Flecainid "Sandoz"

C01BC04
 
 

Anvendelsesområder

 • Symptomgivende supraventrikulære arytmier, hvor anden behandling har været ineffektiv.
 • Livstruende ventrikulære arytmier.
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) pga. risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg (delekærv) flecainidacetat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og unge (12-17 år)
  • 100-200 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 3-5 dage. Højst 400 mg dgl.
 • Ældre
  • 100 mg 2 gange dgl. Dosisreduktion efter 5-6 dage.

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages på tom mave eller 1 time før måltidet.
 • Ved døgndoser over 300 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger.
 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under 2-3 døgns indlæggelse med ekg-overvågning.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-35 ml/min.

  Voksne og børn ≥ 12 år. Maksimal initialdosis 100 mg dgl. - evt. forsigtig dosisøgning. Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales pga. langsommere elimination af flecainid. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Højst 100 mg dgl. evt. fordelt på 2 doser.
 • Tæt monitorering af plasmakoncentrationen anbefales pga. langsommere elimination af flecainid.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Signifikant strukturelle hjertesygdomme som:
  • Myokardieinfarkt < 3 måneder
  • Ukontrolleret hjerteinsufficiens med nedsat venstre ventrikelfunktion
  • Kardiogent shock
  • Svær bradykardi
  • Sinusknudedysfunktion, AV-blok af 2. eller 3. grad, grenblok eller distalt blok uden kunstig pacemaker
  • Svær hypotension
  • Hæmodynamisk signifikant klapfejl.
 • Langvarig atrieflimren, hvor konvertering til sinusrytme ikke har været forsøgt
 • Asymptomatiske ventrikulære arytmier
 • Kendt Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Hypokaliæmi, hyperkaliæmi og andre elektrolytforstyrrelser skal korrigeres før behandling.
 • Svær bradykardi og udtalt hypotension skal korrigeres før behandling.
 • Der er rapporteret om problemer ved defibrillering af patienter med eksisterende hjertesygdom med hjerteforstørrelse, myokardieinfarkt i anamnesen, hjertesygdom forårsaget af arteriosklerose samt hjerteinsufficiens.
 • Forsigtighed ved akut atrieflimren efter hjerteoperation og patienter med syg sinus syndrom.
 • Øger tærsklen for myokardiestimulation hos pacemakerpatienter. Bør kun anvendes, hvor måling og evt. justering af pacemakerens ydelse kan ske.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Dobbeltsyn, Sløret syn.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Dyskinesier, Tremor.
Dyspnø.
Ventrikulær takykardi.
Ødemer.
Feber, Kraftesløshed, Træthed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
AV-blok  (grad II-III).
Interstitiel alveolitis/pneumonitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Angst, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Nervøsitet.
Ataksi, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Paræstesier, Perifer neuropati.
Kramper.
Pneumoni.
Synkope.
Tinnitus.
Udvikling af antistoffer.
Meget sjældne (< 0,01%) Artralgi.
Fototoksicitet.
Impotens.
Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.
Korneal uklarhed.
Ikke kendt Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Myokardieinfarkt.
Hypotension.
Leverskade.

* Hos patienter med atrieflagren. 

 

Med ukendt frekvens er desuden set sinuspause, sinusstop, øgning af PR- og QRS-intervaller (dosisrelateret) og ved ekg-forandringer demaskering af Brugada syndrom. 

Interaktioner

Flecainid er et klasse I-antiarytmikum, og interaktioner er mulige med andre antiarytmika, hvor der kan være additive virkninger, eller hvor flecainids omsætning påvirkes. 

 • Flecainid øger plasmakoncentrationen af digoxin med ca. 15%. Det anbefales at måle p-digoxin tidligst 6 timer efter enhver digoxindosis, både før og efter administration af flecainid.
 • Klasse I-antiarytmika: Samtidig behandling anbefales ikke.
 • Klasse II-antiarytmika: Mulighed for additiv negativ inotrop effekt ved samtidig indgift af β-blokkere (fx propranolol, timolol) og andre hjertedeprimerende lægemidler.
 • Klasse III-antiarytmika: Ved samtidig indgift af amiodaron skal dosis af flecainid reduceres med 50%, og patienten monitoreres tæt vedr. bivirkninger. Livstruende hjertearytmier er rapporteret ved samtidig behandling med flecainid og sotalol.
 • Klasse IV-antiarytmika: Samtidig anvendelse af andre calciumblokkere som verapamil anbefales ikke.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med bupropion, dosisreduktion af flecainid bør overvejes.
 • Der er øget risiko for arytmier ved samtidig brug af terbinafin, tricykliske antidepressiva, og clozapin.
 • Fluoxetin, paroxetin og andre antidepressiva øger P-flecainid.
 • P-flecainid øges af antivirale midler (fx ritonavir) og samtidig brug bør undgås pga. øget risiko for ventrikulær arytmi.
 • Flecainid omsættes af CYP2D6, og der er teoretisk mulighed for påvirkning af andre substater og inhibitorer af CYP2D6. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Har effekt på både ventrikulære og supraventrikulære arytmier.
 • Funktionen af det autonome nervesystem påvirkes ikke.
 • Har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6.
 • Plasmahalveringstid 12 - 27 timer.
 • Ca. 30% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 200-1.000 mikrogram/l).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 100 mg 537083
100 stk. (blister)
219,15 4,38

Substitution

tabletter 100 mg
Flecainid "Actavis" TEVA, Flecainid, tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  100 mg

Præg:
FJ, C
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...