Rybrevant

L01FX18
 
 

Rekombinant monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

Fremskreden ikke-småcellet lungecancer med aktiverende epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) Exon 20-insertionsmutationer efter svigt af platinbaseret behandling. 

 

Amivantamab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 350 mg amivantamab. 

Doseringsforslag

Voksne med legemsvægt < 80 kg 

 • Uge 1-4
  • 1.050 mg i.v. 1 gang ugentlig.
 • Uge ≥ 5
  • 1.050 mg i.v. 1 gang hver 2. uge.

Voksne med legemsvægt ≥ 80 kg 

 • Uge 1-4
  • 1.400 mg i.v. 1 gang ugentlig.
 • Uge ≥ 5
  • 1.400 mg i.v. 1 gang hver 2. uge.

Dosisjustering 

 • Ved bivirkninger af grad 3 eller 4 afbrydes behandlingen, indtil bivirkningen vender tilbage til grad ≤ 1 eller baseline. Derefter:
  • Ved afbrydelse i ≤ 7 dage:
   • Behandling genoptages med samme dosis som før afbrydelse.
  • Ved afbrydelse i > 7 dage:
 • Vedr. infusionsrelaterede reaktioner, interstitiel lungesygdom samt hud- og neglereaktioner, se Forsigtighedsregler og produktresumé.

Præmedicinering 

 • Før infusion af amivantamab gives antihistamin og antipyretika samt altid under 1. dosis (begge dage) glukokortikoid, se tabel 4 i produktresumé.

Indgivelse 

 • Gives som intravenøs infusion.
 • Infusionshastighed:
  • Uge 1-3:
   • Bemærk: 1. dosis gives over 2 døgn.
   • Se specifikke hastigheder i tabel 5 i produktresumé.
  • Uge ≥ 4: 125 ml/time.
 • Infusion gives via perifer vene i uge 1 og 2 pga. risiko for infusionsrelaterede bivirkninger ved de første doser. Derefter kan infusion gives via et centralkateter, når risikoen for infusionsrelaterede bivirkninger er lavere.

Bemærk 

 • Glemt dosis gives hurtigst muligt, og doseringsplan justeres for at opretholde tidsintervaller mellem behandlingerne.
 • Ikke relevant til børn.

Advarsel 

 • Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 0-30 ml/min.

  Der bør udvises forsigtighed ved stærkt nedsat nyrefunktion, da amivantamab ikke er undersøgt hos denne patiengruppe. Hvis behandlingen påbegyndes, skal patienten overvåges for bivirkninger, og dosis justeres i følge anbefalingerne. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Der bør udvises forsigtighed ved moderat eller stærkt nedsat leverfunktion, da amivantamab ikke er undersøgt hos denne patientgruppe. Hvis behandlingen påbegyndes, skal patienten overvåges for bivirkninger, og dosis justeres ifølge anbefalingerne. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Infusionsrelaterede reaktioner 

 • Ved tegn på infusionsrelaterede reaktioner, grad 1-3, afbrydes behandlingen. Infusionen kan genoptages med 50 % af infusionshastigheden før afbrydelsen.
 • Amivantamab seponeres ved recidiverende infusionsrelaterede reaktioner af grad 3 eller 4.

 

Interstitiel lungesygdom 

 • Under behandlingen monitoreres for symptomer, der indikerer udvikling af interstitiel lungesygdom/pneumonitis, fx dyspnø, hoste og feber. Ved udvikling af symptomer afbrydes behandlingen.
 • Amivantamab seponeres ved permanent interstitiel lungesygdom.

Hud- og neglereaktioner 

 • Patienter informeres om at begrænse eksponering for sol under behandlingen og i 2 måneder efter afsluttet behandling med amivantamab.
 • Ved udvikling af hudreaktioner gives topikale kortikosteroider og topikale og/eller orale antibiotika. Ved hændelser af grad 3 eller af grad 2, som tolereres dårligt, bør der også gives systemiske antibiotika og orale steroider.
 • Ved alvorligt hududslæt med atypisk udseende/fordeling eller ved manglende bedring inden for 2 uger, henvises straks til en dermatolog. Ud fra reaktionernes sværhedsgrad reduceres dosis, behandlingen afbrydes midlertidigt, eller amivantamab seponeres permanent, se produktresumé.

 

Øjenlidelser 

Øjenlidelser, fx keratitis, ses som bivirkninger. Ved forværring af øjensymptomer henvises straks til oftalmolog, og brug af kontaktlinser afbrydes, indtil symptomerne er vurderet. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Stomatitis Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed  (herunder kraftesløshed)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Infusions- eller injektionsrelaterede reaktioner
Undersøgelser Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi Hypoalbuminæmi  (kun grad 3-hændelser), Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer  (fx indgroet negl, neglesygdom), Tør hud  (herunder eksem)
Vaskulære sygdomme Ødemer
Almindelige (1-10 %)
Øjne Synsforstyrrelser  (sløret syn, nedsat syn eller synsskarphed) Ændring af øjenvipper  (øjenvippevækst, trichomegali), Øjengener  (fx blefaritis, konjunktival/okulær hyperæmi)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Keratitis, Uveitis
Hud og subkutane væv Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Vaccination med levende, svækkede vacciner bør undgås under behandling med amivantamab. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data for anvendelse af amivantanib under graviditet. 

Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning.  

 

Se også Antineoplastiske midler.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

 

Fertile kvinder og mænd

Fertile kvinder: Produktresumeet tilråder anvendelse af sikker kontraception under og 3 måneder efter ophør med behandling. Dette synes begrundet i teoretiske overvejelser om analoge lægemidlers (EGFR-hæmmeres) egenskaber. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Et lav-fukose, fuldt humant IgG1-baseret bispecifikt EGFR-MET-antistof med immuncelleaktiverende effekt, der er målrettet mod tumorer med aktiverende EGFR Exon 20-insertionsmutationer.
 • Amivantamab binder sig til EGFR's og MET's ekstracellulære domæner og afbryder dermed EGFR- og MET-signaleringsfunktioner gennem blokering af ligandbinding og forøget nedbrydning af EGFR og MET, hvorved tumor-vækst og -progression forhindres.

Farmakokinetik

 • AUC stiger proportionalt i dosisintervallet 350-750 mg.
 • Steady-state efter ca. 2 mdr.
 • Fordelingsvolumen 0,077 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 15 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • Amivantamab
  • Fuldt humant immunglobulin G1 (IgG1)-baseret bispecifikt antistof.
  • Fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi.
 • pH i koncentrat til infusionsvæske
  • pH 5,7.

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Beregn volumen af koncentrat til infusionsvæske svarende til den aktuelle dosis.
 • Udtag et volumen, der svarer til den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske, fra en infusionspose med 250 ml isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Det beregnede volumen af koncentrat til infusionsvæske udtages og overføres til infusionsposen til et slutvolumen på i alt 250 ml, idet der trækkes 7 ml koncentrat til infusionsvæske op fra hvert hætteglas.
 • Vend forsigtigt infusionsposen på hovedet. Må ikke omrystes.
 • Gives som intravenøs infusion via et infusionssæt med flowregulator og et 0,22 eller 0,2 mikrometer PES (polyethersulfon)-inline-filter.
 • Se også medfølgende brugsvejledning.

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8⁰ C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Kemisk og fysisk holdbar i højst 10 timer (inkl. infusionstid) ved stuetemperatur (15-25⁰ C) i rumbelysning, men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 350 mg 460779
1 stk.
13.146,70 13.146,70

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

26.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...