Flecainid "Sandoz"

C01BC04
 
 

Anvendelsesområder

 • Symptomgivende supraventrikulære arytmier, hvor anden behandling har været ineffektiv.
 • Livstruende ventrikulære arytmier - specialistopgave.
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) pga. risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg (delekærv) flecainidacetat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge (12-17 år)
  • 100-200 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 3-5 dage. Højst 400 mg dgl.
 • Ældre
  • 100 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 5-6 dage.

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages på tom mave eller 1 time før måltidet.
 • Ved døgndoser over 300 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger.
 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under 2-3 døgns indlæggelse med ekg-overvågning.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-35 ml/min.

  Voksne og børn ≥ 12 år. Maksimal initialdosis 100 mg dgl. - evt. forsigtig dosisøgning. Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales pga. langsommere elimination af flecainid. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Højst 100 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
 • Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales pga. langsommere elimination af flecainid.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Signifikant strukturelle hjertesygdomme som:
  • Myokardieinfarkt < 3 måneder
  • Ukontrolleret hjerteinsufficiens med nedsat venstre ventrikelfunktion
  • Kardiogent shock
  • Svær bradykardi
  • Sinusknudedysfunktion, AV-blok af 2. eller 3. grad, grenblok eller distalt blok uden kunstig pacemaker
  • Svær hypotension
  • Hæmodynamisk signifikant klapfejl.
 • Langvarig atrieflimren, hvor konvertering til sinusrytme ikke har været forsøgt
 • Asymptomatiske ventrikulære arytmier
 • Kendt Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Hypokaliæmi, hyperkaliæmi og andre elektrolytforstyrrelser skal korrigeres før behandling.
 • Svær bradykardi og udtalt hypotension skal korrigeres før behandling.
 • Der er rapporteret om problemer ved defibrillering af patienter med eksisterende hjertesygdom med hjerteforstørrelse, myokardieinfarkt i anamnesen, hjertesygdom forårsaget af arteriosklerose samt hjerteinsufficiens.
 • Forsigtighed ved akut atrieflimren efter hjerteoperation og patienter med syg sinus syndrom.
 • Øger tærsklen for myokardiestimulation hos pacemakerpatienter. Bør kun anvendes, hvor måling og evt. justering af pacemakerens ydelse kan ske.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Dobbeltsyn, Sløret syn.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Ventrikulær takykardi.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Dyskinesier, Tremor.
Dyspnø.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
AV-blok  (grad II-III).
Interstitiel alveolitis/pneumonitis.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tinnitus.
Udvikling af antistoffer.
Kramper.
Ataksi, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Nervøsitet.
Pneumoni.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01 %) Korneal uklarhed.
Artralgi.
Impotens.
Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Fototoksicitet.
Ikke kendt hyppighed Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt.
Leverskade.
Breddeforøget QRS-kompleks, Forlænget PR-interval.
Sinusarrest.
Hypotension.

Interaktioner

Flecainid er et klasse I-antiarytmikum, og interaktioner er mulige med andre antiarytmika, hvor der kan være additive virkninger, eller hvor flecainids omsætning påvirkes. 

 • Flecainid øger plasmakoncentrationen af digoxin med ca. 15 %. Det anbefales at måle P-digoxin tidligst 6 timer efter enhver digoxindosis, både før og efter administration af flecainid.
 • Klasse I-antiarytmika: Samtidig behandling anbefales ikke.
 • Klasse II-antiarytmika: Mulighed for additiv negativ inotrop effekt ved samtidig indgift af β-blokkere (fx propranolol, timolol) og andre hjertedeprimerende lægemidler.
 • Klasse III-antiarytmika: Ved samtidig indgift af amiodaron skal dosis af flecainid reduceres med 50 %, og patienten monitoreres tæt vedr. bivirkninger. Livstruende hjertearytmier er rapporteret ved samtidig behandling med flecainid og sotalol.
 • Klasse IV-antiarytmika: Samtidig anvendelse af andre calciumblokkere som verapamil anbefales ikke.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med bupropion, dosisreduktion af flecainid bør overvejes.
 • Der er øget risiko for arytmier ved samtidig brug af terbinafin, tricykliske antidepressiva, og clozapin.
 • Fluoxetin, paroxetin og andre antidepressiva øger P-flecainid.
 • P-flecainid øges af antivirale midler (fx ritonavir) og samtidig brug bør undgås pga. øget risiko for ventrikulær arytmi.
 • Flecainid omsættes af CYP2D6, og der er teoretisk mulighed for påvirkning af andre substater og inhibitorer af CYP2D6. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Har effekt på både ventrikulære og supraventrikulære arytmier.
 • Funktionen af det autonome nervesystem påvirkes ikke.
 • Har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid 12 - 27 timer.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 200-1.000 mikrogram/l).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 100 mg 537083
100 stk. (blister)
186,30 1,86 3,73

Substitution

tabletter 100 mg
Flecainid "Actavis" TEVA, Flecainid, tabletter 100 mg
Flenoprim (Parallelimport), Flecainid, tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg

Præg:
FJ, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...