Antiarytmika

C01B

Revideret: 03.02.2023

Antiarytmika anvendes til behandling af takykardier og udgør en inhomogen stofgruppe.
Traditionelt anvendes Vaughan-Williams's klassifikation, som er baseret på effekten på den isolerede hjertecelles aktionspotentiale. Efter denne inddeling tilhører: 

 • lidocain (lb) og flecainid, propafenon (lc) klasse I,
 • β-blokker klasse II,
 • dronedaron, sotalol og amiodaron klasse III,
 • calciumantagonister klasse IV,
 • mens adenosin, digoxin og vernakalant ikke er klassificerbare.

 

Denne klasseinddeling afspejler dog ikke risikoen for proarytmi, og dermed om behandlingsstart kræver indlæggelse med kontinuerlig ekg-overvågning. En klinisk anvendelig inddeling af antiarytmika er ud fra deres risiko for at udløse proarytmi selv ved korrekt dosering.  

Antiarytmika uden risiko for proarytmi

 • β-blokkere (undtagen sotalol), calciumantagonister og digoxin.
 • Behandlingen kan startes ambulant, herunder i almen praksis under iagttagelse af almindelige forholdsregler som risiko for bradykardier og hjertesvigt.

 

Antiarytmika med risiko for proarytmi

 

Tabel 1. Konverterende og anfaldsforebyggende behandling ved forskellige arytmier 

 

Arytmi  

 

Konvertering  

 

Forebyggelse  

 

Kommentar  

Supraventrikulær takykardi 

Vagusstimulation 

Adenosin i.v. 

Verapamil i.v.
DC-konvertering 

Verapamil 

β-blokker
Radiofrekvensablation 

Patienter med behov for forebyggende behandling bør orienteres om muligheden for ablationsbehandling.
NB. Alle patienter med delta-tak på ekg bør vurderes af kardiolog, uanset symptomstatus. 

Atrieflimren
< 48 timer

(paroksystisk) 

DC-konvertering 

Flecainid 

Propafenon
Amiodaron 

Vernakalant 

β-blokker
Dronedaron 

Flecainid
Propafenon
Sotalol
Amiodaron 

AK-behandling indledes hurtigst muligt før kardioverteringen. LMH (dosering: Inj. dalteparin 100 IE/kg x 2 dgl s.c. eller inj. enoxaparin 1 mg/kg x 2 dgl s.c.) kan anvendes med samtidig opstart af oral AK-behandling med VKA. LMH-behandlingen fortsættes til INR ≥ 2 i mindst 2 døgn. Alternativt kan der umiddelbart påbegyndes behandling med DOAK uden forbehandling med LMH. Der skal være gået minimum 4 timer mellem første dosis LMH eller DOAK og kardioverteringen.
Efter konvertering anbefales AK-behandling til lavrisikopatienter (CHA2DS2-VASc score = 0) i 4 uger. Livslang AK-behandling anbefales ved risikofaktorer for tromboemboli. 

Atrieflimren
> 48 timer
 

(persisterende) 

Farmakologisk konvertering < 7 dage 

DC-konvertering 

Flecainid 

Propafenon
Amiodaron 

Vernakalant 

β-blokker
Dronedaron 

Flecainid
Propafenon
Sotalol
Amiodaron 

Konvertering skal forudgås af 3-4 ugers AK-behandling eller øsofagus-ekko uden tegn på atriale tromber. 

Efter konvertering anbefales AK-behandling til lavrisikopatienter (CHA2DS2-VASc score = 0) i 4 uger. Livslang AK-behandling anbefales ved risikofaktorer for tromboemboli. 

Atrieflimren af kronisk karakter
(permanent) 

Ikke aktuelt 

 

Livslang AK-behandling anbefales ved risikofaktorer for tromboemboli. 

Frekvensregulering med: 

 • β-blokker
 • Verapamil
 • Digoxin

Ventrikulær takykardi 

DC-konvertering 

Amiodaron
Lidocain 

Amiodaron
β-blokker 

ICD (implanterbar defibrillator) ofte indiceret. 

 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Kontraindikationer ved nedsat leverfunktion 

 

Kontraindiceret ved:  

Dronedaron 

Stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende data. 

