Rytmonorm®

C01BC03
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier - specialistopgave.
 • Konvertering af atrieflimren af kort varighed (< 7 dage).
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) ved risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 150 mg eller 300 mg propafenonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne med omtrentlig vægt på 70 kg. 450-600 mg dgl. fordelt på 2-3 doser med dosisjustering efter 3-4 dage (højst 900 mg). 

 

Voksne med vægt < 70 kg. Dosis reduceres efter 3-4 dages behandling. 

 

Børn. 10-20 mg/kg legemsvægt i døgnet svarende til 300 mg/m2 legemsoverflade. Behandling af børn er en specialistopgave. 

 

Ældre. 300 mg dgl. fordelt på 2 doser med dosisjustering efter 3-4 dage. Omhyggelig overvågning. 


Bemærk: 

 • Tabletterne bør synkes hele pga. stoffets bitre smag.
 • Tabletterne må ikke tygges.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.
 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under 2-3 døgns indlæggelse med kontinuerlig ekg-overvågning. Det samme gælder ved dosisøgning.
 • Ved døgndoser over 450 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger, da en lille dosisøgning kan medføre en stor stigning i plasmakoncentrationen.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Risiko for akkumulering ved standarddosering. Kan anvendes under EKG-kontrol. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Propafenon metaboliseres i leveren.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion pga. risiko for akkumulering ved standarddoser.
 • Dosis bør nedsættes, og behandling initieres under EKG-kontrol.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Præeksisterende sinoatriale, atrioventrikulære og intraventrikulære overledningsforstyrrelser
 • Signifikant strukturelle hjertesygdomme som:
  • Myokardieinfarkt < 3 måneder
  • Ukontrolleret hjerteinsufficiens med nedsat venstre ventrikelfunktion (uddrivningsfraktion < 35 %)
  • Kardiogent shock
  • Svær bradykardi
  • Sinusknudedysfunktion, AV-blok af 2. eller 3. grad, grenblok eller distalt blok uden kunstig pacemaker
  • Alvorlig hypotension
 • Svær obstruktiv lungelidelse
 • Myasthenia gravis
 • Kendt Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør initieres med forsigtighed og gradvist i små stigende doser til ældre, ved relevant svækkelse af venstre ventrikelfunktion (uddrivningsfraktion < 35 %) eller strukturel myokardiesygdom.
 • Forsigtighed ved astma pga. β-blokker-effekt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Ventrikelflimren Takykardi
Øjne Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Metalsmag
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Konfusion
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Hepatitis, Leverpåvirkning Icterus
Nervesystemet Ataksi, Ekstrapyramidale gener, Paræstesier, Tremor
Psykiske forstyrrelser Depression Mareridt, Søvnforstyrrelser
Det reproduktive system og mammae Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumoni
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypotension
Meget sjældne (< 0,01 %)
Vaskulære sygdomme Synkope

Interaktioner

Anden medicin sammen med Rytmonorm®
 • Propafenon øger koncentrationen af digoxin med 30 % og af warfarin med ca. 30 %, samtidig ses en signifikant øgning i protrombintiden. Dosisjustering er nødvendigt i begge tilfælde.
 • Lægemidler, der hæmmer CYP2D6, CYP1A2 og CYP3A4, fx fluoxetin, ketoconazol, erythromycin og grapefrugtjuice kan medføre forhøjede niveauer af propafenon. Dosistilpasning kan være nødvendigt.
 • Forhøjelse af imipramin, propranolol, metoprolol, theofyllin og venlafaxin ved samtidig indgift af propafenon er beskrevet.

Graviditet

Ingen restriktioner.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Antiarytmikum med lokalanæstetisk virkning.
 • Har desuden visse non-selektive β-receptorantagonistiske egenskaber.
 • Virker på både ventrikulære og supraventrikulære arytmier.
 • Har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres primært i leveren via CYP2D6 til den aktive hovedmetabolit 5-hydroxypropafenon.
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer (propafenon).
 • Ca. 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 1,5-5,9 mikromol/l (0,5-2,0 mg/l).

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 150 mg, Viatris  Ingen kærv
filmovertrukne tabletter 300 mg, Viatris  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 577441
100 stk. (blister)
151,65 1,52 3,03
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 463776
100 stk. (blister)
243,30 2,43 2,43

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,3 x 11,3
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

03.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...