Rytmonorm®

C01BC03
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af supraventrikulære og ventrikulære takyarytmier.
 • Konvertering af atrieflimren af kort varighed (< 7 dage).
 • Bør kombineres med et lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) ved risiko for atrieflagren med 1:1 overledning.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 150 mg eller 300 mg propafenonhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne med omtrentlig vægt på 70 kg. 450-600 mg dgl. fordelt på 2-3 doser med dosisjustering efter 3-4 dage (højst 900 mg). 

 

Voksne med vægt < 70 kg. Dosis reduceres efter 3-4 dages behandling. 

 

Børn. 10-20 mg/kg legemsvægt i døgnet svarende til 300 mg/m2 legemsoverflade. Behandling af børn er en specialistopgave. 

 

Ældre. 300 mg dgl. fordelt på 2 doser med dosisjustering efter 3-4 dage. Omhyggelig overvågning. 


Bemærk: 

 • Tabletten bør synkes hel pga. stoffets bitre smag.
 • Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under 2-3 døgns indlæggelse med kontinuerlig ekg-overvågning. Det samme gælder ved dosisøgning.
 • Ved døgndoser over 450 mg bør der foretages plasmakoncentrationsmålinger, da en lille dosisøgning kan medføre en stor stigning i plasmakoncentrationen.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Risiko for akkumulering ved standarddosering. Kan anvendes under EKG-kontrol. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Propafenon metaboliseres i leveren.
 • Forsigtighed ved nedsat leverfunktion pga. risiko for akkumulering ved standarddoser.
 • Dosis bør nedsættes, og behandling initieres under EKG-kontrol.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Præeksisterende sinoatriale, atrioventrikulære og intraventrikulære overledningsforstyrrelser
 • Signifikant strukturelle hjertesygdomme som:
  • Myokardieinfarkt < 3 måneder
  • Ukontrolleret hjerteinsufficiens med nedsat venstre ventrikelfunktion (uddrivningsfraktion < 35 %)
  • Kardiogent shock
  • Svær bradykardi
  • Sinusknudedysfunktion, AV-blok af 2. eller 3. grad, grenblok eller distalt blok uden kunstig pacemaker
  • Alvorlig hypotension
 • Svær obstruktiv lungelidelse
 • Myasthenia gravis
 • Kendt Brugada syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør initieres med forsigtighed og gradvist i små stigende doser til ældre, ved relevant svækkelse af venstre ventrikelfunktion (uddrivningsfraktion < 35 %) eller strukturel myokardiesygdom.
 • Forsigtighed ved astma pga. β-blokker-effekt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Bradykardi, Hjerteinsufficiens, Takykardi, Ventrikelflimren.
Synsforstyrrelser.
Gastro-intestinale gener, Metalsmag.
Svimmelhed, Træthed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Angst, Konfusion.
Brystsmerter.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Hepatitis, Leverpåvirkning.
Ataksi, Ekstrapyramidale gener, Paræstesier, Tremor.
Depression.
Impotens.
Pneumoni.
Alopeci.
Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Synkope.

Interaktioner

 • Propafenon øger koncentrationen af digoxin med 30 % og af warfarin med ca. 30 %, samtidig ses en signifikant øgning i protrombintiden. Dosisjustering er nødvendigt i begge tilfælde.
 • Lægemidler, der hæmmer CYP2D6, CYP1A2 og CYP3A4, fx fluoxetin, ketoconazol, erythromycin og grapefrugtjuice kan medføre forhøjede niveauer af propafenon. Dosistilpasning kan være nødvendigt.
 • Forhøjelse af imipramin, propranolol, metoprolol, theofyllin og venlafaxin ved samtidig indgift af propafenon er beskrevet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Antiarytmikum med lokalanæstetisk virkning.
 • Har desuden visse non-selektive β-receptorantagonistiske egenskaber.
 • Virker på både ventrikulære og supraventrikulære arytmier.
 • Har negativ inotrop effekt.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50% pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres primært i leveren via CYP2D6 til den aktive hovedmetabolit 5-hydroxypropafenon.
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer (propafenon).
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 1,5-5,9 mikromol/l (0,5-2,0 mg/l).

Indholdsstoffer

Propafenonfilmovertrukne tabletter  150 mgfilmovertrukne tabletter  300 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 577441
100 stk. (blister)
152,65 1,53 3,05
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 463776
100 stk. (blister)
245,00 2,45 2,45

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 9,2
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,3 x 11,3
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

22.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...