamus-cortex-kredsløb, hvilket stimulerer bevægelse.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 %.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.
 • Tabletter. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Depottabletter. Maksimal plasmakoncentration efter 6-10 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
depottabletter 8 mg, Parallelimport (2care4)  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depottabletter 8 mg  (2care4)
Tremonix
542844
84 stk. (blister)
177,05 2,11 1,58

Substitution

depottabletter 8 mg
Ropinirol "KRKA" KRKA, Ropinirol, depottabletter 8 mg
Ropinirol "Orion" Orion Pharma, Ropinirol, depottabletter 8 mg
Ropinostad STADA Nordic, Ropinirol, depottabletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Depottabletter  8 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8,1 x 15,1
depottabletter 8 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

17.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...