Amiodaronhydrochlorid "2care4"

C01BD01
 
 

Anvendelsesområder

Behandling med amiodaron bør kun initieres og monitoreres på hospital eller af speciallæge i kardiologi.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg amiodaronhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt. 200 mg 3 gange dgl. i 1 uge.
 • Herefter 200 mg 2 gange dgl. i endnu 1 uge.
 • Vedligeholdelsesdosis. 100-200 mg 1 gang dgl.
 • Der foretages yderligere individuel dosisjustering til lavest mulige effektive dosis.
 • Vedligeholdelsesdosis bør jævnligt revurderes, specielt hvis den overstiger 200 mg dgl.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages konsekvent med eller uden mad.
 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand.
 • Dosis bør tages på samme tidspunkt i forhold til måltiderne, da fødeindtagelse påvirker absorptionen.
 • Ved længerevarende behandling bør der regelmæssigt foretages kontrol af lungernes tilstand, thyroideafunktionen samt leverfunktionen.
 • Vedr. dosering til børn: Der er ikke udført kontrollerede pædiatriske studier med amiodaron. Følgende oral dosering blev anvendt i pædiatriske kliniske studier:
  • Initialt. 10-20 mg/kg legemsvægt/døgn i 7-10 dage (eller 500 mg/m2/døgn).
  • Vedligeholdelse. Den mindste effektive dosis bør anvendes; ud fra individuel respons 5-10 mg/kg legemsvægt/døgn (eller 250 mg/m2/døgn).
  • Højere vedligeholdelsesdosis (15-20 mg/kg legemsvægt/døgn) kan være nødvendigt til børn < 1 år.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol: Visse formuleringer af amiodaron (Cordarone® injektionsvæske, Amiodaron "Hameln" koncentrat til injektions-/infusionsvæske og Amiodaronhydrochlorid "Paranova" injektionsvæske) er konserveret med benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Kendt overfølsomhed for iod
 • Thyroideadysfunktion
 • Sinusbradykardi
 • Sinoatrialt blok
 • Syg sinus syndrom, medmindre patienten har pacemaker (risiko for sinusarrest)
 • Alvorlige atrioventrikulære overledningsforstyrrelser, medmindre patienten har pacemaker
 • Kombinationsterapi med præparater, der forlænger QT-intervallet.