 

Kontraindikationer ved nedsat nyrefunktion 

 

Kontraindiceret ved:  

Dronedaron 

Stærkt nedsat nyrefunktion  

(GFR < 30 ml/min.) 

Flecainid 

Stærkt nedsat nyrefunktion  

(GFR < 30 ml/min.) 

Sotalol 

Stærkt nedsat nyrefunktion  

(GFR < 30 ml/min) 

 

Forsigtighedsregler

 • Alle antiarytmika, bortset fra amiodaron, har en negativ inotrop effekt og må anvendes med stor forsigtighed hos patienter med symptomer på hjerteinsufficiens.
 • De fleste antiarytmika kan udløse eller forværre sinusknudedysfunktion eller atrio-ventrikulære overledningsforstyrrelser.
 • Behandlingsstart og dosisøgning bør foregå under indlæggelse med kontinuerlig ekg-overvågning i de første 2-3 døgn, hvor risikoen for proarytmi er størst, hvilket primært gælder for flecainid, propafenon og sotalol.
 • Ved oral behandling med dronedaron og amiodaron er risikoen for proarytmi mindre, og behandlingen kan hos udvalgte patienter indledes ambulant.

Bivirkninger

Proarytmisk effekt 

Antiarytmika kan virke mod hensigten og forværre eller fremprovokere arytmier, såkaldt proarytmisk effekt. Typisk drejer det sig om forværring eller nyudvikling af ventrikulære arytmier, i værste fald i form af ventrikelflimren.  

 

Proarytmier ses hyppigst hos patienter med dårlig venstre ventrikelfunktion, men kan også forekomme helt uventet. Det klassiske eksempel på proarytmi er polymorf ventrikulær takykardi med vekslende QRS-amplitude og udseende (torsades de pointes-ventrikulær takykardi).  

 

Den reelle forekomst af proarytmi er vanskelig at fastlægge, men er betydende for flecainid, propafenon og sotalol, mindre for amiodaron og næppe forekommende for β-blokkere, calciumantagonister og digoxin. Hyppigst opstår proarytmier i de første behandlingsdøgn, men kan forekomme uventet på et senere tidspunkt. 

Interaktioner

Det frarådes at kombinere antiarytmika, som forlænger QT-intervallet (dronedaron, sotalol, amiodaron). Hvis QT-intervallet under antiarytmisk behandling øges til over 500 ms eller med mere end 20 % af udgangsværdien, bør dosis reduceres eller behandlingen seponeres. Der henvises til det generelle afsnit om lægemiddelinteraktioner. 


QT-intervallet måles fra starten af QRS-komplekset til slutningen af T-takken. QT-intervallet varierer med hjertefrekvensen og kan korrigeres herfor ved hjælp af Bazetts formel

Bazetts formel

hvor QTc er det frekvenskorrigerede interval i ms, og R-R afstanden mellem de 2 forudgående QRS-komplekser i sek. 

Beregn QTc-intervallet her: Beregning af korrigeret QT-interval - Bazetts formel 

Under sinusrytme er QTc-intervallet normalt kortere end 440 ms. En række andre lægemidler kan, oftest ved overdosering eller kombinationsbehandling, forlænge QT-intervallet og øge risikoen for proarytmier. QT-ændringerne er bedst beskrevet for erythromycin, som omsættes via cytokrom P450 3A. Ved samtidig anvendelse af antimykotika, verapamil, diltiazem eller en række andre lægemidler, der hæmmer cytokrom P450 3A, er konstateret en op til fem gange øget risiko for pludselig hjertedød (432)

 

Listen over lægemidler, som kan forlænge QT-intervallet, er lang (213). For en detaljeret liste henvises til QTDrug Lists. Betydningen heraf er ofte dårligt belyst, og eksemplerne på udvikling af torsades de pointes-ventrikulær takykardi som regel kasuistiske. Nedenfor er anført de formentlig mest relevante stoffer, som synes at have medført torsades de pointes-ventrikulær takykardi i mindst én situation. De dårligst dokumenterede er markeret med *

Se endvidere afsnittet "Medikamentalt forlænget QT-interval".

