Neupro®

N04BC09
 
 

Antiparkinsonmiddel til transdermal anvendelse. Non-ergotderiveret dopaminagonist med virkning på både D1-, D2- og D3-receptorerne i hjernen. 

Anvendelsesområder

 • Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS):
  • initialbehandling som monoterapi for at udsætte behandling med levodopa
  • tillægsbehandling til levodopa. Den længere virkningsvarighed kan reducere fluktuationer i det terapeutiske respons (wearing off- eller on-off- fluktuationer), og den levodopabesparende effekt kan reducere hyperkinesier
  • reduktion af dystone smerter.
 • Restless Legs Syndrome (RLS).

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg eller 8 mg rotigotin over 24 timer. 

Doseringsforslag

Idiopatisk Parkinsons sygdom 

Voksne 

 • Tidlige stadier
  • Plastret påføres 1 gang dgl.
  • Initialt. 2 mg/24 timer.
  • Dosis øges i ugentlige trin på 2 mg/24 timer, til der opnås en effektiv dosis.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 6-8 mg/24 timer.
  • Den maksimale dosis er 8 mg/24 timer.
 • Fremskredne stadier med motoriske fluktuationer
  • Plastret påføres 1 gang dgl.
  • Initialt. 4 mg/24 timer.
  • Dosis øges i ugentlige trin på 2 mg/24 timer, til der opnås en effektiv dosis.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 8-16 mg/24 timer. Den maksimale dosis er 16 mg/24 timer. I et enkelt studium fandt man, at 75 % (27 af 34 patienter) tålte en dosis på 24 mg/24 timer.
 • Bemærk:
  • Seponering bør ske gradvis med dosisreduktion på 2 mg/24 timer hver 2. dag.
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

  

Restless Legs Syndrome (RLS) 

Voksne 

 • Plastret påføres 1 gang dgl.
 • Initialt. 1 mg/24 timer.
 • Afhængigt af det individuelle patientrespons kan dosis øges i ugentlige trin på 1 mg/24 timer til en maksimal dosis på 3 mg/24 timer.
 • Behovet for fortsat behandling bør genovervejes hver 6. måned.
 • Bemærk: Behandlingen bør seponeres gradvist.

  

Bemærk: For at undgå lokal hudreaktion anbefales rotation af applikationsstedet (skulder, overarm, abdomen, hofte og lår). Det anbefales, at der går 14 dage mellem anvendelse af samme applikationssted. 

Seponering

 • Skal seponeres gradvis.
 • DAWS - Dopamin Abstinens Syndrom (bl.a. angst, apati, depression, træthed, smerter og craving) er set ifm. seponering af dopaminagonister.
 • Ved symptomer på DAWS kan det være nødvendigt at øge dosis igen midlertidigt.
 • Risiko for udvikling af malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) ved pludselig seponering.
 • Patienten skal informeres om ovenstående risici og monitoreres under nedtrapningen.

Kontraindikationer

Plastrets yderste lag indeholder aluminium. For at undgå forbrænding af huden skal plastret fjernes, hvis patienten skal have foretaget MR-scanning eller kardiovertering.

Forsigtighedsregler

 • Kontrol af blodtryk anbefales især ved behandlingsstart på grund af risiko for ortostatisk hypotension.
 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer.
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Området hvor plastret sidder, bør ikke udsættes for stærk varme.
 • Ved hududslæt eller irritation bør direkte sollys på området undgås på grund af risiko for ændringer i hudfarven.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.
 • Mulig øget risiko for udvikling af DAWS (dopaminabstinens-syndrom) hos patienter med impulskontrolforstyrrelser og ved anvendelse af høje doser. Se Seponering.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Kraftesløshed, Træthed.
Reaktioner på applikationsstedet  (bl.a. erytem, smerte, urticaria).
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Dyspepsi, Opkastning.
Hypersensitivitet  (inkl. angioødem).
Uvarslede søvnanfald.
Abnorme drømme, Døsighed, Impulskontrolforstyrrelser*, Irritabilitet, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed.
Hudkløe.
Hypertension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ludomani*.
Ortostatisk hypotension.
Ikke kendt Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Kontaktdermatitis.
Kramper, Rhabdomyolyse.
Dopaminergt dysreguleringssyndrom**, Hallucinationer, Psykose.
Erektil dysfunktion.
Erytem.
Hypotension, Synkope.

* Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

 

** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

 • Samtidig behandling med dopaminantagonister (fx visse antipsykotika og metoclopramid) kan formentlig reducere effekten af rotigotin.
 • På grund af mulig additiv effekt bør der udvises forsigtighed, når patienter indtager beroligende lægemidler (fx benzodiazepiner, visse antipsykotika, antidepressiva) eller alkohol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Non-ergot dopaminagonist med virkning på D3-, D2- og D1-receptorerne i hjernen.
 • Virkningsmekanismen ved Restless Legs Syndrome er ikke kendt, men bindingen til dopaminreceptorer formodes at spille den primære rolle.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter transdermal applikation ca. 37%.
 • Fordelingsvolumen ca. 84 l/kg.
 • Steady state efter 1-2 døgn.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Rotigotin er fordelt i en klæbende matrix bestående af poly(dimethylsiloxan, trimethylsilylsilikat)-copolymerisat og povidon K90 samt antioxidanter.
 • Absorptionsareal henholdsvis 5 cm2, 10 cm2, 15 cm2, 20 cm2, 30 cm2 og 40 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Rotigotindepotplastre  1 mg/24 timerdepotplastre  2 mg/24 timerdepotplastre  3 mg/24 timerdepotplastre  4 mg/24 timerdepotplastre  6 mg/24 timerdepotplastre  8 mg/24 timer

Hjælpestoffer

Andre:
Ascorbylpalmitat : depotplastre 1 mg/24 timer, depotplastre 2 mg/24 timer, depotplastre 3 mg/24 timer, depotplastre 4 mg/24 timer, depotplastre 6 mg/24 timer, depotplastre 8 mg/24 timer
Natriummetabisulfit : depotplastre 1 mg/24 timer, depotplastre 2 mg/24 timer, depotplastre 3 mg/24 timer, depotplastre 4 mg/24 timer, depotplastre 6 mg/24 timer, depotplastre 8 mg/24 timer
Poly(dimethylsiloxan, trimethylsilylsilikat)-copolymerisat : depotplastre 1 mg/24 timer, depotplastre 2 mg/24 timer, depotplastre 3 mg/24 timer, depotplastre 4 mg/24 timer, depotplastre 6 mg/24 timer, depotplastre 8 mg/24 timer
Povidon K90 : depotplastre 1 mg/24 timer, depotplastre 2 mg/24 timer, depotplastre 3 mg/24 timer, depotplastre 4 mg/24 timer, depotplastre 6 mg/24 timer, depotplastre 8 mg/24 timer
Tocopherol : depotplastre 1 mg/24 timer, depotplastre 2 mg/24 timer, depotplastre 3 mg/24 timer, depotplastre 4 mg/24 timer, depotplastre 6 mg/24 timer, depotplastre 8 mg/24 timer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med billigere orale dopaminagonister ikke er mulig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depotplastre 1 mg/24 timer 053811
7 stk.
366,55 314,10
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 054951
7 stk.
365,75 156,77
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 055378
28 stk.
1.412,55 151,35
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 101833
28 stk. (Orifarm)
Udgået 28-06-2021
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 122248
28 stk. (Abacus)
1.379,30 147,79
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 557928
28 stk. (2care4)
1.380,65 147,93
(B) depotplastre 3 mg/24 timer 053845
28 stk.
1.448,20 103,44
(B) depotplastre 3 mg/24 timer 574664
28 stk. (2care4)
1.447,75 103,41
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 054960
7 stk.
382,40 81,94
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 055341
28 stk.
1.479,05 79,23
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 422285
28 stk. (Abacus)
1.415,65 75,84
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 509302
28 stk. (2care4)
1.419,65 76,05
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 547623
28 stk. (Orifarm)
Udgået 28-06-2021
(B) depotplastre 6 mg/24 timer 030641
28 stk. (Abacus)
1.191,00 42,54
(B) depotplastre 6 mg/24 timer 055387
28 stk.
1.662,55 59,38
(B) depotplastre 6 mg/24 timer 101851
28 stk. (Orifarm)
1.332,00 47,57
(B) depotplastre 6 mg/24 timer 546913
28 stk. (2care4)
1.211,00 43,25
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 055396
28 stk.
1.945,25 52,11
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 079280
28 stk. (Paranova)
1.560,90 41,81
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 188831
28 stk. (Orifarm)
Udgået 28-06-2021
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 389384
28 stk. (2care4)
1.371,25 36,73
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 588901
28 stk. (Abacus)
1.495,00 40,05

Foto og identifikation

Depotplastre  1 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 1mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 23 x 23
Neupro® 1 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  2 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 2mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 33 x 33
Neupro® 2 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  3 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 3mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 40 x 40
Neupro® 3 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  4 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 4mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 45 x 45
Neupro® 4 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  6 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 6mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 56 x 56
Neupro® 6 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  8 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 8mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 63 x 63
Neupro® 8 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...