Jemperli

L01FF07
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

Behandling af voksne med mismatch-repair-defekt (dMMR)/mikrosatellitinstabilitets-høj (MSI-H) recidiverende eller fremskreden endometriecancer (EC), som er progredieret på eller efter tidligere behandling med et platinholdigt regime. 

 

Dostarlimab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg dostarlimab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 500 mg i.v. hver 3. uge i 4 cyklusser (cyklus 1-4).
 • Derefter 1.000 mg i.v. hver 6. uge i resterende cyklusser (fra og med cyklus 5).
 • Gives som intravenøs infusion over 30 minutter.
 • Vedr. dosisjustering ved immunrelaterede bivirkninger eller infusionsrelaterede reaktioner, se tabel 2 i produktresumé.

 

Bemærk 

 • Begrænset erfaring vedr. ældre ≥ 75 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Begrænset erfaring vedr. stærkt nedsat nyrefunktion eller terminal nyresygdom med dialyse. 

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering mht. ændringer i nyrefunktionen pga. risiko for immunrelateret nefritis. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring: 

 • Begrænset erfaring vedr. moderat nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. stærkt nedsat leverfunktion.
 • Monitorering af leverfunktionen pga. risiko for immunrelateret hepatitis.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Patientkort
  • Der skal udleveres patientkort og informeres om, hvad patienten skal gøre ved evt. symptomer på immunrelaterede bivirkninger.
 • Immunrelaterede bivirkninger
  • Kan være alvorlige, herunder letale.
  • Ses typisk under behandlingen; men symptomer kan også manifesteres efter seponering af dostarlimab.
  • Kan optræde i alle organer og alt væv.
  • Se tabel 2 i produktresumé vedr. dosisjustering/seponering.
  • Monitorering for symptomer og tegn på immunrelaterede bivirkninger, herunder immunrelateret pneumonitis, - colitis, - hepatitis, - nefritis, - hududslæt og - artralgi.
  • Forsigtighed ved tidligere svære eller livstruende bivirkninger på huden ved tidligere behandling med andre immunstimulerende anti-cancer midler.
  • Monitorering af thyroideafunktion før og periodisk under behandlingen pga. risiko for immunrelateret hypothyreose og hyperthyreose, herunder thyroiditis.
  • Monitorering for kliniske tegn og symptomer på adrenal insufficiens.
 • Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT)
  • Der er set letale eller andre alvorlige komplikationer ved HSCT før eller efter behandling med PD 1/PD-L1-blokerende antistoffer, og derfor bør risiko-fordel-forhold vurderes ved beslutning mht. behandling med dostarlimab.
 • Afstødning af organtransplantat
  • Behandling med dostarlimab kan øge risikoen for afstødning af solide organtransplantater, og derfor bør risiko-fordel-forhold vurderes ved beslutning mht. behandling med dostarlimab.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi  (herunder autoimmun hæmolytisk anæmi)
Det endokrine system Hypotyroidisme
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt  (herunder makulopapuløst hududslæt, eksfoliativ dermatitis, pemfigoid)
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Hypertyroidisme
Mave-tarm-kanalen Colitis, Pancreatitis Gastritis
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Metabolisme og ernæring Binyrebarkinsufficiens
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Luftveje, thorax og mediastinum Pneumonitis  (herunder interstitiel lungesygdom)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Myokarditis
Det endokrine system Hypofysitis Thyroiditis
Øjne Uveitis
Mave-tarm-kanalen Øsofagitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Metabolisme og ernæring Diabetes, Ketoacidose
Knogler, led, muskler og bindevæv Myositis
Nervesystemet Encefalitis, Myasthenia gravis  (myastenisk syndrom)
Nyrer og urinveje Nefritis

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Der er ikke specifikke data for anvendelse af dostarlimab under graviditet.
Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler.  

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder 

Produktresumeet angiver, at kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med dostarlimab og indtil 4 måneder efter den sidste dosis af dostarlimab. Dette synes baseret på teoretiske overvejelser om lægemidlets egenskaber. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps pga. tilgrundliggende sygdom)

Farmakodynamik

 • Dostarlimab er en mAb af isotypen IgG4.
 • mAb IgG4 bindes til PD-1-receptorer og blokerer interaktioner af binding med dets ligander PD-L1 og PD-L2. Hæmning af PD-1-pathwaymedieret-immunrespons resulterer i hæmning af T-cellefunktion, fx proliferation, cytokinproduktion og cytotoksisk aktivitet.
 • T-celleresponser, herunder anti-tumorimmunresponser, forstærkes via blokering af PD-1-binding til PD-L1 og PD-L2.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 0,076 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 25 dage ved steady-state.
 • Forventelig katabolisme til små peptider, aminosyrer og kulhydrater. Nedbrydningsprodukterne udskilles gennem nyrerne eller returneres til mængden af næringsstoffer uden biologiske virkninger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Dosis på 500 mg:
  • 10 ml koncentrat til infusionsvæske overføres til en infusionspose med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration af dostarlimab på 2 mg/ml eller 10 mg/ml.
 • Dosis på 1.000 mg:
  • 10 ml koncentrat til infusionsvæske fra hver af 2 hætteglas (dvs. i alt 20 ml) overføres til en infusionspose med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en slutkoncentration af dostarlimab på 2 mg/ml eller 10 mg/ml.
 • Infusionsvæsken blandes forsigtigt ved at vende infusionsposen.
 • ikke omrystes.
 • Se yderligere information i medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer i køleskab (2-8°C) eller i højst 6 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), fra påbegyndt tilberedning af infusionsvæsken og indtil afsluttet indgivelse, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 512485
1 stk.
56.870,00 56.870,00

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 18. februar 2022)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 18. februar 2022)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 18. februar 2022)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

29.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...