Antiarytmika: 

 • Amiodaron
 • Dronedaron
 • Flecainid
 • Propafenon
 • Sotalol
 • Vernakalant

Antibakterielle midler: 

 • Clarithromycin
 • Clindamycin *
 • Erythromycin
 • Moxifloxacin
 • Sulfamethoxazol/trimethoprim

Antihistaminer: 

 • Diphenhydramin
 • Fexofenadin *
 • Promethazin

Antihypertensiva: 

 • Indapamid

Antimalariamidler: 

 • Chloroquin

Antimykotika: 

 • Fluconazol *

Antipsykotiske midler: ** 

 

Antidepressiva: 

 • Amitriptylin
 • Clomipramin
 • Fluoxetin *
 • Mianserin

Opioider: 

 • Methadon

 

*) Dårligst dokumenteret. 

**) Se tabel 3 i Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Adenosin Adenocor®
Sanofi
injektionsvæske, opl.  3 mg/ml 6 x 2 ml   37,42 187,10
Adenosin Adenocor®
Sanofi
injektionsvæske, opl.  3 mg/ml 6 x 2 ml   37,59 187,94
Adenosin Adenosin "Life Medical"
Evolan Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 2 ml   39,17 117,49
Adenosin Adenosin "Life Medical"
Evolan Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 10 ml   34,06 102,17
Adenosin Adenosin "Life Medical"
Evolan Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 50 ml   15,66 46,97
Adenosin Adenosin "Life Medical"
Evolan Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 2 ml   39,30 117,89
Adenosin Adenosin "Life Medical"
Evolan Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 10 ml   34,21 102,63
Adenosin Adenosin "Life Medical"
Evolan Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  5 mg/ml 10 x 50 ml   15,73 47,19
Amiodaron Amiodaron "Hameln"
hameln
konc. til injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 10 x 3 ml   13,63 54,53
Amiodaron Amiodaron "Hameln"
hameln
konc. til injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 10 x 3 ml   13,74 54,95
Amiodaron Amiodaronhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
tabletter  100 mg 30 stk. (blister)   4,22 8,45
Amiodaron Amiodaronhydrochlorid "Paranova"
Parallelimport
tabletter  100 mg 28 stk. (blister)  
Amiodaron Amiodaronhydrochlorid "Paranova"
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 3 ml   14,04 56,14
Vernakalant Brinavess®
Correvio
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 25 ml   161,92 1.619,24
Amiodaron Cordan
Sandoz
tabletter  200 mg 30 stk. (blister)   2,28 2,28
Amiodaron Cordan
Sandoz
tabletter  200 mg 100 stk. (blister)   1,84 1,84
Amiodaron Cordarone X
Parallelimport
Udgået 26.12.2022
tabletter  100 mg 28 stk. (blister)  
Amiodaron Cordarone®
Sanofi
tabletter  100 mg 30 stk. (blister)   3,63 7,26
Amiodaron Cordarone®
Sanofi
tabletter  100 mg 30 stk. (blister)   4,33 8,67
Amiodaron Cordarone®
Sanofi
tabletter  200 mg 30 stk. (blister)   2,24 2,24
Amiodaron Cordarone®
Sanofi
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 3 ml   14,01 56,03
Amiodaron Cordarone®
Sanofi
injektionsvæske, opl.  50 mg/ml 6 x 3 ml   14,10 56,39
Dronedaron Dronedaron "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   2,04 4,09
Dronedaron Dronedaron "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  400 mg 20 stk. (blister)   5,47 10,93
Dronedaron Dronedaron "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   2,02 4,04
Dronedaron Dronedaron "Paranova"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   2,04 4,09
Dronedaron Dronedarone "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister)   9,28 18,56
Flecainid Flecainid "2care4"
Parallelimport
tabletter  50 mg 120 stk. (blister)   3,33 13,32
Flecainid Flecainid "Actavis"
TEVA
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,69 3,39
Flecainid Flecainid "Sandoz"
Sandoz
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,69 3,38
Flecainid Flecin
Parallelimport
tabletter  50 mg 100 stk. (blister)   3,31 13,24
Flecainid Flenoprim
Parallelimport
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,83 3,66
Verapamil Isoptin® Retard
Viatris
depottabletter  120 mg 98 stk. (blister)   1,75 3,50
Verapamil Isoptin® Retard
Viatris
depottabletter  180 mg 98 stk. (blister)   2,29 3,06
Verapamil Isoptin® Retard
Viatris
depottabletter  240 mg 98 stk. (blister)   1,94 1,94
Lidocain Lidocain "Accord"
Accord
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 20 ml   3,59
Lidocain Lidocain "Accord"
Accord
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 10 x 10 ml   3,22
Lidocain Lidocain "Accord"
Accord
