TUKYSA

L01EH03
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer til kombinationsbehandling. 

Anvendelsesområder

I kombination med trastuzumab og capecitabin til behandling af voksne 

med HER2-positiv lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, der har fået mindst to tidligere anti-HER2-behandlingsregimer. 

 

Tucatinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg eller 150 mg tucatinib.  

Doseringsforslag

Voksne 

 • 300 mg 2 gange dgl.
 • Tages i kombination med capecitabin og trastuzumab, se produktresumé.
 • Behandlingen fortsætter indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.
 • Bivirkninger og dosisreduktion:
  • Se produktresumé vedr. sværhedsgrader af bivirkninger og dosisjustering af tucatinib, capecitabin og trastuzumab.
  • Anbefalede dosisreduktion af tucatinib:
   • 1. dosisreduktion: 250 mg 2 gange dgl.
   • 2. dosisreduktion: 200 mg 2 gange dgl.
   • 3. dosisreduktion: 150 mg 2 gange dgl.
  • Permanent seponering, hvis 150 mg 2 gange dgl. ikke tolereres.
 • Samtidig brug af CYP2C8-hæmmere bør undgås; men hvis indgivelse af en stærk CYP2C8-hæmmer er uundgåelig, reduceres initial dosis af tucatinib til 100 mg 2 gange dgl. Se også Interaktioner.

 

Bemærk 

 • Tabletterne tages på omtrent samme tidspunkter hver dag med ca. 12 timers interval:
  • Kan tages med eller uden mad.
  • Synkes hele.
  • Må ikke tygges eller knuses.
 • Glemt dosis springes over.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 80 år samt børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C) bør initial dosis nedsættes til 200 mg 2 gange daglig. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Monitorering af ALAT/ASAT og bilirubin 

ALAT/ASAT og bilirubin monitoreres hver 3. uge eller som klinisk relevant. 

 

Vurdering af nyrefunktion 

Der er set forhøjet (med gs. 30 %) serum-kreatinin på grund af hæmmet renal tubulær transport af kreatinin uden indvirkning på den glomerulære funktion. Til vurdering af nyrefunktionen kan derfor overvejes alternative markører, fx carbamid, cystatin C eller beregnet GFR, som ikke er baseret på kreatinin. 

 

Diarré 

Under behandlingen er der set svære tilfælde af diarré med dehydrering, hypotension, akut nyreskade eller letal udgang. Ved grad ≥ 3 diarré skal behandling med tucatinib afbrydes, og derefter skal dosis reduceres eller seponeres. Diagnostiske tests skal udføres for at udelukke infektiøse årsager til grad ≥ 3 diarré eller til enhver grad af diarré med komplikationer (dehydrering, feber, neutropeni). 

 

Natriumindhold 

1 dosis (300 mg) indeholder 2,4 mmol natrium, der svarer til ca. 140 mg natriumchlorid. 

 

Kaliumindhold 

1 dosis (300 mg) indeholder 1,5 mmol kalium, der svarer til ca. 60 mg kalium. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning, Stomatitis.
Forhøjet ALAT/ASAT, Forhøjet bilirubin, Vægttab.
Artralgi.
Epistaxis.
Hududslæt.

Interaktioner

 • Stærke CYP3A- eller moderate CYP2C8-induktorer, fx rifampicin, naturlægemidler med perikon eller carbamazepin, kan nedsætte virkningen af tucatinib. Samtidig brug bør undgås.
 • Samtidig brug af tucatinib og stærke CYP2C8-hæmmere, fx gemfibrozil, bør undgås, da det kan medføre øget risiko for toksicitet af tucatinib. Hvis samtidig brug er uundgåelig, se Doseringsforslag vedr. nedsat dosis af tucatinib.
 • Tucatinib er en stærk CYP3A-hæmmer, og samtidig brug af sensitive CYP3A-substrater, fx alfentanil, avanafil, buspiron, darunavir, everolimus, ibrutinib, midazolam, sirolimus eller vardenafil, kan derfor øge den systemiske eksponering af disse og dermed øge toksiciteten relateret til CYP3A-substraterne. Kombination bør undgås; men hvis dette ikke er muligt, reduceres dosis af CYP3A-substrat.
 • Se også Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig brug af tucatinib og P-gp-substratet digoxin medførte øget plasmakoncentration af digoxin (2,4 x Cmax). Tucatinib kan således øge toksicitet forbundet med P-gp-substrater, og derfor bør nedsat dosis af P-gb-substrat overvejes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke specifikke data for anvendelse af tucatinib under graviditet. 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning. 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • En reversibel, potent og selektiv tyrosinkinasehæmmer af den humane epidermale vækstfaktorreceptor HER2.
 • Hæmmer væksten af HER2-drevne tumorer.
 • I kombination med trastuzumab forstærket antitumoraktivitet sammenlignet med enkeltstofferne.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Steady-state efter ca. 4 dage.
 • Fordelingsvolumen ca. 24 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 8,5 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren.

Indholdsstoffer

Tucatinibfilmovertrukne tabletter  50 mgfilmovertrukne tabletter  150 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 50 mg, filmovertrukne tabletter 150 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) filmovertrukne tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 448929
88 stk. (blister)
21.589,70 245,34 2.944,18
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 397702
84 stk. (blister)
61.793,75 735,64 2.942,56

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
TUC, 50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
TUC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 17
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

15.10.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...