Neupro®

N04BC09
 
 

Antiparkinsonmiddel til transdermal anvendelse. Non-ergotderiveret dopaminagonist med virkning på både D1-, D2- og D3-receptorerne i hjernen. 

Anvendelsesområder

 • Idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS):
  • initialbehandling som monoterapi for at udsætte behandling med levodopa
  • tillægsbehandling til levodopa. Den længere virkningsvarighed kan reducere fluktuationer i det terapeutiske respons (wearing off- eller on-off- fluktuationer), og den levodopabesparende effekt kan reducere hyperkinesier
  • reduktion af dystone smerter.
 • Restless Legs Syndrome (RLS).

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver henholdsvis 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg eller 8 mg rotigotin over 24 timer. 

Doseringsforslag

Idiopatisk Parkinsons sygdom 

Voksne 

 • Tidlige stadier
  • Plastret påføres 1 gang dgl.
  • Initialt. 2 mg/24 timer.
  • Dosis øges i ugentlige trin på 2 mg/24 timer, til der opnås en effektiv dosis.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 6-8 mg/24 timer.
  • Den maksimale dosis er 8 mg/24 timer.
 • Fremskredne stadier med motoriske fluktuationer
  • Plastret påføres 1 gang dgl.
  • Initialt. 4 mg/24 timer.
  • Dosis øges i ugentlige trin på 2 mg/24 timer, til der opnås en effektiv dosis.
  • Sædvanlig vedligeholdelsesdosis er 8-16 mg/24 timer. Den maksimale dosis er 16 mg/24 timer. I et enkelt studium fandt man, at 75 % (27 af 34 patienter) tålte en dosis på 24 mg/24 timer.
 • Bemærk:
  • Erfaring savnes vedr. børn og unge.

 

Restless Legs Syndrome (RLS) 

Voksne 

 • Plastret påføres 1 gang dgl.
 • Initialt. 1 mg/24 timer.
 • Afhængigt af det individuelle patientrespons kan dosis øges i ugentlige trin på 1 mg/24 timer til en maksimal dosis på 3 mg/24 timer.
 • Behovet for fortsat behandling bør genovervejes hver 6. måned.

 

Bemærk: For at undgå lokal hudreaktion anbefales rotation af applikationsstedet (skulder, overarm, abdomen, hofte og lår). Det anbefales, at der går 14 dage mellem anvendelse af samme applikationssted. 

Seponering

Stop af behandling
 • Skal seponeres gradvis. Parkinsons sygdom: Seponering bør ske med dosisreduktion på 2 mg/24 timer hver 2. dag.
 • DAWS - Dopamin Abstinens Syndrom (bl.a. angst, apati, depression, træthed, smerter og craving) er set ifm. seponering af dopaminagonister.
 • Ved symptomer på DAWS kan det være nødvendigt at øge dosis igen midlertidigt.
 • Risiko for udvikling af malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) ved pludselig seponering.
 • Patienten skal informeres om ovenstående risici og monitoreres under nedtrapningen.

Kontraindikationer

Plastrets yderste lag indeholder aluminium. For at undgå forbrænding af huden skal plastret fjernes, hvis patienten skal have foretaget MR-scanning eller kardiovertering.

Forsigtighedsregler

 • Kontrol af blodtryk anbefales især ved behandlingsstart på grund af risiko for ortostatisk hypotension.
 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer.
 • Stærkt nedsat leverfunktion.
 • Området hvor plastret sidder, bør ikke udsættes for stærk varme.
 • Ved hududslæt eller irritation bør direkte sollys på området undgås på grund af risiko for ændringer i hudfarven.
 • Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impulshandlinger. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.
 • Desuden ses risiko for hallucinationer, især hos ældre.
 • Mulig øget risiko for udvikling af DAWS (dopaminabstinens-syndrom) hos patienter med impulskontrolforstyrrelser og ved anvendelse af høje doser. Se Seponering.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på applikationsstedet  (bl.a. erytem, smerte, urticaria)
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Opkastning
Immunsystemet Hypersensitivitet  (inkl. angioødem)
Nervesystemet Uvarslede søvnanfald
Psykiske forstyrrelser Impulskontrolforstyrrelser* Abnorme drømme, Døsighed, Irritabilitet, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Psykiske forstyrrelser Ludomani*
Vaskulære sygdomme Ortostatisk hypotension
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Palpitationer, Takykardi
Øjne Sløret syn, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Hikke, Mundtørhed, Obstipation
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser, Vægttab
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Rhabdomyolyse
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Dopaminergt dysreguleringssyndrom**, Hallucinationer, Psykose Mareridt
Det reproduktive system og mammae Erektil dysfunktion
Hud og subkutane væv Erytem, Kontaktdermatitis Hudirritation, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope

* Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

 

** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Neupro®
 • Samtidig behandling med dopaminantagonister (fx visse antipsykotika og metoclopramid) kan formentlig reducere effekten af rotigotin.
 • På grund af mulig additiv effekt bør der udvises forsigtighed, når patienter indtager beroligende lægemidler (fx benzodiazepiner, visse antipsykotika, antidepressiva) eller alkohol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Neupro®.Reaktionsevnen nedsættes.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Neupro®. 

Reaktionsevnen nedsættes. 

Farmakodynamik

 • Non-ergot dopaminagonist med virkning på D3-, D2- og D1-receptorerne i hjernen.
 • Virkningsmekanismen ved Restless Legs Syndrome er ikke kendt, men bindingen til dopaminreceptorer formodes at spille den primære rolle.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter transdermal applikation ca. 37 %.
 • Fordelingsvolumen ca. 84 l/kg.
 • Steady state efter 1-2 døgn.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
 • Rotigotin er fordelt i en klæbende matrix bestående af poly(dimethylsiloxan, trimethylsilylsilikat)-copolymerisat og povidon K90 samt antioxidanter.
 • Absorptionsareal henholdsvis 5 cm2, 10 cm2, 15 cm2, 20 cm2, 30 cm2 og 40 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, hvor behandling med billigere orale dopaminagonister ikke er mulig. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) depotplastre 1 mg/24 timer 053811
7 stk.
363,95 51,99 311,87
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 054951
7 stk.
Udgået 29-05-2023
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 055378
28 stk.
597,55 21,34 64,03
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 122248
28 stk. (Abacus)
602,55 21,52 64,56
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 557928
28 stk. (2care4)
Udgået 02-10-2023
(B) depotplastre 2 mg/24 timer 584396
28 stk. (Paranova)
Udgået 29-05-2023
(B) depotplastre 3 mg/24 timer 053845
28 stk.
1.433,25 51,19 102,38
(B) depotplastre 3 mg/24 timer 574664
28 stk. (2care4)
1.439,90 51,43 102,85
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 055341
28 stk.
959,35 34,26 51,39
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 422285
28 stk. (Abacus)
Udgået 04-09-2023
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 509302
28 stk. (2care4)
961,70 34,35 51,52
(B) depotplastre 4 mg/24 timer 547623
28 stk. (Orifarm)
959,40 34,26 51,40
(B) depotplastre 6 mg/24 timer 030641
28 stk. (Abacus)
917,95 32,78 32,78
(B) depotplastre 6 mg/24 timer 055387
28 stk.
917,95 32,78 32,78
(B) depotplastre 6 mg/24 timer 101851
28 stk. (Orifarm)
914,00 32,64 32,64
(B) depotplastre 6 mg/24 timer 546913
28 stk. (2care4)
1.009,75 36,06 36,06
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 055396
28 stk.
1.218,35 43,51 32,63
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 079280
28 stk. (Paranova)
Udgået 29-05-2023
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 188831
28 stk. (Orifarm)
Udgået 21-08-2023
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 389384
28 stk. (2care4)
1.924,20 68,72 51,54
(B) depotplastre 8 mg/24 timer 588901
28 stk. (Abacus)
1.148,90 41,03 30,77

Foto og identifikation

Foto

Depotplastre  1 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 1mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 23 x 23
Neupro® 1 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  2 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 2mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 33 x 33
Neupro® 2 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  3 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 3mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 40 x 40
Neupro® 3 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  4 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 4mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 45 x 45
Neupro® 4 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  6 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 6mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 56 x 56
Neupro® 6 mg/24 timer
 
 
 
 
 

Depotplastre  8 mg/24 timer

Præg:
Neupro, 8mg/24h
Farve: Beige
Mål i mm: 63 x 63
Neupro® 8 mg/24 timer
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...