Forsigtighedsregler

 • Kan udløse eller forværre sinusknudedysfunktion eller atrioventrikulære overledningsforstyrrelser. Behandling bør seponeres, hvis der opstår 2. eller 3. grads AV-blok, sinoatrialt blok eller bifascikulært blok.
 • Indebærer risiko for proarytmier.
 • Nøje overvågning af leverfunktionen anbefales efter påbegyndt behandling og regelmæssigt under behandlingen. Dosis bør reduceres eller seponeres, hvis transaminotransferaserne stiger til mere end 3 gange normalværdierne.
 • Hvis der opstår synsforstyrrelser, bør der udføres komplet oftalmologisk undersøgelse med fundoskopi.
 • Ved patienter på venteliste til hjertetransplantation bør det overvejes at anvende et alternativt antiarytmikum pga. risiko for transplantatdysfunktion.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Fejlagtig fortsættelse af initialdosis, så der overdoseres. Leverpåvirkning. QT-forlængelse.
Forveksling af styrke, så der overdoseres. Der ordineres tabletter 100 mg x 2, men der udleveres tabletter 200 mg x 2. Utilpashed, indlæggelse.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Partikelaflejringer i øjet Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Obstipation, Smagsforstyrrelser
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Det endokrine system Hypertyroidisme, Hypotyroidisme
Lever og galdeveje Leverinsufficiens, Leverpåvirkning Icterus
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner på indstiksstedet
Nervesystemet Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Mareridt, Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Bronchiolitis obliterans, Interstitiel alveolitis/pneumonitis, Lungefibrose
Hud og subkutane væv Eksem Pigmentforandringer i huden
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Arytmier, AV-blok, Hjertestop
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Knogler, led, muskler og bindevæv Myopati
Nervesystemet Neuropati
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni
Det endokrine system Uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon - SIADH
Øjne Blindhed, Opticus neuritis
Lever og galdeveje Biliær cirrose, Hepatitis
Undersøgelser Forhøjet plasma-kreatinin
Nervesystemet Ataksi, Benign intrakraniel trykstigning
Det reproduktive system og mammae Epididymitis, Impotens
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Respiratorisk Distress Syndrom
Hud og subkutane væv Alopeci, Eksfoliativ dermatitis
Vaskulære sygdomme Vasculitis
Ikke kendt hyppighed
Blod og lymfesystem Pancytopeni
Hjerte Torsades de pointes-takykardi
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis Metalsmag
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Hæmoptyse
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupuslignende syndrom
Nervesystemet Parkinsonisme
Psykiske forstyrrelser Delirium, Hallucinationer
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Ændret lugtesans
Hud og subkutane væv Bulløs dermatitis, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
Kirurgiske og medicinske procedurer Transplantatdysfunktion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Amiodaronhydrochlorid "2care4"
 • Kombinationsterapi med præparater, som kan udløse torsades de pointes, er kontraindiceret, fx haloperidol, sertindol, tricycliske antidepressiva, visse antihistaminer, som terfenadin, og quinin.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, som kan inducere QT-forlængelse pga. risiko for torsades de pointes, fx oratidin, sotalol og flere antipsykotika. Patienten skal monitoreres for QT-forlængelse.
 • Amiodaron hæmmer CYP1A1, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6 og P-glycoprotein og kan øge eksponering af deres substrater op til mange måneder efter behandling med amiodaron pga. amiodarons lange halveringstid. Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Det anbefales at undgå kraftige CYP3A4-hæmmere.
 • Grapefrugtjuice bør undgås, da det nedsætter effekten af amiodaron pga. hæmmet produktion af amiodarons aktive metabolit.
 • Amiodaron øger AUC af simvastatin med op til 70 %, Cmax med op til 100 % og forlænger halveringstiden med ca. 50 %. Kombination med simvastatin og atorvastatin bør undgås bl.a. pga. øget risiko for rhabdomyolyse.
 • Amiodaron øger plasma-digoxin, idet den renale og ekstrarenale digoxinclearance nedsættes. Dosisjustering af digoxin er nødvendig.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med dabigatran pga. blødningsrisiko. Dosisreduktion af dabigatran kan være nødvendig.
 • Ved samtidig indgift af warfarin forstærker amiodaron den antikoagulatoriske effekt ved en hæmning af warfarin-metabolismen. Dosisjustering af warfarin kan blive nødvendig afhængig af INR.
 • Amiodaron kan øge plasmakoncentrationen af ciclosporin, flecainid, metoprolol, phenytoin og tacrolimus. Dosisjustering er nødvendig.
 • Rifampicin og perikon inducerer CYP3A4 og kan nedsætte koncentrationen af amiodaron med hhv. 60 % og 40 %.
 • Der er rapporteret alvorlige komplikationer under generel anæstesi; bradykardi, hypotension, overledningsforstyrrelser og nedsat slagvolumen. Desuden enkelte tilfælde af alvorlige vejrtrækningsproblemer (akut adult respiratory distress syndrome), hvoraf nogle dødelige, sædvanligvis umiddelbart efter operationen. Muligvis interaktion med høj oxygenkoncentration.
 • Samtidig behandling med midler mod hepatitis C, ledipasvir og sofosbuvir, medfører øget risiko for svær bradykardi. Patienter i behandling med ledipasvir og sofosbuvir bør så vidt muligt behandles med et alternativt antiarytmikum. Hvis samtidig behandling med amiodaron ikke kan undgås, bør patienten monitoreres tæt. Det samme gælder ved behandling med amiodaron inden for de sidste par måneder. Patienterne bør advares om symptomerne på bradykardi og hjerteblok.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 100 eksponerede. Thyroideapåvirkning, såvel hypo- som hypertyroidisme, er beskrevet hos 10-20 % af de eksponerede børn. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af amiodaron (Cordarone® injektionsvæske, Amiodaron "Hameln" injektions-/infusionsvæske og Amiodaronhydrochlorid "Paranova" injektionsvæske) indeholder benzylalkohol. Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion sent i graviditeten eller under fødsel kan injektionsvæskens tilsætning af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 4024

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 45 %. Hypotyroidisme er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Alkohol

Alkohol: Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Amiodaronhydrochlorid "2care4". Der er potentiel risiko for additive hepatotoksiske virkninger.

Forsigtighed ved indtag af alkohol under behandling med Amiodaronhydrochlorid "2care4".  

Der er potentiel risiko for additive hepatotoksiske virkninger. 

Farmakodynamik

 • Har antiarytmisk effekt både over for supraventrikulære og ventrikulære arytmier. Under behandling forlænges aktionspotentialevarigheden og refraktærtiden for såvel atrier som ventrikler (QT-forlængelse). Amiodaron har i modsætning til de fleste andre antiarytmika ingen negativ inotrop effekt.
 • Ved i.v. indgift kan virkningen ved atrieflimren og supraventrikulære takykardier indtræde i løbet af den første time, men specielt ved ventrikulære takyarytmier kan der gå flere dage, medmindre der anvendes i.v. bolusadministration.
 • Ved oral behandling opnås den maksimale antiarytmiske effekt først efter dage til ugers behandling.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres via CYP3A4 og CYP2C8.
 • Plasmahalveringstid 20-100 dage.
 • Udskilles hovedsageligt med galden.
 • Oral administration. Biotilgængelighed (30-80 %) pga. first pass-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration efter 3-7 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i original yderemballage for at beskytte mod lys. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 100 mg, Parallelimport (2care4)  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages konsekvent med mad eller uden mad.

Bør tages mindst 1 time før eller 2 timer efter indtagelse af mælk eller mælkeprodukter.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
tabletter 100 mg  (2care4)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Kardiologi) tabletter 100 mg  (2care4) (kan dosisdisp.)
Amiodaronhydrochlorid "2care4"
578863
30 stk. (blister)
105,15 3,51 7,01

Substitution

tabletter 100 mg
Cordarone Sanofi, Amiodaron, tabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Foto
Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  100 mg  (2care4)

Præg:
100,
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4024. Bartalena L, Bogazzi F, Braverman LE et al. Effects of amiodarone administration during pregnancy on neonatal thyroid function and subsequent neurodevelopment. J Endocrinol Invest. 2001; 24(2):116-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11263469 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...