Dacepton

N04BC07
 
 

Antiparkinsonmiddel. Non-ergotderiveret dopaminagonist med virkning på D1- og D2-receptorerne i hjernen. 

Anvendelsesområder

Invaliderende, motoriske fluktuationer i sene faser af levodopabehandlet idiopatisk Parkinsons sygdom (IPS).
Apomorphin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af IPS. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 10 mg apomorphinhydrochlorid. 

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg apomorphinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 

Injektion 

 • Fastlæggelse af dosis sker i off-tilstand efter 12 timers pause med parkinsonmedicin.
 • Initialt 1 mg s.c.
 • Hvis der ikke er opnået tilfredsstillende reaktion efter 30 min., gives 2 mg s.c.
 • Dosis øges trinvis med mindst 40 minutters interval, indtil tilfredsstillende motorisk reaktion er opnået (tærskelværdi).
 • Den daglige dosis kan derefter gives som 1-10 injektioner, højst 7 (10) mg som enkeltdosis, og højst 100 mg/døgn.
 • Er der brug for mere end 6 daglige injektioner eller mere end 30 mg/dag, overvejes at give apomorphin som kontinuerlig s.c. infusion ved hjælp af elektronisk justerbar pumpe.

 

Infusion 

 • Initialt 1 mg/time (0,2 ml) s.c. ved hjælp af elektronisk justerbar pumpe.
 • Infusionshastigheden øges derefter individuelt.
 • Bør ikke øges med mere end 1.0 mg/time/dag og øges herefter dagligt i henhold til individuelt respons.
 • Stigninger i infusionshastigheden bør ikke overstige 0,5 mg pr. time ved intervaller på mindst 4 timer.
 • Infusionshastigheden kan variere fra 1 mg/time til 8 mg/time (0,2 ml til 1,6 ml) svarende til 0,014-0,12 mg/kg/time.
 • Der behandles sædvanligvis ikke om natten, men fx fra kl. 6-22 med op til 6-7 mg/time, men ved udtalte parkinsongener om natten, kan infusionen fortsættes, men typisk i reduceret dosis.

 

Bemærk: 

 • Patienten forbehandles i mindst 2 døgn med domperidon, som reducerer kvalmen ved apomorphin, se forsigtighedsregler.
 • Infusionsstedet skiftes hvert døgn.
 • Apomorphin må ikke anvendes intravenøst.
 • Må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Alm. doseringsplan følges, men forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Seponering

 • Skal seponeres gradvis.
 • DAWS - Dopamin Abstinens Syndrom (bl.a. angst, apati, depression, træthed, smerter og craving) er set ifm. seponering af dopaminagonister.
 • Ved symptomer på DAWS kan det være nødvendigt at øge dosis igen midlertidigt.
 • Risiko for udvikling af malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) ved pludselig seponering.
 • Patienten skal informeres om ovenstående risici og monitoreres under nedtrapningen.

Kontraindikationer

 • Respirationsdepression
 • Demens
 • Svære neuropsykiatriske symptomer herunder psykoser og depression
 • Allergi over for morphin eller derivater
 • Samtidig anvendelse af ondansetron.

 

Forsigtighedsregler

 • Lunge- eller hjerte-kar-sygdom
 • Endokrine lidelser
 • Hæmatologiske lidelser
 • Ortostatisk hypotension
 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer.
 • Coombs' test udføres før behandlingsstart og jævnligt under behandlingen.
 • Initiering af behandlingen. Dosis af domperidon skal titreres til den laveste effektive dosis og seponeres, så snart det er muligt. Inden beslutningen om at initiere behandling skal risikofaktorerne hos den enkelte patient vurderes nøje. Dette skal ske inden initiering af behandlingen og under behandlingen. Vigtige risikofaktorer inkluderer alvorlige underliggende hjertelidelser såsom kongestiv hjerteinsufficiens, alvorlig leversvækkelse eller signifikante elektrolytforstyrrelser. Desuden bør man vurdere medicineringer, der kan påvirke elektrolytbalancen, CYP3A4-metabolismen eller QT-intervallet. Monitorering for indvirkning på QTc-intervallet tilrådes. Et ekg bør laves inden behandling med domperidon, i behandlingens initieringsfase samt efterfølgende efter klinisk behov.
 • Patienterne skal anmodes om at indberette eventuelle hjertesymptomer, herunder palpitationer, synkope eller nærsynkope. De skal også indberette kliniske ændringer, som kan føre til hypokaliæmi, fx gastroenteritis eller initiering af behandling med diuretika.
  Risikofaktorerne skal tages op igen ved hver konsultation.
 • Mulig øget risiko for udvikling af DAWS (dopaminabstinens-syndrom) hos patienter med impulskontrolforstyrrelser og ved anvendelse af høje doser. Se Seponering.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet, Subkutane noduli på injektionsstedet***.
Hallucinationer  (inkl. synsforstyrrelser).
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Sedation.
Konfusion, Somnolens.
Gaben.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Dyskinesier, Uvarslede søvnanfald.
Dyspnø.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Eosinofili.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi og bronkospasmer).
Ikke kendt Aggressivitet*, Agitation*, Dopaminergt dysreguleringssyndrom**, Impulskontrolforstyrrelser  (bl.a. hyperseksualitet, ludomani, tvangsspisning m.m.)*.
Perifere ødemer, Synkope.

* Disse bivirkninger, som kan ses hos parkinsonpatienter i behandling med dopaminagonister, er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

** Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativ sjælden. 

*** Subkutane noduli kan forsøges behandlet med ultralyd og massage af noduli. 

 

Interaktioner

 • Apomorphin kan forstærke den antihypertensive effekt af antihypertensiva og nitrater. Kombinationen skal anvendes med forsigtighed.
 • Antipsykotika og andre CNS-midler med dopaminhæmmende effekt kan nedsætte effekten af apomorphin.
 • Administration af apomorphin samtidigt med andre lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet, bør undgås.
 • Samtidig administration af apomorphin og ondansetron er kontraindiceret pga. risiko for hypotension og bevidsthedstab.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Forgiftning

Naloxon kan overvejes ved respirationsdepression. 

Farmakodynamik

 • Dopaminagonist med virkning på D1- og D2-receptorer i hjernen.
 • Virkningen indtræder efter 4-12 minutter. Virkningsvarighed ca. 1 time.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 30 minutter.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

Injektionsvæske og infusionsvæske 

pH 3,3-4,0. 

 

Håndtering 

 

Injektionsvæske i cylinderampul 

 • Cylinderampulen er kun beregnet til brug sammen med D-mine-Pen og engangskanyler.
 • Se detaljeret information i medfølgende brugsvejledninger.


Holdbarhed 

 

Injektionsvæske i cylinderampul 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Efter anbrud er injektionsvæsken kemisk og fysisk holdbar i højst 15 dage ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

 

Infusionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Kun til engangsbrug.
 • Efter anbrud og påfyldning er infusionsvæsken i sprøjte med monteret infusionssæt kemisk og fysisk holdbar i højst 7 dage ved 25°C, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Apomorphininjektionsvæske, opl. i cylinderampul  10 mg/mlinfusionsvæske, opløsning  5 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i cylinderampul 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml
Natriummetabisulfit : injektionsvæske, opl. i cylinderampul 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i cylinderampul 10 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i cylinderampul 10 mg/ml 070119
5 x 3 ml
1.794,05 119,60 239,21
(B) infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 593776
5 x 20 ml
2.296,60 22,97 91,86
 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...