MINJUVI

L01FX12
 
 

Anvendelsesområder

I kombination med lenalidomid efterfulgt af tafasitamab monoterapi ved recidiverende eller refraktært diffust storcellet B-celle-lymfom hos voksne, som ikke er egnede til autolog stamcelletransplantation. 

 

Tafasitamab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 200 mg tafasitamab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 12 mg/kg legemsvægt i.v. som infusion på flg. tidspunkter i cyklusser á 28 dage:
  • Cyklus 1: Dag 1, 4, 8, 15 og 22 i cyklussen.
  • Cyklus 2 og 3: Dag 1, 8, 15 og 22 i hver cyklus.
  • Cyklus ≥ 4: Dag 1 og 15 i hver cyklus.
  • Behandlingen fortsættes indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.
 • På dag 1 - 21 i hver cyklus tages oral lenalidomid med startdosis på 25 mg; men efter cyklus 12 seponeres lenalidomid permanent.
 • Bivirkninger og dosisreduktion/seponering:
  • Se dosisændringer i tabel 1 i produktresumé for tafasitamab.
  • Ved infusionsrelaterede reaktioner grad ≥ 2 skal infusionen afbrydes og kan ved grad 1 genoptages med reduceret infusionshastighed.
  • Oral lenalidomid kan dosisjusteres jf. produktresumé for lenalidomid kapsler.

 

Bemærk: 

 • Præmedicinering gives fra 30 minutter til 2 timer før infusion og kan omfatte antipyretika (fx paracetamol), diphenhydramin eller glukokortikoider (fx methylprednisolon).
 • Infusionshastighed:
  • De første 30 minutter af første infusion i cyklus 1 gives med en hastighed på 70 ml/time. Derefter øges hastigheden, så første infusion kan gennemføres inden for i alt 2,5 timer.
  • Alle efterfølgende infusioner gives i løbet af 1,5-2 timer.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Der foreligger ingen data for doseringsanbefalinger ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering for ved let nedsat leverfunktion. Der foreligger ingen data for doseringsanbefalinger ved moderat eller stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Myelosuppression, neutropeni og trombocytopeni 

 

Infektioner 

 • Behandling med tafasitamab bør kun gives til patienter med en aktiv infektion, hvis patienten er under korrekt og velkontrolleret behandling.
 • Patienter med en anamnese med recidiverende eller kroniske infektioner bør monitoreres efter behov.
 • Patienter skal instrueres i straks at indberette symptomer på infektion til lægen.

Tumorlysesyndrom 

 • Monitorering for tumorlysesyndrom under behandlingen med tafasitamab, da patienter med stor tumorbyrde og hurtig proliferativ tumor kan have øget risiko for tumorlysesyndrom.

 

Vaccination 

 • Erfaring savnes vedr. administration af levende, svækkede vacciner under behandling med tafasitamab, og vaccination med disse vacciner bør derfor undgås under behandlingen.

 

Natriumindhold 

 • 1 hætteglas indeholder 0,32 mmol natrium, der svarer til ca. 19 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner*
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Rygsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste
Hud og subkutane væv Hududslæt
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Hypoglobulinæmi, Lymfopeni
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Mucositis
Infektioner og parasitære sygdomme Sepsis
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Undersøgelser Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Vægttab, Øget CRP
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Smerter i bevægeapparatet, Smerter i ekstremiteter
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Basalcellekarcinom
Nervesystemet Paræstesier Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Forværring af KOL Nasal tilstopning
Hud og subkutane væv Alopeci, Erytem Hudkløe, Øget svedtendens

* Infektioner med bakterie-, svampe- eller virus, herunder opportunistiske infektioner med letal udgang, fx bronkopulmonal aspergillose, pneumoni eller urinvejsinfektion. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med MINJUVI

Der er ikke udført interaktionsstudier. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data for tafasitamab. Lenalidomid er kontraindiceret på trods af manglende humane data, da lenalidomid er strukturelt beslægtet med det meget teratogene lægemiddel thalidomid. Se endvidere Thalidomid og analoger. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Ved behandling med kombination af tafasitamab og lenalidomid skal kvinder i den fertile alder benytte effektiv præventionsmetode i mindst 4 uger før behandlingsstart og indtil mindst 3 måneder efter ophør med behandling. Graviditet skal udelukkes før behandlingsstart. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Tafasitamab er et Fc-modificeret monoklonalt antistof rettet mod CD19. CD19 udtrykkes på præ-B- og modne B-lymfocytter inklusiv maligne B-celler. Ved binding undergår B-cellen apoptose (celledød) eller destrueres ved antistof-afhængig cellulær cytotoksicitet eller fagocytose, som er forstærket pga. Fc-modifikationen.
 • Efter binding til CD19 medierer tafasitamab B-celle-lysering gennem:
  • engagement af immuneffektorceller som naturlige dræberceller, γδ T-celler og fagocytter
  • direkte induktion af apoptose.
 • Fc-modifikationen resulterer i forbedret antistofafhængig cellulær cytotoksicitet og antistofafhængig cellulær fagocytose.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 0,13 l/kg.
 • Plasmahalveringstid for terminal elimination 16,9 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Ud fra aktuelle dosis beregnes antallet af hætteglas med pulver.
 • Hvert hætteglas med pulver tilsættes 5,0 ml sterilt vand ved at rette vandstrålen mod hætteglassets inderside og ikke direkte mod pulveret.
 • Rotér forsigtigt hætteglasset for at opløse pulveret i løbet af ca. 5 minutter. Må ikke rystes.
 • Koncentrat til infusionsvæske indeholder 40 mg/ml.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Beregn det nødvendige totale volumen af koncentrat til infusionsvæske 40 mg/ml.
 • Et tilsvarende volumen trækkes op af en infusionspose med 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Det beregnede volumen af koncentrat til infusionsvæske overføres fra hætteglasset/-glassene til infusionsposen. Slutkoncentration af tafasitamab skal være 2-8 mg/ml.
 • Blandes ved forsigtigt at vende infusionsposen. Må ikke rystes.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Koncentrat til infusionsvæske
  • Kemisk og fysisk stabil i højst 24 timer ved 2-25 °C, men bør fortyndes umiddelbart.
  • Må ikke fryses eller rystes.
 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Kemisk og fysisk stabil i højst 36 timer i køleskab (2-8 °C) efterfulgt af højst 24 timer ved højst 25 °C, men bør anvendes umiddelbart.
  • Må ikke fryses eller rystes.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 200 mg 121344
1 stk.
7.156,10 7.156,10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...