Lidokain "Aguettant"

N01BB02
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer anvendelig til injektionsanalgesi. Antiarytmikum.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Injektionsvæske 10 mg/ml 

Voksne og børn over 1 år 

 • Ledningsanalgesi af interkostalnerver (20-50 mg/nerve), fingre, tæer og penis 20-50 mg (2-5 ml)
 • Større nerver og nerveplekser 100-300 mg (10-30 ml)

 

Injektionsvæske 20 mg/ml 

Voksne 

 • Blokade af n. ischiadicus 300-400 mg (15-20 ml)
 • Ventrikulær takykardi:
  • Lidocain kan gives ved manglende effekt af amiodaron og betablokker.
  • Initialt 1-2 mg/kg legemsvægt i.v., højst 25-50 mg (1,25-2,5 ml) pr. min. under ekg-kontrol, medmindre omgående behandling er nødvendig.
  • Hvis virkning ikke ses efter første injektion, kan yderligere gives 1 eller 2 injektioner med 5-10 min. interval.
  • Behandlingen fortsættes sædvanligvis med i.v. infusion med en hastighed på 1-4 mg lidocainchlorid i minuttet under konstant overvågning og brug af infusionspumpe eller dråbetæller.

Bemærk: Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen altid ske under ekg-overvågning. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Ældre
 • Børn under 4 år
 • Dårlig almentilstand
 • AV-blok
 • Intravenøs indgift bør foregå under kontinuerlig ekg-overvågning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet  (herunder kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Øjne Dobbeltsyn
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis
Nervesystemet Neuropati, Perifer neuropati
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Ikke kendt hyppighed
Psykiske forstyrrelser Konfusion
 • Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lidokain "Aguettant"
 • Fluvoxamin nedsætter clearance for lidocain med ca. 40 % på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.
 • Propafenon kan hæmme omsætningen af lidocain og der er risiko for øget forekomst af CNS-bivirkninger.
 • Samtidig indgift af i.v. lidocain og β-blokkere (propranolol, metoprolol) medfører øget plasmakoncentration og toksicitet af lidocain på grund af nedsat omsætningshastighed.
 • Phenytoin kan forværre kardiotoksicitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption af lidocain er ringe ved anvendelse som lokalanalgetikum. Som antiarrytmikum henvises til Antiarrytmika

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lidokain "Aguettant" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lidokain "Aguettant" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Analgesi. Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Lokalanalgetisk virkning efter 5-15 minutter. Virkningsvarighed 1-2 timer afhængigt af vævets vaskularisering.
 • Ventrikulære takyarytmier. Lidocain hæmmer automati og ekscitabilitet i ventriklernes ledningssystem og virker derfor kun ved ventrikulære takyarytmier. I store doser hæmmes også impulsledningen. Lidocain har en beskeden negativ inotrop effekt. Virkningen indtræder efter 1-2 minutter efter i.v. inj., og er maksimal efter 10 minutter.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Intravenøs administration. Fordelingsvolumen er ca. 1,3 l/kg. Initial plasmahalveringstid 5-10 minutter pga. redistribution til vævene. Terminal plasmahalveringstid 1,5-3 timer. Plasmahalveringstiden forlænges ved svær leverstase og svær hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen. Hos nyfødte er plasmahalveringstiden fordoblet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,0-6,5.  

 

Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Injektionssprøjte opbevares i ikke-åbnet blisterpakning indtil anvendelse.
 • Kun til engangsbrug.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/ml
Lidokain "Aguettant"
539642
10 x 10 ml
1.018,10 10,18
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 20 mg/ml
Lidokain "Aguettant"
376846
10 x 10 ml
1.351,85 13,52

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  10 mg/ml

Lidokain "Aguettant" inj. v. i sprøjte 10 mg/ml
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml

Lidokain "Aguettant" inj. v. i sprøjte 20 mg/ml
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

10.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...