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 20 ml   4,86
Lidocain Lidokain "Aguettant"
AGUETTANT NORDIC
injektionsvæske, opl. i sprøjte  10 mg/ml 10 x 10 ml   10,22
Lidocain Lidokain "Aguettant"
AGUETTANT NORDIC
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 10 x 10 ml   13,57
Lidocain Lidokain "Mylan"
Viatris
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 20 ml   1,38
Lidocain Lidokain "Mylan"
Viatris
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 X 20 ml   1,54
Lidocain Lidokain "SAD"
SAD
injektionsvæske  5 mg/ml 20 ml PL  
Lidocain Lidokain "SAD"
SAD
injektionsvæske  10 mg/ml 20 ml PL  
Lidocain Lidokain "SAD"
SAD
injektionsvæske  20 mg/ml 20 ml PL  
Dronedaron Multaq®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. blister)   10,57 21,14
Dronedaron Multaq®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  400 mg 100 stk. (blister) (Abacus)  
Propafenon Rytmonorm®
Viatris
filmovertrukne tabletter  150 mg 100 stk. (blister)   1,52 3,04
Propafenon Rytmonorm®
Viatris
filmovertrukne tabletter  300 mg 100 stk. (blister)   2,44 2,44
Sotalol Sotalol "2care4"
Parallelimport
tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   2,48 4,95
Sotalol Sotalol "Mylan"
Viatris
tabletter  40 mg 100 stk.   1,51 6,04
Sotalol Sotalol "Mylan"
Viatris
tabletter  80 mg 100 stk.  
Flecainid Tempinix
Parallelimport
tabletter  100 mg 100 stk. (blister)   1,70 3,39
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  80 mg 100 stk.   2,18 6,54
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  80 mg 250 stk.   0,67 2,01
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  120 mg 100 stk.  
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
tabletter  120 mg 250 stk.   0,81 1,62
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 30 stk.   3,82 4,59
Verapamil Veraloc®
Orion Pharma
depottabletter  200 mg 100 stk.   3,21 3,85
Verapamil Veramacor
Macure Pharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 10 x 2 ml   100,67 9.680,05
Verapamil Verapamil "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  120 mg 100 stk. (blister)   2,19 4,38
Verapamil Verapamil "HEXAL"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   1,84 5,53
Verapamil Verapamil "HEXAL"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  120 mg 100 stk. (blister)   2,18 4,36
Verapamil Verapamil "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  80 mg 100 stk. (blister)   1,92 5,75
Verapamil Verapamil "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  120 mg 100 stk. (blister)   2,19 4,37
Verapamil Verapamilhydrochlorid "2care4"
Parallelimport
depottabletter  240 mg 120 stk. (blister)   1,95 1,95
Lidocain Xylocain®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 x 20 ml   1,96

Referencer

5559. Hindricks G, Potpara T, Dagres N et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. Eur Heart J. 2021; 42(5):373-498, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860505/ (Lokaliseret 3. december 2021)

 

826. Haastrup B, Bagge Pump B, Lerkevang Grove E et al. National Behandlingsvejledning (NBV) 1. Akut koronart syndrom. Dansk Cardiologisk Selskab. 2021, https://nbv.cardio.dk/aks (Lokaliseret 7. december 2021)

 

432. Ray WA, Murray KT, Meredith S et al. Oral erythromycin and the risk of sudden death from cardiac causes. N Engl J Med. 2004; 351(11):1089-96, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15356306/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 

356. Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Investigators. N Engl J Med. 2002; 347(23):1825-33, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12466506/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

357. Van Gelder IC, Hagens VE, Bosker HA et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with recurrent persistent atrial fibrillation. N Engl J Med. 2002; 347(23):1834-40, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12466507/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

213. Haverkamp W, Breithardt G, Camm AJ et al. The potential for QT prolongation and proarrhythmia by non-antiarrhythmic drugs: clinical and regulatory implications. Eur Heart J. 2000; 21(15):1216-31, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10924311/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...